آگوست 29, 2021
پاراسومنیا_1

پاراسومنیا چیست؟

پاراسومنیا گروهی از اختلالات خواب هستند که درآنها رفتارها و عملکردهای فیزیکی یا گفتاری ناخوشایند و غیرمطلوبی