مقالات

درمان افسردگی در جنت آباد

درمان افسردگی در جنت آباد

علل افسردگی

افسردگی مانند سایر بیماري هاي روان شناختی یک علت واحد ندارد و حاصل تعامل عوامل مختلف ژنتیک، زیستی ، اجتماعی و روان شناختی است. براي مثال تحقیقات نشان داده است احتمال بروز افسردگی در کسانی که در خانواده و

اقوامشان سابقه افسردگی وجود دارد بیشتر است و این نشان می دهد که احتمالا عوامل ژنتیک در بروز این اختلالا موثرند. علاوه براین، در افسردگی سطح برخی از مواد شیمیایی در مغز که به آنها انتقال دهنده هاي عصبی می گویند و

کارشان انتقال پیام بین سلول هاي مختلف مغز است، کاهش می یابد. مهمترین این انتقال دهنده هاي عصبی که در بروز افسردگی نقش دارند، سروتونین و نوراپی نفرین هستند.

علاوه بر عوامل ژنتیک و بیولوژیک ، عوامل اجتماعی و روان شناختی نیز از عوامل موثر در بروز افسردگی هستند. تحقیقات نشان می دهد بسیاري از بیماران قبل از شروع افسردگی یک استرس شدید را تجربه می کنند که نقش عامل

آشکار ساز افسردگی را بازي می کند. این استرس ها می تواند شامل مانند مرگ یک فرد نزدیک، از دست دادن یک ارتباط مهم، ازدست دادن شغل، شکست تحصیلی و ورشکستگی باشد. عوامل روان شناختی نیز شامل افکار منفی و

غیرواقع بینانه در مورد خود، دیگران و آینده می شود که در بروز و تداوم افسردگی نقش دارند.

درمان افسردگی

افسردگی از جمله اختلالاتی است که براي آن درمان هاي موثري وجود دارد و معمولا هر چه زودتر درمان شروع شود ،اثربخشی آن هم بیشتر خواهد بود. به طور کلی می توان درمان هاي افسردگی را به دو طبقه دارودرمانی و درمان هاي

روان شناختی تقسیم کرد. بررسی ها نشان می دهد که ترکیب این دو نوع درمان بویژه براي افسردگی هاي متوسط و شدید، بهترین نتیجه را به همراه دارد.

الف- دارو درمانی

داروهاي مختلف براي درمان افسردگی وجود دارد که معمولا روي انتقال دهنده هاي عصبی سروتونین و نوراپی نفرین اثرمی گذارند و با افزایش سطح آنها در مغز، موجب کاهش علائم افسردگی می شوند. نکته مهم در مورد تمام داروهاي ضد

افسردگی این است که آنها حداقل باید بین 6-4 هفته مصرف شوند تا اثر کامل خود را بگذارند. علاوه براین تنظیم مقدار دارو و همچنین قطع دارو حتما باید توسط پزشک انجام شود. اگرچه ضدافسردگی ها اعتیاد آور نیستند ولی قطع ناگهانی

آنها ممکن است موجب علائم محرومیت و یا عود افسردگی می شود. گاهی لازم است کسانی که افسردگی مزمن یا عود کننده دارند به مدت طولانی دارو مصرف کنند. .

دو دسته دارویی مهم در درمان افسردگی عبارت است از:
 • داروهاي بازدارنده بازجذب سروتونین ( SSRI (و بازدارنده بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین(SNRI –(این داروها از جدید ترین داروهاي ضد افسردگی هستند که به دلیل اثربخشی بالا و عوارض جانبی کم محبوبیت زیادي دارند .

  SSRI ها با بازداري جذب مجدد سروتونین باعث افزایش میزان آن در مغز می شوند. فلوکستین ( پروزاك) ،سرترالین ( آسنترا)، پاروکستین ( پکسل)، و سیتالوپرام ازجمله مشهورترین اینداروها هستند.SNRI ها مانع جذب مجدد

  سروتونین و نوراپی نفرین شده و از این طریق میزان این دو ماده شیمیایی را در مغز افزایش می دهند.ونلافاکسین و دالوکستین از جمله این داروها محسوب می شوند. اگرچه این دو دسته دارویی عوارض جانبی کمتري نسبت به داروهاي قدیمی تر دارند ولی گاهی موجب سردرد، بیخوابی، تهوع، مشکلات گوارشی و مشکلات جنسی می شود که معمولا پس از گذشت زمان رفع می شوند.

 • داروهاي سه حلقه اي ( TCA(- داروهاي سه حلقهاي که معروف ترین آنها ایمی پرامین و نورتریپتیلین هستند در درمان افسردگی موثرند ولی امروزه به دلیل عوارض جانبی بالایی که دارند چندان مورد استفاده قرار نمی گیرند. این
  داروها براي کسانی که بیماري قلبی دارند ، مضر است و در افراد مسن نیز ممکن است باعث گیجی شود. سایر عوارض جانبی این داروها شامل خواب آلودگی، خشکی دهان و افزایش وزن است.

درمان افسردگی در جنت آباد

ب- روان درمانی

انواع مختلف روان درمانی ها می تواند به درمان افسردگی کمک کند. روان درمانی براي افسردگی هاي خفیف، خط اول درمان محسوب می شود ولی در افسردگی هاي متوسط و شدید به تنهایی کافی نیست و حتما باید با دارودرمانی همراه
باشد. روان درمانی ها روي عوامل اجتماعی و روان شناختی موثر در بروز افسردگی تاثیر می گذارند و از این طریق به بهبود افسردگی کمک می کنند. دو روان درمانی اصلی در افسردگی، درمان شناختی رفتاري ( CBT (و درمان بین فردي (
IPT (هستند. پروتکل درمان شناختی رفتاري براي افسردگی شامل آموزش روان شناختی بیمار ، بازسازي شناختی افکار منفی و غیرواقع بینانه در مورد خود، زندگی و آینده و استفاده از تکنیک هاي رفتاري براي افزایش سطح فعالیت بیمار،
آموزش مهارت هاي حل مساله و بهبود روابط بین فردي است. در رویکرد درمان بین فردي فرض بر این است که مشکلات ارتباطی موجب بروز و یا تشدید افسردگی می شود. بنابراین در این درمان به بیمار کمک می شود تا روابط مشکل دار خود را اصلاح کند و یا ارتباطات جدیدي را جایگزین آنها کند.

جلسه اول- ایجاد ارتباط و آموزش بیمار

اهداف جلسه:
 1. برقراري ارتباط درمانی
 2. ارزیابی شدت افسردگی
 3. آموزش بیمار در مورد ماهیت افسردگی و درمان هاي موجود
 4. توصیف درمان و قرداد درمانی
وسایل مورد نیاز:
 1. راهنماي مداخله مختصر براي افسردگی
 2. تست افسردگی بک

درمان افسردگی در جنت آباد

مروري بر جلسه

جلسه مقدماتی اختصاص به ایجاد ارتباط درمانی، ارزیابی و آموزش بیمار و توضیح درمان و قراداد درمانی دارد. مراجعه بـه  مرکز درمان، قدم بزرگی است که مراجع براي بهبود برداشته و شما باید هر کـار ممکـن را بـراي ایجـاد ارتبـاط درمـانی و
تسهیل ادامه درمان انجام دهید. بنابراین تمرکز جلسه باید روي برقراري این ارتباط و نیز ارائه اطلاعات ضروري در مـورد افسردگی باشد.

1. ایجاد ارتباط درمانی

یکی از عوامل موثر در موفقیت درمان به ارتباط درمانگر با مراجع برمیگردد. ایجاد چنین ارتباطی یک حادثه نیسـت بلکـه فرایندي است که قاعدتا از اولین جلسه آشنایی بیمار با درمانگر شروع میشود. گوش دادن، همدلی و درك موقعیت زندگی
بیمار از نگاه وي و قضاوتی نبودن در ایجاد چنین ارتباطی نقش اساسی را ایفا میکند. در واقع شما باید از تمامی مهـارت – هاي مشاورهاي خود بویژه همدلی، ایجاد امید، پذیرش غیرقضاوتی و انعطافپذیري براي ایجاد چنین ارتباطی استفاده کنید. جلسه اول ممکن است براي بسیاري از مراجعان، اولین تجربه درمانی آنها باشد و احساس دوگانهاي در مورد درمان داشـته باشند.در هر حال، جلسه اولیه یکی از مهمترین بخشهاي فرایند درمانی است و میتواند نقش مهمی در ادامه درمان داشته باشد. برخی افراد هم ممکن است در گذشته تجربههاي ناخوشایندي داشته باشند . شما باید به این احساسات توجه داشته و هر کاري را که میتوانید انجام دهید تا اولین جلسه، تجربه مثبتی براي مراجع باشد.

2. ارزیابی مشکل و شدت آن

در ادامه، پس از اشاره به منبع و دلیل ارجاع، توضیح دهید براي اینکه بهتر متوجه مشکلات بیمار شوید، ترجیح می دهید مشکل بیمار را از زبان خود وي بشنوید. این کار به شما فرصت می دهد که متوجه شوید بیمار چه نگاهی به بیماري خود
دارد و علاوه براین می توانید اطلاعات مهمی را که در پرونده ارجاع ثبت نشده است، به دست آورید. البته مراقب باشید تاکید شما باید روي برقراري ارتباط و فهم بیمار باشد و با پرسیدن سوالات زیاد احساس مورد بازجویی قرار گرفتن را در
بیمار ایجاد نکنید. براي این منظور تا جاي ممکن از سوالات باز استفاده کنید و سوال در مورد حوزه هاي خصوصی براي مثال روابط جنسی یا مصرف مواد را به بعد موکول کنید. در ادامه، تست افسردگی بک را به بیمار بدهید و طبق دستورالعمل از وي بخواهید تا به سوالات پاسخ دهد( پیوست را مشاهده کنید). تاکید کنید هدف از اجراي این آزمون آن است که بتوانید در انتهاي کار میزان موفقیت درمان و رسیدن به اهداف درمانی را ارزیابی کنید .

3. آموزش بیمار

آموزش بیمار در مورد ماهیت افسردگی و درمان هاي موجود بخش مهمی از مداخلات روانی اجتماعی براي هر بیماري است. این آموزش به بیمار کمک می کند تا علائم بیماري را به عنوان یک بخشی از بیماري ببیند کهمی تواند در مورد آن
کاري انجام دهد. چنین نگرشی از یک طرف باعث می شود که علائم افسردگی را ناشی از ضعف یا نقص شخصیتی و یا تنبلی نبیند و از طرف دیگر نسبت به درمان آن امیدوار شود. امیدواري نسبت به درمان بویژه در افسردگی که احساس
ناامیدي و درماندگی بخشی از تابلوي بالینی این بیماري است در ماندگاري در درمان و تبعیت درمانی نقش مهمی بازي می کند.

مواردي که باید در آموزش روان شناختی بیمار مورد تاکید قرار گیرد در زیر آمده است:

توصیف علائم و نشانه هاي افسردگی و تفاوت آن با غمگینی- براي بیمار توضیح دهید که همه ما مواقعی بـا یا بدون دلیل غمگین می شویم و ممکن است حوصله دیگران و یا انجام کارهاي معمول خود را نداشته باشیم. معمولا این

علائم خفیف بوده و موقتی و زودگذر است و بعد از چند روز ازبین می رود. این “احساس افسردگی است “کـه بـا بیمـاري افسردگی فرق دارد. سپس علائم و نشانه هاي مختلف افسردگی را توضیح داده و بگویید معمولا وقتی افسرده می

شویم معتقدیم که درمانده و تنها هستیم و اغلب خود را براي نواقصی که فکر می کنیم داریم سرزنش مـی کنـیم . بطـور کلـی،احساس ما در مورد خود، دنیا و آینده منفی است. بنابراین علاقه خود را به چیزهایی که در اطراف مان می گذرد ، از

دست می دهیم و دیگر از انجام کارهایی که به آن علاقه داشتیم، لذت نمی بریم. تصمیم گیري براي انجام کارهاي کوچکی که یک وقتی اصلا سخت نبود، سخت می شودد تاکید کنید کههمه این موارد علائم یک بیماري واحد هستند که با

درمان آن، این علائم هم از بین می روند. بـراي فهـم بهتر مراجع ، علائم را به چند دسته تقسیم بندي کنید و بگویید وقتی کسی افسرده می شود ،

معمولا تغییراتی در افکـار، بدن، هیجان ها و رفتار او اتفاق می افتد:

1. علائم هیجانی
 • احساس غمگینی، گناه و نومیدي
 •  از دست دادن علاقه/ یا لذت بردن از چیزها
 •  گریه کردن زیاد و یا گریه نکردن
 •  احساس تنهایی حتی در جمع
2. علائم شناختی
 • کاهش اعتماد به نفس
 • انتظار اتفاق افتادن بدترین چیزها یا افکار منفی یاتیره و تار
 •  افکار خودکشی
 •  حافظه یا تمرکز ضعیف
3.علائم جسمی
 •  خستگی و بی انرژي بودن
 •  بیقراري
 •  مشکلات خواب بویژه زود بیدارشدن و خواب منقطع
 • تغییر اشتها و وزن
4.علائم رفتاري
 • مشکل در تصمیم گیري
 • انجام ندادن کارهایی که معمولا از انجام آن لذت می بردید
 •  کناره گیري از دیگران
 • عدم توانایی انجام کارهاي روزمره
 • به تعویق انداختن کارها
روانشناس خوب در جنت آباد

ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد. مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در جنت آباد می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.

https://arameshravan.com/

درمانگر خوب در جنت آباد

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی هستند که علم کافی ندارند

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع فوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eitaa

www.arameshravan.com

ندای آرامش روان

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *