بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

درمانگران مرکز دسته‌بندی نشده

(171) ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی

aramravan
اشتراک گذاری
ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی

ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی دارای مدارک تحصیلی زیر می‌باشد:

• ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
• داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
• ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ۳۳۷ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
• ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ۱۷ ﮐﻨﮑﻮر کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (روانشناسی بالینی)

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و دورهﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه:

• اﺟﺮا، ﻧﻤﺮهﮔﺬاری و ﺗﻔﺴﯿﺮ آزﻣﻮن ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

دوره ﺟﺎﻣﻊ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﻤﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی:

• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ، ﻋﻼﯾﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه DSM5
• ﻏﺮﺑﺎل و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن HIVA وGARS-2
• غربال و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن SCQ وADIR
• تعامل همه جانبه (سطح یک)
• تعامل همه جانبه (سطح دو)
• ﺗﯿﭻ (سطح یک)
• ﺗﯿﭻ (سطح دو)
• تحلیل رفتار کاربردی(سطح یک)
• تحلیل رفتار کاربردی (سطح دو)
• توجه به امور حسی در اختلال طیف اتیسم
• بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (مقدماتی)
• بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (پیشرفته)
• طرح درمان نویسی و تهیه پلن‌های مداخل‌های در اختلالات طیف اتیسم
• رفتارهای چالش برانگیز: شناسایی و مداخله
• ماریا مونته سوری و روش نوین آموزشی
• ارزیاب برتر دوره غربال و تشخیص اختلالات طیف اتیسم با آزمون HIVA و 2-GARS

 

مشاور کودک در تهران – درمان اختلال طیف اوتیسم

 

سوابق بالینی ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی :
• گذراندن دوره عملی یک ساله مصاحبه، ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی کودکان و نوجوانان در بخش روانپزشکی کودك و نوجوان بیمارستان روانپزشکی رازی
• روانشناس بالینی کودك و نوجوان کلینیک ارگانیک مایندد
سوابق کاري در کلینیک اسماء:
• ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی (اختلال نقص توجه بیشفعالی، اختلالات اضطرابی، ارزیابی رشدی، اختلالات یادگیری، بازی درمانی)
• ارزیاب و درمانگر اتیسم
• اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش کودکان پیش دبستانی و دبستان
• برگزاری جلسات فرزندپروری مثبت با والدین

سوابق کاری در کلینیک اتاق آبی:

• ارزیاب و درمانگر اتیسم
• ارائه خدمات روانشناسی به صورت هوم ویزیت برای کودکان دارای اتیسم

سوابق کاری در کلینیک ندای آرامش روان:

• آموزش مهارت‌های نظم بخشی به کودکان ADHD
• آموزش چگونگی تقویت هوش‌های هشتگانه گاردنر در سنین رشد به والدین
• برگزاری جلسات فرزندپروری مثبت با والدین

پکیج کامل ارزیابی و تشخیص اختلال طیف اتیسم شامل:

• مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی جهت تعیین شدت و سطح اختلال طیف اتیسم و ارتباط اجتماعی با استفاده از چک لیست تعیین شدت
• غربال با استفاده از آزمونM-CHAT-R/F
• غربال و تشخیص اختلال طیف اتیسم با آزمون HIVA و 2-GARS
• غربال و تشخیص اختلال طیف اتیسم با آزمون SCQ و ADIR

سوابق اجرایی:

• از اعضای هیئت موسس انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• دبیر علمی انجمن مغز و شناخت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• نماینده دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• مدیر مسئول نشریه علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• عضو وابسته انجمن روانشناسی ایران
• عضو وابسته انجمن روانشناسی بالینی کودك و نوجوان ایران

مهارت‌های ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی :

• تسلط کامل به زبان انگلیسی

برگزاری کارگاه:

• برگزاری کارگاه برای مربیان دوره پیش دبستانی با عنوان هوش‌های چندگانه و مهارت‌های ارتباطی اجتماعی پایه (مدرس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک 4، واحد 7

شعبه دوم: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، نبش گلستان دوم، طبقه 6، واحد 41

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

09924793881

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید
مقاله قبلی
مقاله بعدی

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *