آگوست 9, 2021
روانشناسی انرژی

روانشناسی انرژی چیست؟

روانشناسی انرژی روشی نسبتاً جدید در درمان است که رویکردهای شرقی ذهن و بدن را با ایده های روانشناسی و روان درمانی