می 17, 2021
اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی چیست؟

اختلال افسردگی اساسی، که به آن اختلال افسردگی عمده یا افسردگی ماژور بالینی گفته می شود نوعی اختلال […]
می 16, 2021
اختلالات خلقی

اختلالات خلقی چیست؟

اختلالات خلقی گروه وسیعی از اختلالاتی را شامل می شوند که خلق مرضی و آشفتگی های مرتبط با […]
می 1, 2021
مدل‌های ارزيابی خانواده

مدل‌های ارزيابی خانواده

در اين قسمت با عنايت به موارد فوق به تعدادی از مدلهای ارزيابی خانواده [...]
می 1, 2021
ارزيابی عملكرد خانواده

ارزيابی عملكرد خانواده

امروزه سنجش و ارزيابی مختصات و ويژگی‌های پيرامونی انسان به احاظ [...]
می 1, 2021
تعريف عملكرد خانواده

تعريف عملكرد خانواده

يعني توانايی خانواده در هماهنگی با تغييرات ايجاد شده در طول حيات، حل تضادها [...]
می 1, 2021
نظریه مدل‌های خانواده

نظريه مدل‌های خانواده

مك كردای واپستين (2009) سه مدل از رويكرد خانواده مواد به مصرف مواد را مطرح [...]
می 1, 2021
نگرشها و ویژگی سبك زندگی از نظر اسلام

نگرشها و ويژگی سبك زندگی از نظر اسلام

سبك زندگی اسلامی مبتنی بر خداشناسی، هستی [...]
آوریل 29, 2021

عملكرد خانواده

بورگس و لاك در رابطه با خانواده مي‌نويسد «خانواده گروهي است متشكل [...]
آوریل 29, 2021

نقش خانواده‌ها در اعتياد

اگر خانواده‌ای کاركردگرا باشد، افرادی سالم پرورش خواهد داد. در تعريف خانواده [...]