بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

اختلال الگوی فصلی

افسردگی

اختلال الگوی فصلی

aramravan
اشتراک گذاری

ملاک‌های DSM-IV-TR در مورد مختصه‌ الگوی فصلی (Seasonal pattern specifier)

مشخص کنید که آیا مورد زیر وجود دارد یا نه:

با الگوی فصلی (قابل اطلاق بر الگوی دوره‌های افسردگی اساسی در اختلال دو قطبی I یا II، یا اختلال افسردگی عود کننده است)

الف) شروع دوره‌های افسردگی اساسی در اختلال دوقطبی I یا II یا اختلال افسردگی اساسی عود کننده رابطه زمانی منظمی با وقت خاصی از سال داشته باشد (مثلاً دوره‌های افسردگی اساسی همیشه در پاییز یا زمستان پیدا شود).

نکته: مواردی که آشکارا به استرس‌های روانی- اجتماعی فصلی مربوط است، نباید به حساب آورده‌شود (مثلاً فرد همیشه زمستان ها بیکار شود).

ب) فروکش‌های کامل (یا تغییر از افسردگی به مانیا یا هیپومانیا) نیز همیشه در موقع مشخصی از سال روی دهد (مثلاً افسردگی در بهار از بین برود).

پ) حداقل در دو سال گذشته دوره افسردگی اساسی با ارتباط فصلی تعریف شده در ملاک‌های الف و ب روی داده باشد و در عین حال هیچ دوره افسردگی اساسی‌ای هم که غیرفصلی باشد، در این مدت پیدا نشده باشد.

ت) شمار دوره‌های افسردگی اساسی فصلی (آن‌طور که در بالا توصیف شد) در طول زندگی فرد فزونی قابل توجهی بر دوره‌های افسردگی اساسی غیرفصلی داشته باشد.

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *