بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

ملاک‌های تشخیصی اختلال روانپریشی ناشی از بیماری طبی عمومی

اختلال روانپریشی

ملاک‌های تشخیصی اختلال روانپریشی ناشی از بیماری طبی عمومی

aramravan
اشتراک گذاری

ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR در مورد اختلال روانپریشی ناشی از بیماری طبی عمومی (Psychotic disorder due to a general medical condition):

الف) توهم‌ها یا هذیان‌های برجسته‌ای وجود داشته باشد.

ب) با توجه به سابقه، معاینه جسمی، یا یافته‌های آزمایشگاهی مدرکی وجود داشته باشد. دال بر آن که اختلال مزبور، پیامد جسمی مستقیم یک بیماری طبی عمومی است.

پ) اختلال را نتوان با یک اختلال روانی دیگر بهتر توجیه کرد.

ت) اختلال، منحصراً در حین دلیریوم پیدا نشده باشد.

رمزگذاری براساس علائم غایب:

همراه با هذیان: در صورتی که علامت غالب، هذیان باشد.

همراه با توهم: در صورتی که علامت غالب، توهم باشد.

نکته مربوط به رمزگذاری: نام بیماری طبی عمومی در محور I ذکر شود، مثلاً اختلال روانپریشی ناشی از سرطان بدخیم ریه‌، همراه با هذیان؛ بیماری طبی عمومی در محور III نیز رمزگذاری می‌شود.

نکته مرتبط به رمزگذاری: اگر هذیان‌ها بخشی از دمانس عروقی هستند، با رمزگذاری در زیر نوع مناسب به این هذیان‌ها اشاره کنید، مثل: دمانس عروقی، توام با هذیان.

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *