مقالات

طرحواره محرومیت

طرحواره محرومیت

 ويژگي هايي طرحواره هاي ناسازگار اوليه

  1.  الگو ها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند .
  2. از خاطرات ، هیجان ها ، شناخت واژه ها و احساسات بدنی تشکیل شده است .
  3.  درباره ی خود و در رابطه با دیگران می باشند .
  4.  در دوران کودکی یا نوجوانی شکل می گیرند .
  5.  در جریان چرخه زندگی تداوم دارند.
  6.  به شدت ناکارآمندند. به طور کلی طرحواره های ناسازگار اولیه ، الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیب زایی می باشند که در ابتدایی رشد و تحول در ذهن شکل می گیرند و در مسیر زندگی تکرار می شوند .

یک طرحواره ، بازنمایی انتزاعی مشخصات متمایز یک حادثه ، یا نوعی از رد پا یا اثرات مهمترین عناصر گوناگون آن است . در روان شناسی ، طرحواره یک نقشه ی شناختی انتزاعی است که به عنوان یک راهنما برای تفسیر اطالعات و حل مسایل ، عمل می کند . 9 در شناخت درمانی بک ، تعریف خاصی از طرحواره دارد: هر اصل سازمان دهندی گسترده ای که برای احساس کردن تجربیات زندگی فردی به کار می رود و بسیاری از آنها در اوایل زندگی شکل می گیرد.

 طرحواره مثبت و منفي

همانگونه که طرحواره های مثبت و منفی وجود دارد طرحواره های اولیه و بعدی نیز وجود دارد با قبول مراحل روان شناختی اریکسون، ممکن است ادعا شود حل موفقیت آمیز هر مرحله منجر به طرحواره های ناسازگارانه می شود در حالی که شکست در حل مرحله منجر به طرحواره ها ی ناسازگارانه می شود. تجارب آزارنده ی کودکی اساس طرحواره های ناسازگار اولیه است.

طرحواره هایی که زودتر و قوی تر ایجاد می شوند به طور معمول ریشه در خانواده ی هسته ای دارند .وقتی بیماران خود را در موقعیت های بزرگسالان می بینند که طرحواره های ناسازگار اولیه را فعال می سازد معمولًا رویدادهای هیجان آمیزی از دوران کودکی شان با یکی از والدینشان را تجربه می کنند . سایر تأثیر گذاران مانند همسالان، مدرسه، گروه های موجود در جامعه و فرهنگ با بزرگتر شدن کودک تأثیر بیشتری می گذارند و منجر به ایجاد طرحواره ها می شوند . اگر چه طرحواره ایی که بعداً ایجاد می شوند قوی نیستند.

 

طرحواره محرومیت

 تجارت اوليه زندگي و ايجاد طرحواره

  1. نوع اول ناکامی در ارضای نیازها،این امر زمانی اتفاق می افتد که کودک تجارت خوشایندی را تجربه نکند و طرحواره هایی مانند محرومیت عاطفی یا رها شدگی به دلیل ضعف در محیط اولیه اش را رشد می دهد.
  2. نوع دوم تجارت اولیه ی زندگی تأثیر گذار در طرحواره ها آسیب زدگی یا قربانی شدن است در این صورت کودک آسیب می بیند یا قربانی می شود و طرحواره ای مثل بی اعتمادی سوء استفاده، نقص / شرم یا آسیب پذیری در برابر آسیب در ذهن او شکل می گیرد.
  3. نوع سوم تجارب کودک چیزهای خوب را تجربه می کند والدین در جهت آسایش کودک همه کار می کنند در حالی که تأمین رفاه و راحتی در حد متعادل برای رشد سالم کودک الزم است. طرحواره هایی از قبیل بی لیاقتی رشد می کند وکودک به ندرت بی اعتماد است. در اثر اینگونه تجارب در ذهن کودکان طرحواره هایی نظیر وابستگی بی کفایتی یا استحقاق / بزرگ منشی یه وجود می آید. در این حالت والدین به ندرت با کودک به طور جدی برخورد می کنند و کودک لوس بار می آید. در نتیجه نیازهای هیجانی کودک به خود گردانی یا محدودیت های واقع بینانه ارضاء نمی شود. والدین ممکن است بیش از حد درگیر زندگی کودک بشوند و یا ممکن است بدون هیچ گونه محدودیتی، آزادیعمل بسیاری به او بدهند .
  4. نوع چهارم تجارب زندگی که باعث شکل گیری طرحواره می شود درونی سازی انتخابی یا همانند سازی با افراد مهم زندگی است . کودکی به طور انتخابی با افکار، احساسات ، تجارب و رفتارهای والدین خود همانند سازی کرده و آنها را درونی سازی می کنند. عالوه بر محیط اولیه ی زندگی، وامل دیگری در شکل گیری طرحواره ها نقش بازی می کنند که در این میان خلق و خوی هیجانی کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است . اکثر والدین خیلی زود به این نکته پی می برند که هر کودکی از زمان تولد، شخصیت یا خلق و خوی منحصر به فرد و متمایزی دارد.

 کودکان و شگل کيري طرحواره

برخی از کودکان تحریک پذیرند، برخی خجالتی و برخی آرام و برخی پرخاشگرند. پژوهش های زیادی نشان می دهند که عوامل زیستی در شکل گیری و تحول شخصیت از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند. خلق و خوی هیجانی کودک در تعامل با وقایع دردناک دوران کودکی منجر به شکل گیری طرحواره ها می شود. خلق و خوی های متفاوت، کودکان را در معرض و شرایط گوناگونی قرار می دهد.

به عنوان مثال، یک کودک پرخاشگر در مقایسه با یک کودک منفعل و پذیرا, بیشتر احتمال دارد مورد بدرفتاری والدین خشن خود قرار گیرد )سید محمدی،کودکان ممکن است به دلیل خلق و خوی های متفاوت در برابر رفتار مشابه والدین خود ، واکنش های کامالً متفاوتی نشان دهند. مشاهدات حاکی از آن است که محیط اولیه ی فوق العاده محبت امیز یا منزجر کننده می تواند به میزان زیادی خلق و خوی هیجانی را تحت الشعاع قرار دهد . به عنوان مثال، محیط امن و محبت امیز یک خانواده ممکن است بتواند حتی یک کودک خجالتی را به کودکی دوست داشتنی و مهربان تبدیل کند و برعکس اگر محیط اولیه طرد کننده باشد، حتی یک کودک اجتماعی می تواند منزوی شود

عملکرد اصلي طرحواره ها

دو عملکرد اصلی طرحواره ها عبارتند از تداوم طرحواره .هر فکر، و بهبود عاطفه احساس، رفتار و تجربه ی مرتبط با طرحواره را می توان  و تدوام بخش طرحواره – طرحواره را تثبیت و تقویت می کند – یا بهبود دهنده ی طرحواره باعث ضعیف شدن آن می شود در نظر گرفت. و سبک های مقابله ای فرد 15 ، الگوهای زندگی خود آسیب رسان  طرحواره ها توسط سه ساز وکار اولیه تدوام می یابند : تحریف های شناختی از طریق فرآیند تحریف شناختی ، موقعیت ها را به گونه ای سوء تعبیر می کند که باعث تقویت طرحواره می شود. فرد از طریق تحریف، بر اطلاعات همخوان با طرحواره انگشت می گذارد و اطالعاتی را که با طرحواره منافات دارند نادیده می گیرند یا کم ارزش می شمرد.

از نظر عاطفی فرد ممکن است هیجان های ارتبط با یک طرحواره را بلوکه کند. وقتی که عاطفه بلوکه می شود طرحواره به سطح آگاهی نمی رسد لذا نمی توان در جهت تغییر یا بهبود آن گام های مؤثری برداشت. از نظر رفتاری فرد درگیر الگوهای خود – آسیب رسان، انتخاب ناهشیارانه و
ماندن در موقعیت ها و روابطی می شود که باعث برانگیختگی و تدوام طرحواره می شود

عوامل شکل گيري طرحواره ها

عوامل ژنتیکی :

که خود شامل عوامل مزاجی است که منجر به نمود یافتن تفاوت های فردی از بدو تولد می شود؛ هر کودک از بدو تولد بخاطر داشتن مزاجهای عاطفی متفاوت با کودکان دیگر متفاوت است عوامل مزاجی باعث می شود محیط های یکسان اثرات متفاوتی بر افراد با مزاجهای متفاوت بگذارد ( این اصل در تحول شخصیت نیز وجود دارد )

عوامل محیطی:

این عوامل را نیز می توان در 2 دسته توصیف نمود:

2-1 عدم ارضای نیازهای عاطفی هسته ای
2-2 تجربیات تلخ اوایل زندگی که این عامل ارتباط تنگاتنگی با عدم ارضای عاطفی دارد

این تجربیات به دو گونه در فرد شکل میگیرد:الف: ناکامی در ارضای نیازهاب: وارد شدن تروما یا آسیب دید

این عوامل محیطی از مهمترین عوامل دخیل در تحول و شکل گیری طرحواره های ناسازگار هستند. که خود را از وضعیت ارتباطی هسته خانواده و تعامالت بین فردی و دیگران مهم ) مادر، پدر و مراقب ( ناشی می شود. شدیدترین و فراگیرترین طرحواره ها، اولین طرحواره ها هستند که منعکس کننده ی تجارب تلخ دوران کودکی در محیط خانواده است. بدیهی است که برآورده شدن نیازهای هسته ای عاطفی، ناکامی در ارضاء این نیازها، ارتباطات و تعامالت مختل بین کودک و مراقب، آسیب دیدن یا سوء استفاده از کودک، همگی تجارب تلخی را در کودک به وجود می آورند که دید او را نسبت به جهان اطرافش دگرگون می سازد با توجه به ریشه های شکل گیری طرحواره های می توانیم به وضوح تأثیر نظریات دلبستگی و ارتباط موضوعی را در شکل گیری آراء و نظریات یانگ در مورد تحول و ایجاد طرحواره های ناسازگار اولیه مشاهده کنیم.

همانگونه که در قسمت قبل نیز اشاره شد، یکی از نیازهای عاطفی هسته ای ، نیاز به دلبستگی ایمن با دیگران، مخصوصاً دیگران مهم است که ناکامی در ارضای آن، اولا برای کودک تجارب تلخ و آسیب زایی بهدنبال دارد و ثانیاً دید کودک را نسبت به جهان اطرافش، به خصوص در ایجاد روابط با دیگران دگرگون می سازد به همین علت می توان سبک های دلبستگی کودک با مراقبش را، مهمترین عامل محیطی در شکل گیری طرحواره های ناسازگار اولیه دانست . البته در این بین عوامل مداخله کننده ی محیطی دیگری، چون عدم ارضای دیگر نیازهای عاطفی هسته ای، سبک های فرزند پروری،
تجارب تلخ دوران کودکی، تروماها و آسیب ها و غیره در شکل گیری این طرحواره ها دخیل اند  که خود این عوامل نیز در تعامل با سبک های دلبستگی و تا حدودی ناشی از آن هستند .

طرحواره محرومیت

 

روانشناس خوب در تهران

ازدواج چیزی فراتر از داشتن خانه و داشتن فرزند است. ازدواج به این معناست که کسی در کنار شما باشد که عمیقاً شما را دوست داشته حتی اگر شما را در بدترین حالتتان دیده باشد.

مشاوره پیش از ازدواج با یک روانشناس خوب در تهران می تواند به شما کمک کند تا درک عمیق تری از هدف ازدواج خود ایجاد کنید.

https://arameshravan.com/

درمانگر خوب در تهران

روانشناسان افرادی هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و در زمینه درمان روان بدون دارو و با صحبت کردن فعالیت می‌کنند. روانشناسان می‌توانند در حوزه‌های مختلف روان درمانی فردی، خانواده، زوج، کودک و … فعالیت کنند. افراد زیادی

هستند که علم کافی ندارند.

https://arameshravan.com/

دکتر روانپزشک خوب در تهران

روانپزشکان به درمان اختلالاتی مانند انواع قوبیا ، اختلالات خلقی و به طور کلی اختلالاات روانی می پردازند.دکتر روانپزشک تهران بیماران را با استفاده از روش ها و داروهای روان درمانی درمان می کنند.

در صورت داشتن علائم بیماری های اعصاب و روان باید به یک دکتر روانپزشک خوب در تهران مراجعه کرد.

اگر ساکن شهر تهران هستید و به دنبال دکتر روانپزشک خوب در تهران هستید پیشنهاد میکنیم با ما همراه باشید.

https://arameshravan.com/

ارتباط با ما

Call: 02144246886

Instagram:nedaye-aramesh-ravan

09924793881:eita

                                                                                                                                           www.arameshravan.com

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *