آزمون روانشناسی

مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)[1]

 

نمره گذاری: این مقیاس در سال 1988 توسط واتسون و تلگن، برای اندازه گیری دو بعد «عاطفه منفی» و «عاطفه مثبت» ساخته شده و دارای 20 گویه است که در مقابل هر گویه، طیف 5 گزینه ای از بسیار کم (نمره 1) و بسیار زیاد (نمره 5) قرار دارد که توسط آزمودنی رتبه بندی می‌شود و دامنه نمرات برای هر خرده مقیاس 10 تا 50 است (به نقل از بخشی پور و دژکام، 1384).

پایایی و روایی : ضریب سازگاری درونی (آلفا) برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 88/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 87/0 است در اعتبار آزمون از راه باز آزمایی با فاصله 8 هفته ای برای خرده مقیاس عاطفه مثبت، 68/0 و برای خرده مقیاس عاطفه منفی، 71/0 گزارش شده است (واتسون، کلارک و تلگن، 1988؛ به نقل از بخشی پور و دژکام، 1384). در این پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه استفاده شد. برازش مدل با دو عامل و 20 ماده بررسی شد. با توجه به مقادیر به دست آمده برای شاخص 92/0 = CFIو 05/0 =RMSEA  براي 100 دانش آموز، می‌توان نتیجه گرفت، با حذف 6 ماده از عواطف مثبت و منفی، مدل دو عاملی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج تحلیل‌های بدست آمده نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت (82/0) و برای عاطفه منفی (77/0) می‌باشد.

پرسش نامه (2) : مقیاس ارزیابی عواطف مثبت و منفی (PANAS)

1 علاقمندم. 11 زودرنج و تحریک پذیرم.
2 پریشان و مضطربم. 12 هوشیار و زیرکم.
3 ذوق زده‌ام. 13 شرمسار و سرافکنده‌ام.
4 آشفته و ناراحتم. 14 خوش ذوق و با انگیزه‌ام.
5 محکم و نیرومندم. 15 نا آرام و بی قرارم.
6 مقصر و گناهکارم. 16 مصمم و بااراده‌ام.
7 وحشت زده‌ام. 17 آدم دقیقی هستم.
8 احساس خصمانه ای نسبت به دیگران دارم. 18 عصبی هستم.
9 مشتاقم و شور و شوق دارم. 19 فعال و پر جنب و جوشم.
10 احساس سربلندی، غرور و افتخار می‌کنم. 20 هراسان هستم.

پاسخ نامه (2) : پاسخ نامه مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)

ردیف بسیار زیاد

«5»

زیاد

«4»

متوسط

«3»

کم

«2»

خیلی کم

«1»

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          

 

[1]. Positive Affect and Negative Affect Scales

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *