سپتامبر 25, 2021

مهارت های ترسیمی کودکان

مهارت های ترسیمی کودکان، کودکان به دلیل پایین بودن سطح تفکر انتزاعی، قادر به بیان هیجانات