آزمون روانشناسی

آزمون خلاقیت شغلی (جزنی)

 

 

موافق نامطمئن مخالف آیتم ها ردیف
      من همیشه مطمئنم که روش صحیح را در حل مشکلات دنبال می کنم 1
      گر قرار باشد سوال هایی بپرسم که امیدی به دریافت جواب آن ها ندارم برای من اتلاف وقت است 2
      من بیشتر از اکثر مردم حواسم را روی موضوعات مورد علاقه ام متمرکز می کنم. 3
      به نظر من روش گام به گام بهترین روش حل مسائل و مشکلات است 4
      عقایدی را که به نظر می رسد باعث ناراحتی دیگران در گروه می شود، به ندرت بیان می کنم 5
      زمان زیادی را صرف این موضوع می کنم که دیگران درباره من چه فکر می کنند 6
      برای من انجام دادن کار صحیح مهمتر از جلب رضایت دیگران است. 7
      برای نظر افرادی که در تصمیم گیری ها مردد هستند ارزش زیادی قائل نیستم 8
      بیشتر از دیگران به موضوعات جالب و هیجان انگیز نیاز دارم 9
      می دانم چگونه هیجان های درونی خودم را کنترل کنم. 10
      توان مقابله با مشکلات سخت را برای مدت زمان طولانی دارم. 11
      به ندرت خیلی هیجان زده می شوم. 12
      غالبا مهمترین افکار و اندیشه های خودم را زمانی به دست می آورم که کار خاصی انجام نمی دهم 13
      هنگام یافتن راه حل مشکل احساس درونی من راهنمای درست یا غلط بودن راه حل است 14
      تصمیم گیری سریع را به صرف وقت برای ریشه یابی مسائل و مشکلات ترجیح می دهم. 15
      گاهی اوقات از قانون شکنی و انجام دادن کارهایی که نباید بکنم، لذت می برم. 16
      سرگرمی هایی را دوست دارم که نیاز به ابزارهایی دارد. 17
      تخیل قوه محرکی برای من است تا بتوانم پروژه های مهمتر خود را انجام دهم. 18
      انسان های منطقی و واقع گرا را دوست دارم. 19
      اگر بین دو شغل به جز شغل کنونی ام حق انتخاب داشتم، ترجیح می دادم پزشک یا کاشف بشوم 20
      با افراد متعلق به طبقه اجتماعی و حرفه ای مشابه خودم بهتر کنار می آیم 21
      نسبت به زیبایی ها حساسیت زیادی دارم 22
      افرادی را که از نتایج کار خود مطمئن هستند، دوست دارم 23
      حل موفقیت آمیز مشکلات ربطی با الهام گرفتن ندارد. 24
      زمانی که درگیر بحث و جدل هستم، دوستی با طرف مقابل بزرگترین خوشحالی من است 25
      بیشتر علاقه مندم فکر های جدید ارائه دهم تا این که آن ها را به دیگران بقبولانم 26
      از قرار گرفتن در موقعیت هایی که مجبور به خطر پذیری باشم، امتناع می ورزم. 27
      هنگام ارزیابی خبر، منبع خبر مهمتر از خود خبر است 28
      از کارهای نامعلوم و غیرقابل پیش بینی خوشم می آید. 29
      افرادی را که از قوانین پیروی می کنند ، دوست دارم 30
      احترام به خود بسیار مهمتر از احترام به دیگران است 31
      به نظر من ، افرادی که برای کمال گرایی تلاش می کنند، عاقل نیستند 32
      ترجیح می دهم گروهی کار کنم تا به تنهایی 33
      کاری را دوست دارم که به وسیله آن، در دیگران نفوذ داشته باشم. 34
      به نظر من ، بسیاری از مشکلات که در زندگی با آن ها رو به رو می شوم راه حل های مشخصی ندارند. 35
      برای من مهم است که هر چیز جای خاص خود را داشته و در جای خود باشد 36
      نویسندگانی که واژه های غیرمعمول و غیرعادی به کار می برند، بیشتر می خواهند تظاهر کنند 37

 

روش نمره گذاری پرسشنامه

مقیاس نمره گذاری این پرسشنامه، سه گزینه ای (موافق، نامطمئن، و مخالف) می باشد که نمره گذاری طبق کلید ارائه شده در زیر انجام می گیرد. حداقل نمره ای که آزمودنی می تواند در این پرسشنامه اخذ نماید، صفر و حداکثر نمره برابر با 74 می باشد.

کلید نمره گذاری پرسشنامه خلاقیت شغلی:

موافق نامطمئن مخالف آیتم ها ردیف
0 1 2 من همیشه مطمئنم که روش صحیح را در حل مشکلات دنبال می کنم 1
2 1 0 گر قرار باشد سوال هایی بپرسم که امیدی به دریافت جواب آن ها ندارم برای من اتلاف وقت است 2
0 1 2 من بیشتر از اکثر مردم حواسم را روی موضوعات مورد علاقه ام متمرکز می کنم. 3
0 1 2 به نظر من روش گام به گام بهترین روش حل مسائل و مشکلات است 4
2 1 0 عقایدی را که به نظر می رسد باعث ناراحتی دیگران در گروه می شود، به ندرت بیان می کنم 5
2 1 0 زمان زیادی را صرف این موضوع می کنم که دیگران درباره من چه فکر می کنند 6
0 1 2 برای من انجام دادن کار صحیح مهمتر از جلب رضایت دیگران است. 7
0 1 2 برای نظر افرادی که در تصمیم گیری ها مردد هستند ارزش زیادی قائل نیستم 8
0 1 2 بیشتر از دیگران به موضوعات جالب و هیجان انگیز نیاز دارم 9
0 1 2 می دانم چگونه هیجان های درونی خودم را کنترل کنم. 10
0 1 2 توان مقابله با مشکلات سخت را برای مدت زمان طولانی دارم. 11
0 1 2 به ندرت خیلی هیجان زده می شوم. 12
0 1 2 غالبا مهمترین افکار و اندیشه های خودم را زمانی به دست می آورم که کار خاصی انجام نمی دهم 13
0 1 2 هنگام یافتن راه حل مشکل احساس درونی من راهنمای درست یا غلط بودن راه حل است 14
2 1 0 تصمیم گیری سریع را به صرف وقت برای ریشه یابی مسائل و مشکلات ترجیح می دهم. 15
0 1 2 گاهی اوقات از قانون شکنی و انجام دادن کارهایی که نباید بکنم، لذت می برم. 16
0 1 2 سرگرمی هایی را دوست دارم که نیاز به ابزارهایی دارد. 17
0 1 2 تخیل قوه محرکی برای من است تا بتوانم پروژه های مهمتر خود را انجام دهم. 18
2 1 0 انسان های منطقی و واقع گرا را دوست دارم. 19
2 1 0 اگر بین دو شغل به جز شغل کنونی ام حق انتخاب داشتم، ترجیح می دادم پزشک یا کاشف بشوم 20
2 1 0 با افراد متعلق به طبقه اجتماعی و حرفه ای مشابه خودم بهتر کنار می آیم 21
0 1 2 نسبت به زیبایی ها حساسیت زیادی دارم 22
0 1 2 افرادی را که از نتایج کار خود مطمئن هستند، دوست دارم 23
2 1 0 حل موفقیت آمیز مشکلات ربطی با الهام گرفتن ندارد. 24
2 1 0 زمانی که درگیر بحث و جدل هستم، دوستی با طرف مقابل بزرگترین خوشحالی من است 25
0 1 2 بیشتر علاقه مندم فکر های جدید ارائه دهم تا این که آن ها را به دیگران بقبولانم 26
2 1 0 از قرار گرفتن در موقعیت هایی که مجبور به خطر پذیری باشم، امتناع می ورزم. 27
2 1 0 هنگام ارزیابی خبر، منبع خبر مهمتر از خود خبر است 28
0 1 2 از کارهای نامعلوم و غیرقابل پیش بینی خوشم می آید. 29
2 1 0 افرادی را که از قوانین پیروی می کنند ، دوست دارم 30
2 1 0 احترام به خود بسیار مهمتر از احترام به دیگران است 31
2 1 0 به نظر من ، افرادی که برای کمال گرایی تلاش می کنند، عاقل نیستند 32
2 1 0 ترجیح می دهم گروهی کار کنم تا به تنهایی 33
2 1 0 کاری را دوست دارم که به وسیله آن، در دیگران نفوذ داشته باشم. 34
2 1 0 به نظر من ، بسیاری از مشکلات که در زندگی با آن ها رو به رو می شوم راه حل های مشخصی ندارند. 35
2 1 0 برای من مهم است که هر چیز جای خاص خود را داشته و در جای خود باشد 36
2 1 0 نویسندگانی که واژه های غیرمعمول و غیرعادی به کار می برند، بیشتر می خواهند تظاهر کنند 37

روایی و اعتبار (پایایی):

روایی سازه این پرسشنامه بر اساس تلفیق چند نظریه صورت گرفته است و مبانی نظری آن به عنوان شهودگرایی و تاکید بر احساس درونی، کنترل هیجان ها و شیوه کنترل شناختی، بهره گیری از نظام های فناوری تفکر، شخصیت خلاق و مبتکر، نوآوری و سیالی، تنوع طلبی، استقلال رای و مقاوم در برابر نفوذ دیگران، همرنگی با دیگران و انعطاف پذیری، تعریف شده است. این پرسشنامه دارای روایی سازه بوده و از طریق تحلیل عامل، با روش عناصر اصلی و شیوه چرخش واریماکس، مشخص گردیده است . پرسشنامه حاضر فقط یک عامل را اندازه گیری می کند و به راحتی می توان عناصر سازنده خلاقیت را به عنوان عوامل در نظر گرفت، زیرا همبستگی بالایی بین معرفه های پرسشنامه وجود دارد (کامکاری و مشکانی، 1382، به نقل از ساعت چی و همکاران، 1389).

در راستای اندازه گیری روایی بیرونی، 30 نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش انتخاب گردیدند و پرسشنامه خلاقیت تورنس و خلاقیت عابدی، به عنوان ملاک های بیرونی، همراه با پرسشنامه سنجش خلاقیت شغلی، برای آنان اجرا گردید. از طریق تحلیل های آماری مشخص گردید که پرسشنامه سنجش خلاقیت شغلی،  بالاترین میزان همبستگی را با نمرات پرسشنامه خلاقیت عابدی نشان می دهد و پرسشنامه خلاقیت تورنس نیز حاکی از آن است که این محاسبات، معرف روایی بیرونی ابزار است (هر دو رقم همبستگی بالاتر از 50/0 بود. بنابراین پرسشنامه سنجش خلاقیت جزنی و همکاران (1382) به عنوان ابزاری مناسب در سنجش خلاقیت کاربرد دارد و دارای روایی درونی و بیرونی است.

ضریب اعتبار این پرسشنامه، در مرحله اجرای مقدماتی و اجرای نهایی، با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ، به ترتیب، 74/0 و 78/0 بوده است که این ارقام معرف تجانس درونی گویه های پرسشنامه است (ساعت چی و همکاران، 1389).

 

منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

 

[1] Jazani’s Job Creation Questionnaire

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *