بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

(171) ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی

دسته‌بندی نشده

(171) ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی

aramravan
اشتراک گذاری
ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی

ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی دارای مدارک تحصیلی زیر می‌باشد:

• ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
• داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
• ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ۳۳۷ ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
• ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ۱۷ ﮐﻨﮑﻮر کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (روانشناسی بالینی)

ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و دورهﻫﺎی ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه:

• اﺟﺮا، ﻧﻤﺮهﮔﺬاری و ﺗﻔﺴﯿﺮ آزﻣﻮن ﻫﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

دوره ﺟﺎﻣﻊ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ درﻣﺎﻧﮕﺮ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﻤﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی:

• آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ، ﻋﻼﯾﻢ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه DSM5
• ﻏﺮﺑﺎل و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن HIVA وGARS-2
• غربال و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﻃﯿﻒ اﺗﯿﺴﻢ ﺑﺎ آزﻣﻮن SCQ وADIR
• تعامل همه جانبه (سطح یک)
• تعامل همه جانبه (سطح دو)
• ﺗﯿﭻ (سطح یک)
• ﺗﯿﭻ (سطح دو)
• تحلیل رفتار کاربردی(سطح یک)
• تحلیل رفتار کاربردی (سطح دو)
• توجه به امور حسی در اختلال طیف اتیسم
• بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (مقدماتی)
• بازی درمانی برای اختلالات طیف اتیسم (پیشرفته)
• طرح درمان نویسی و تهیه پلن‌های مداخل‌های در اختلالات طیف اتیسم
• رفتارهای چالش برانگیز: شناسایی و مداخله
• ماریا مونته سوری و روش نوین آموزشی
• ارزیاب برتر دوره غربال و تشخیص اختلالات طیف اتیسم با آزمون HIVA و 2-GARS

 

مشاور کودک در تهران – درمان اختلال طیف اوتیسم

 

سوابق بالینی ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی :
• گذراندن دوره عملی یک ساله مصاحبه، ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی کودکان و نوجوانان در بخش روانپزشکی کودك و نوجوان بیمارستان روانپزشکی رازی
• روانشناس بالینی کودك و نوجوان کلینیک ارگانیک مایندد
سوابق کاري در کلینیک اسماء:
• ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات دوران کودکی و نوجوانی (اختلال نقص توجه بیشفعالی، اختلالات اضطرابی، ارزیابی رشدی، اختلالات یادگیری، بازی درمانی)
• ارزیاب و درمانگر اتیسم
• اجرا، نمره‌گذاری و تفسیر آزمون هوش کودکان پیش دبستانی و دبستان
• برگزاری جلسات فرزندپروری مثبت با والدین

سوابق کاری در کلینیک اتاق آبی:

• ارزیاب و درمانگر اتیسم
• ارائه خدمات روانشناسی به صورت هوم ویزیت برای کودکان دارای اتیسم

سوابق کاری در کلینیک ندای آرامش روان:

• آموزش مهارت‌های نظم بخشی به کودکان ADHD
• آموزش چگونگی تقویت هوش‌های هشتگانه گاردنر در سنین رشد به والدین
• برگزاری جلسات فرزندپروری مثبت با والدین

پکیج کامل ارزیابی و تشخیص اختلال طیف اتیسم شامل:

• مصاحبه تشخیصی و ارزیابی بالینی جهت تعیین شدت و سطح اختلال طیف اتیسم و ارتباط اجتماعی با استفاده از چک لیست تعیین شدت
• غربال با استفاده از آزمونM-CHAT-R/F
• غربال و تشخیص اختلال طیف اتیسم با آزمون HIVA و 2-GARS
• غربال و تشخیص اختلال طیف اتیسم با آزمون SCQ و ADIR

سوابق اجرایی:

• از اعضای هیئت موسس انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• دبیر علمی انجمن مغز و شناخت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• نماینده دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• مدیر مسئول نشریه علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
• عضو وابسته انجمن روانشناسی ایران
• عضو وابسته انجمن روانشناسی بالینی کودك و نوجوان ایران

مهارت‌های ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺸﻬﺪی :

• تسلط کامل به زبان انگلیسی

برگزاری کارگاه:

• برگزاری کارگاه برای مربیان دوره پیش دبستانی با عنوان هوش‌های چندگانه و مهارت‌های ارتباطی اجتماعی پایه (مدرس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)

تست

مقاله قبلی
مقاله بعدی

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *