آزمون روانشناسی

مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز(AHI)

 

این پرسشنامه را کیامرثی (1377) تهیه و اعتباریابی کرده است. پرسشنامه سرسختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مدادکاغذی 27 ماده ای است. نمره گذاری این پرسشنامه به این صورت است که آزمودنی ها به یکی از چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، بیشتر اوقات پاسخ می دهند و بر اساس مقادیر  0، 1، 2، 3 نمره گذاری انجام می شود. به جز برای ماده های 6، 7، 10، 13، 17 و 21 که دارای بار منفی هستند و برای هر یک از چهار گزینه بالعکس نمره گذاری می شود که بر طبق جدول زیر انجام می شود. حد پایین نمرات پرسشنامه؛ 0 و حد بالای آن؛ 81 می باشد.

دامنه نمره در این پرسشنامه، نشان دهنده سرسختی روان شناختی زیاد در فرد است. در پژوهش کیامرثی (1376) ضرایب کرونباخ کل ازمودنی ها برابر با 76/0، برای آزمودنی های دختر برابر با 74/0 و برای آزمودنی های پسر برابر با 76/0 به دست آمد. برای بررسی روایی همزمان، این پرسشنامه به طور همزمان با چهار پرسشنامه ی ملاک، مقیاس خودشکوفایی مزلو، مقیاس اعتبار سازه ای سرسختی، مقیاس افسردگی اهواز و پرسشنامه اضطراب به گروههایی از دانشجویان داده شد. ضرایب همبستگی بین نمره های کل آزمودنی ها در پرسشنامه سرسختی و اضطراب برای کل نمونه، آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب 55/0-، 70/0- و 44/0- به دست آمد. این ضرایب گویای همبستگی منفی معنادار بین سرسختی و اضطراب است. ضرایب همبستگی منفی معنادار بین سرسختی و اضطراب است. ضرایب همبستگی بین نمره های کل ازمودنی ها در مقیاس سرسختی و افسردگی برای کل نمونه، آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب 62/0-، 71/0- و 57/0- بود. ضریب های همبستگی بین نمره های کل آزمودنی ها، آزمودنی ها دختر و پسر در مقیاس خودشکوفایی با پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز به ترتیب 55/0، 65/0 و 45/0 بود. نتایج آزمون های همبستگی پیرسون بین نمره های آزمودنی ها در مقیاس اعتبار سازه ای سرسختی و پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز نشان داد که ضرایب های همبستگی از نظر آماری مهنادار هستند و این ضریب ها به ترتیب برای کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و پسر 51/0، 61/0 و 46/0 بودند (به نقل از رحیمیان بوگر و اصغرنژاد فرید، 1387).

رحیمیان بوگر، اسحاق؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر (1387). رابطه سرسختی روان شناختی و خودتاب آوری با سلامت روان در جوانان و بزرگسالان بازمانده زلزله شهر بم. مجله روانپزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 14 (1): 62-70.

 

خواهشمند است عبارتهاي زير با به دقت مطالعه نموده و يكي از چهار گزينه را كه به بهترين وجه ممكن، ويژگيهاي شخصيت شما را توصيف مي كند، انتخاب نماييد.  سعي نماييد به تمامي سؤالات پاسخ دهيد.

ردیف عبارات هرگز به ندرت گاهی اوقات بیشتر اوقات
1 خوب مي دانم كه چه عقايد و افكاري دارم.        
2 احساس مي كنم عمرم صرف انجام كارهايي شده است كه با معنا ارزشمند است.        
3 تلاش من در نتايج و پيامدهاي زندگيم موثر است.        
4 تصميم گيري در مورد مسائل برايم آسان است.        
5 از شركت كردن در بحث ها و گفتگوهاي اجتماعي استقبال مي كنم.        
6 در مقابل مسائل زندگي دچار سردرگمي مي شوم.        
7 حوادث فشارزاي زندگي برايم تهديدآميزند.        
8 اگر فردي سعي كند مرا آزار دهد، حقش را كف دستش مي گذارم.        
9 واقعيات براي من جالب تر از رؤياها هستند.        
10 هر قدر هم كه سخت تلاش مي كنم در هر حال كوشش هايم بدون ثمر هستند.        
11 زندگي روزانه من پر از چيزهايي است كه برايم جالبند.        
12 هر چقدر سخت كوش تر باشم، در رسيدن به هدف هاي خود موفق ترم.        
13 پرشورترين و مهيج ترين چيز براي من خيالبافي است.        
14 زندگي كاري من جالب است.        
15 در برقراري تماس چشمي با ديگران راحت هستم.        
16 از قرار گرفتن در موقعيت هاي ناآشنا استقبال مي كنم.        
17 تغييرات زندگي را به عنوان تهديدي براي امنيت و آسايش خود تلقي مي كنم.        
18 به سختي تسليم تقدير و سرنوشت خود مي شوم.        
19 در هنگام بيماري تحمل بالايي دارم.        
20 در تغيير دادن عقيده نزديكانم موفق هستم.        
21 اين سياستمداران هستند كه بر زندگي ما حكومت مي كنند.        
22 هنگام رويارويي با مشكلات، تمركز حواس خود را حفظ مي كنم.        
23 از موقعيت هاي مبهم و غيرقابل پيش بيني استقبال مي كنم.        
24 از كار كردن لذت مي برم و به شور و هيجان مي آيم.        
25 به خوبي به شرايط و موقعيت هاي رقابت جويانه پاسخ نشان مي دهم.        
26 خواسته ها و احساسات خود را به راحتي بروز مي دهم.        
27 در برخورد با اشخاص غريبه راحت هستم.        

 

[1] . Ahvaz Hardiness Inventory

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *