آزمون روانشناسی

آزمون آنلاین برن رویتر

آزمون آنلاین برن رویتر
آزمون آنلاین برن رویتر

سواالتي که خواهيد ديد ، براي بررسي علائق و نگرش هاي شما طرح شده است . اين سواالت از نوعسوال هاي هوشي نيست . بنابراين ؛ پاسخ درست يا غلط وجود نخواهد داشت پس از هر سوال کلمات “بلي” ، “خير” يا عالمت سوال “؟” خواهيد ديد . اگر به طور مطلق نمي توانيد ،


پاسخ “بلي” يا “خير” بدهيد ، در آن صورت عالمت سوال”؟” را انتخاب کنيد.

 1.  آيا از اين که نمي توانيد با مقررات اجتماعي سازگار شويد ، رنج مي بريد؟ بلي خير ؟
 2.  آيا گاه و بي گاه خيالبافي مي کنيد ؟ بلي خير ؟
 3.  آيا عادت داريد ، به جاي کمک گرفتن از ديگران ، کارهايتان را خودتان انجام دهيد ؟ بلي خير ؟
 4.  ايا اتفاق افتاده است که مسيرتان را عوض کنيد تا با فردي روبرو نشويد؟ بلي خير ؟
 5.  آيا مي توانيد انتقادهاي ديگران را بدون ناراحتي تحمل کنيد؟ بلي خير ؟
 6. آيا گاه و بيگاه به گدا پول مي دهيد ؟ بلي خير
 7.  آيا دوست داريد در جمع کساني باشيد که جوانتر از شما هستند ؟ بلي خير ؟
 8.  آيا معموال خود را بدبخت احساس مي کنيد ؟ بلي خير ؟
 9. آيا در محيط هاي ناشناخته ، اگر راهتان را گم کنيد ، خيلي ناراحت مي شويد ؟ بلي خير ؟
 10.  اگر ديگران با عقيده شما مخالفت کنند ، فورا دلسرد مي شويد ؟ بلي خير ؟
 11. آيا سعي مي کنيد عقيده خود را دنبال کنيد ، اگر چه احتياج به مبارزه باشد ؟ بلي خير ؟
 12.  آيا معموال سرخ و سفيد مي شويد ؟ بلي خير ؟
 13.  آيا به ورزش بيشتر از مسائل علمي عالقه داريد ؟ بلي خير ؟
 14.  آيا خودتان را يک فرد عصبي مي دانيد ؟ بلي خير ؟
 15.  آيا وقتي در صف ايستاده ايد و منتظر نوبت هستيد ، اگر کسي بدون رعايت نوبت در جلوي شما بايستد ، اعتراض مي کنيد ؟ بلي خير ؟
 16. آيا تا به حال سعي کرده ايد به زور وارد جايي بشويد يا به حيله متوسل شويد ؟ بلي خير ؟
 17.  آيا به طور کلي در مقابل تعريف و سرزنش حساسيت داريد ؟ بلي خير ؟
 18.  آيا نسبت به بعضي مسائل حساسيت داريد ؟ بلي خير ؟
 19.  آيا وقتي چيزي مي خريد چانه مي زنيد ؟ بلي خير ؟
 20.  آيا در مقابل مقامات علمي و اداري خونسردي خود را حفظ مي کنيد ؟ بلي خير ؟
 21.  آيا گاه و بيگاه ، به علت فکر و خيال ، نمي توانيد بخوابيد؟ بلي خير ؟
 22.  آيا در اتخاذ تصميم کند هستيد ؟ بلي خير ؟
 23.  آيا فکر مي کنيد يک کار خوب و شخصي مي تواند دوري يک دوست را از يادتان ببرد؟ بلي خير؟
 24.  آيا از کمرويي رنج مي بريد ؟ بلي خير ؟
 25.  آيا تمايل داريد علت اعمال ديگران را تحليل کنيد ؟ بلي خير ؟
 26. آيا اغلب آماده عصباني شدن هستيد ؟ بلي خير ؟
 27. آيا اغلب سليقه تان عوض مي شود ؟ بلي خير ؟
 28. آيا خيلي پرحرف هستيد ؟ بلي خير ؟
 29. آيا گاه و بيگاه حرف سخنران را قطع مي کنيد يا او را مورد بازخواست قرار مي دهيد؟ بلي خير ؟
 30. اگر بخواهيد چيزخريداري شده را دوباره به فروشنده برگردانيد ناراحت مي شويد ؟ بلي خير ؟
 31. آيا وقتي تنها هستيد ، نسبت به زماني که در اجتماع هستيد ، مسائل خيلي خنده دارتر يا خيلي جديتر به نظرتان مي رسد ؟ بلي خير ؟
 32. 12ا ترجيح مي دهيد ، به جاي تنها سفر کردن ، با کسي مسافرت کنيد که تمام تشريفات را بر عهده مي گيرد ؟ بلي خير ؟
 33. آيا دوست داريد ، به جاي انجام دادن کارهاي مافوق مورد احترام ، کارهاي خود را انجام دهيد ؟بلي خير ؟

34-آيا نظ خود را با نوشتن بهتر از گفتن شرح مي دهيد ؟ بلي خير ؟
35-آيا کاري را که مجبور خواهيد شد چند سال متوالي به تنهايي انجام دهيد ، رد خواهيد کرد، )مثال
جنگلباني( ؟ بلي خير ؟
36-آيا اتفاق افتاده است که براي مساله اي پول از ديگران درخواست کنيد ؟ بلي خير ؟
37-آيا معموال سعي مي کنيد از افراد با قدرت دوري کنيد ؟ بلي خير ؟
38-آيا فکر مي کنيد مصاحبت با مردم بهتر از مطالعه کردن،افکار شما را روشن مي کند؟ بلي خير ؟
39-اگر يک کار توهين آميز براي شما پيش بيايد خيلي ناراحت مي شويد ؟ بلي خير ؟
40-آيا تا به حال با اراده خود اقدام به تشکيل گروه ها يا دسته ها کرده ايد ؟ بلي خير ؟
41-اگر شاهد حادثه اي باشيد ، براي کمک کردن عجله مي کنيد ؟ بلي خير ؟
42-آيا گاه و بيگاه بدون علت مي ترسيد ؟ بلي خير ؟
43-آيا دوست داريد مسووليت ها را به تنهايي بر عهده بگيريد ؟ بلي خير ؟
44-آيا براي شما کتاب بهتر از دوست سرگرم کننده است ؟ بلي خير ؟
45-آيا تا به حال سرگيجه گرفته ايد ؟ بلي خير ؟
46-آيا شوخي هاي توهين آميز شمارا ناراحت مي کند، ولو اين که از حقيقت آن ها اطالع داشته باشيد ؟
بلي خير ؟
47-آيا وقتي خبر ناگواري مي شنويد احتياج داريد کسي پيش شما باشد ؟ بلي خير ؟
48-اگر ديگران ، به هنگام کار ، شما را تماشا کنند ناراحت مي شويد ، ولو اين که کار خود را خوب
انجام دهيد ؟ بلي خير ؟
49-آيا معموال احساس تنهايي مي کنيد ؟ بلي خير ؟
50-آيا سعي مي کنيد از مشاجره دوري کنيد ؟ بلي خير ؟
51-ايا زود رنج هستيد ؟ بلي خير ؟
52-آيا در انجام نقشه هاي خود سعي مي کنيد ، به جاي کمک گرفتن از ديگران ، خودتان کار کنيد ؟
بلي خير ؟

53-آيا احساس مي کنيد که اگر ديگران را در شاديهايتان سهيم کنيد بيشتر لذت خواهيد برد ؟ بلي خير ؟
54-آيا وقتي با مردم هستيد ، معموال احساس تنهايي مي کنيد ؟ بلي خير ؟
55-آيا وقتي چيزي از مردم مي گيريد ، در نگهداري آن دقت مي کنيد ؟ بلي خير ؟
56-آيا از گفتن مطلبي که ديگران را ناراحت کند خودداري مي کنيد ؟ بلي خير ؟
57-آيا به آساني گريه مي کنيد ؟ بلي خير ؟
58-اگر در رستوران غذاي خوبي به شما ندهند اعتراض مي کنيد ؟ بلي خير ؟
59-ايا در مقابل جمع به سختي حرف مي زنيد ؟ بلي خير ؟
60-آيا اتفاق مي افتد که نامه اي را قبل از پست کردن ، عوض کنيد ؟ بلي خير ؟
61-آيا دوست داريد شبها تنها باشيد ؟ بلي خير ؟
62-آيا به سادگي دوستان تازه اي پيدا مي کنيد ؟ بلي خير ؟
63-اگر در رستوران غذا بخوريد ، دوست داريد فرد ديگري غذاي شما را سفارش بدهد ؟ بلي خير ؟
64-آيا در امانت گرفتن چيزي از کسي که او را خوب مي شناسيد، ترديد مي کنيد ؟ بلي خير ؟
65-اگر اشتباها به کسي سالم کنيد ناراحت مي شويد ؟ بلي خير ؟
66-آيا به سختي مي توانيد از چنگ يک فروشنده خالص شويد ؟ بلي خير ؟
67-آيا گاه و بيگاه از شما مشورت مي خواهند ؟ بلي خير ؟
68-آيا در دنبال کردن هدفي که به آن معتقديد معموال احساسات ديگران را نديده مي گيريد ؟ بلي خير ؟
69-آيا مي توانيد قبل از دير شدن تصميم بگيريد ؟ بلي خير ؟
70-آيا وقتي مريض هستيد دوست داريد مورد توجه دوستان قرار بگيريد ؟ بلي خير ؟
71-آيا معموال ُخلق خود را عوض مي کنيد ؟ بلي خير ؟
72-آيا معموال در اين فکر هستيد که کمتر از ديگران نباشيد ؟ بلي خير ؟
73-آيا افکار پوچ معموال فکر شما را مشغول مي کند ؟ بلي خير ؟
74-اگر کاري به کسي بسپاريد و به موقع انجام ندهد او را سرزنش مي کنيد ؟ بلي خير ؟
75-آيا در مبارزه يا رقابت با حريفي که خيلي قويتر از شماست مي توانيد از حداکثر توانايي خود بهره
بگيريد ؟ بلي خير ؟
76-آيا تا به حال براي چند نفر سخنراني کرده ايد يا آن ها را سرگرم نموده ايد ؟ بلي خير ؟
77-آيا پيش مي آيد که از شما سوء استفاده شود ؟ بلي خير ؟
78-ايا وقتي غمگين هستيد کسي را پيدا مي کنيد که غم شما را از بين ببرد ؟ بلي خير ؟
79-آيا وقتي مطلبي را به تنهايي مطالعه مي کنيد بهتر از موقعي که با ديگران درباره آن بحث مي کنيد
مي فهميد؟ بلي خير ؟
80-آيا به خودتان اطمينان داريد ؟ بلي خير ؟
81-آيا به خاطر کاري که انجام مي دهيد ، دوست داريد از شما تعريف کنند؟ بلي خير ؟
82-آيا حاضر مي شويد شانس خود را در معامله اي که عاقبت آن معلوم نيست امتحان کنيد ؟ بلي خير ؟
83-آيا خواسته هاي شما گاه و بيگاه بايد ، بر اثر تماس با افراد موفق ، تحريک شود؟ بلي خير ؟
84-آيا معموال از مشورت کردن دوري مي کنيد؟ بلي خير ؟

85-آيا رعايت آداب و رسوم اجتماعي را يکي از جنبه هاي اصلي زندگي مي دانيد؟ بلي خير ؟
86-اگر روزي با دوستان خود دورهم باشيد، اجازه مي دهيد که فرد ديگري نوع سرگرمي ها را تعيين
کند؟ بلي خير ؟
87-آيا در ميهماني ها يا در مجالس ، دوست داريد افراد شما را معرفي کنند؟ بلي خير ؟
88-اگر به يک جلسه ديرتر از موقع برسيد، دوست داريد، به جاي اين که در رديف جلو بنشينيد در
عقب سرپا بايستيد؟ بلي خير ؟
89-آيا بيش از اتخاذ يک تصميم مهم ، دوست داريد نظر افراد زيادي را بدانيد ؟ بلي خير ؟
90-آيا براي کسي که شما را قدرتمند احساس مي کند سعي مي کنيد خود را قدرتمند نشان دهيد؟ بلي خير
؟
91-آيا گاهي آن قدر گيج مي شويد که نمي دانيد چکار مي کنيد ؟ بلي خير ؟
92-آيا اتفاق مي افتد که ، درباره مساله خاصي با فرد مسني که براي او احترام مي گذاري، مشاجره
کنيد؟ بلي خير ؟
93-آيا به دشواري مي توانيد خودتان تصميم بگيريد؟ بلي خير ؟
94-آيا گاهي ابتکار تحرک دادن به جلسه اي را که خيلي بي روح است به دست مي گيريد؟ بلي خير ؟
95-آيا سعي مي کنيد باکسي که خبرهاي دروغ درباره شما شايع مي کند، تفاهم ايجاد کنيد؟ بلي خير ؟
96-آيا در ميهماني ها يا در مجالس ، در مالقات با اشخاص مهم ترديد مي کنيد ؟ بلي خير ؟
97-آيا تماس با هم فکران خود ، محرک خوبي براي شماست؟ بلي خير ؟
98-ايا تماشاي تئاتر را به تماشاي رقص ترجيح مي دهيد؟ بلي خير ؟
99-آيا ميل داريد در نظرهاي سياسي ، مذهبي و اجتماعي خود قاطع باشيد ؟ بلي خير ؟
100-آيا ترجيح مي دهيد در لحظه هاي هيجان انگيز تنها باشيد ؟ بلي خير ؟
101-آيا معموال ترجيح مي دهيد که با ديگران باشيد ؟ بلي خير ؟
102-آيا وقتي شما را تعريف مي کنند بهتر کار مي کنيد ؟ بلي خير ؟
103-آيا به دشواري با افراد ناشناس وارد صحبت مي شويد؟ بلي خير ؟
104-آيا ، بدون علت ، از شادي به غم روي مي آوريد؟ بلي خير ؟
105-آيا از چيزي که به خود شما تعلق دارد، بهتر مواظبت مي کنيد؟ بلي خير ؟
106-آيا نگران بدبختي هاي خود هستيد؟ بلي خير ؟
107-آيا معموال سعي مي کنيد که احساسات خود را مخفي نگهداريد؟ بلي خير ؟
108-آيا مي توانيد مدت زيادي ، بدون خستگي و تشويق ، به انجام دادن کاري ادامه دهيد؟ بلي خير ؟
109-آيا از خواندن يک کتاب همان قدر لذت مي بريد که درباره آن با ديگران بحث کنيد ؟ بلي خير ؟
110-آيا عادت داريد با غم و اندوه به تنهايي و بدون کمک ديگران روبه رو شويد ؟ بلي خير ؟
111-آيا در پنج سال گذشته رسما سرپرستي يک گروه را بر عهده گرفته ايد؟ )نماينده، کاپيتان، مدير(؟
بلي خير ؟
112-آيا دوست داريد تصميمات فوري را به تنهايي ا تخاذ کنيد؟ بلي خير ؟
113-آيا در گردش علمي ، وقتي هيچ کس مسير را بلد نيست، اجازه مي دهيد که فرد ديگري مسووليت
هاي گروه را بر عهده بگيرد؟ بلي خير ؟
114-آيا وقتي از کوچه عبور مي کنيد خيال مي کنيد مردم به شما نگاه مي کنند؟ بلي خير ؟
115-آيا اغلب بيش از حد به هيجان مي آييد ؟ بلي خير ؟
116-آيا فردي هستيد که به انتقاد کردن از ديگران شهرت داريد ؟ بلي خير ؟
117-آيا معموال سعي مي کنيد مسووليت هاي تازه اي بر عهده بگيريد؟ بلي خير ؟
118-آيا در ميهماني هاي تشريفاتي سعي مي کنيد در حاشيه قرار بگيريد؟ بلي خير ؟
119-اگر به شما بگويند که چگونه کارتان را انجام دهيد خيلي بدتان مي آيد ؟ بلي خير ؟
120-آيا ازدواج را يک امر اساسي در خوشبختي فعلي و اينده خود مي دانيد؟ بلي خير ؟
121-آيا دوست داريد بيشتر با دوستانتان باشيد ؟ بلي خير ؟
122-اگر افراد دور و بر شما آدم هاي بدي باشند، بازهم خوشبين باقي مي مانيد؟ بلي خير ؟
123-آيا انضباط موجب ناراحتي شما مي شود؟ بلي خير ؟
124-ايا در نظر ديگران شما نسبت به جنس مخالف بي تفاوت هستيد؟ بلي خير ؟
125-آيا اطمينان داريد بتوانيد حرفي بزنيد و بين افراد يک گروه بحث ايجاد کنيد ؟ بلي خير ؟

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *