آزمون روانشناسی

مقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S)

 

هدف: بررسي ميزان احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي افراد (تنهايي رمانتيك، تنهايي خانوادگي، تنهايي اجتماعي)

رديف سوالات كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم
1 دوستاني دارم كه مي توانم ديدگاه هايم را با آنها در ميان بگذارم.          
2 احساس مي كنم بخشي از خانواده ام هستم.          
3 يك زوج عاطفي دارم كه حمايت و دلگرمي مورد نياز را براي من تامين مي كند.          
4 خانواده اي دارم كه حمايت و دلگرمي مورد نياز من را تامين مي كنند.          
5 دوستانم انگيزه ها و استدلال هاي مرا درك مي كنند.          
6 يك زوج عاطفي دارم كه بيشتر احساس ها و افكار خصوصي خود را با او در ميان مي گذارم.          
7 خانواده ام كاملا مراقب من هستند.          
8 رابطه رضايت بخشي با زوج عاطفي ام دارم و او را دوست دارم.          
9 دوستاني دارم كه مرا درك مي كنند و مي توانم راجع به سختي هاي زندگي با انها صحبت كنم.          
10 يك زوج عاطفي دارم كه در شادي هايش سهيم هستم.          
11 احساس صميميت و نزديكي با خانواده ام مي كنم.          
12 مي توانم روي كمك دوستانم و اطافيانم حساب كنم.          
13 احساس مي كنم عضوي از گروه دوستانم هستم و براي كسب اطلاعات مي توانم به آنها مراجعه كنم.          
14 هنگامي كه با خانواده ام هستم احساس مي كنم تنها هستم.          

 

 

 

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه داراي 14 سوال بوده و هدف آن بررسي ميزان احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي افراد (تنهايي رمانتيك، تنهايي خانوادگي، تنهايي اجتماعي) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف ليكرت چهار گزينه اي بوده كه در جدول زير امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:

گزينه كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم
امتياز 1 2 3 4 5

 

البته اين شيوه نمره گذاري در مورد سوال شماره 14 معكوس شده و به صورت زير در خواهد آمد:

 

گزينه كاملا مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم كاملا موافقم
امتياز 5 4 3 2 1

اين پرسشنامه داراي 3 بعد بوده كه در جدول زير ابعاد و نيز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه شده است:

 

 

بعد شماره سوال
تنهايي رمانتيك 3، 6، 8، 10
تنهايي خانوادگي 1، 5، 9، 12، 13
تنهايي اجتماعي 2، 4، 7، 11، 14

 

 

براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، مجموع امتيازات تك تك سوالات را با هم محاسبه نمائيد. براي بدست آوردن امتياز هر بعد، مجموع امتيازات مربوط به سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائيد. دقت داشته باشيد كه احساس تنهايي عاطفي مجموع امتيازات مربوط به ابعاد تنهايي رمانتيك و تنهايي خانوادگي است. و احساس تنهايي اجتماعي مربوط به بعد بعد تنهايي اجتماعي است. امتيازات پايين تر در هر بعد نشان دهنده احساس تنهايي بيشتر فرد پاسخ دهنده در آن بعد است و برعكس.

 

روايي و پايايي

در پ‍ژوهش جوكار و همكاران (1390) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد آزمايش قرار گرفته است. نتايج همبستگي اين مقياس با ساير مقياس هانشان دهنده روايي همگرا و افتراق مطلوب اين پرسشنامه بود.. همچنين براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد و مقدار اين ضريب براي ابعاد اين پرسشنامه در جدول زير ارائه شده است:

 

بعد آلفاي كرونباخ
تنهايي رمانتيك 92/0
تنهايي خانوادگي 84/0
تنهايي اجتماعي 78/0

 

 

*******************************

منبع: جوكار، بهرام، سليمي، عظيمه، (1390)،  وي‍ژگي هاي روانسنجي فرم كوتاه مقياس احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان، مجله علوم رفتاري، دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، ص ص 317-311.

*******************************

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *