هيجان

هيجان هر نوع تجربه ذهني ، حالت عاطفي يا احساساتي كه به طور هوشيار و به طور ذهني تجربه مي شود ( مثل عشق ، نفرت ، محبت ، ترس ، اضطراب ) ...

ادامه مطلب