سپتامبر 7, 2021
اختلال روان آشفتگی چیست

اختلال روان آشفتگی چیست؟

اختلال روان ‌آشفتگی که به عنوان حالت حاد گیجی یا سندرم حاد مغزی نیز شناخته می شود. یک بیماری