بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

انواع شایع هذیان

انواع هذیان

انواع شایع هذیان

aramravan
اشتراک گذاری

برخی از شایع‌ترین انواع هذیان شامل موارد زیر می باشد:

هذیان غریب (bizarre)

حسادت هذیانی (jealousy)

جنون عشقی (erotomaniac)

خود بزرگ بینی (grandiose)

هماهنگ با خلق (mood- congruent)

ناهماهنگ با خلق (mood- incongruent)

تحت کنترل بودن (control)

هذیان انتساب (refrence)

گزند و آسیب (persecutory)

جسمی (somatic)

انتشار فکر (thought broadcasting)

خصیصه‌های روانپریشانه متناسب با خلق-

تست

مقاله قبلی
مقاله بعدی

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *