آزمون روانشناسی

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)

هدف: ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن
دستورالعمل:
ردیف گویه ها کاملاً نادرست خیلی نادرست کمی نادرست نمیتوانم بگویم درست است یا نادرست کمی درست خیلی درست کاملاً درست
1 من مفهوم زندگی را می فهمم.
2 من به دنبال چیزی می گردم که زندگی را معنی دار کند.
3 من همیشه به دنبال یافتن هدف زندگی ام هستم.
4 زندمی من یک مفهوم شفاف هدفمندی را دارد.
5 من احساس خوبی درباره آنچه زندگی را معنی دار می کند دارم.
6 من هدف رایض کننده ای را در زندگی یافته ام.
7 من همیشه به دنبال چیزی می گردم که زندگی مرا با معنی کند.
8 من به دنبال هدف یا مسیری برای زندگی خودم می گردم.
9 زندگی من برنامه و هدف مشخصی ندارد.
10 من در پی مفهومی برای زندگی خودم می گردم.
یک لحظه به این سوال بیاندیشید که چه چیزی موجب می شود زندگی خود را با اهمیت تلقی کنید. لطفاً به سوالات زیر تا حد امکان صحیح پاسخ دهید و به خاطر داشته باشید که این سوالات ذهنی هستند و بنابراین پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. براساس مقیاس زیر به سوالات پاسخ دهید.

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)

مقیاس معنای زندگی توسط استگر، فریزر، اویشی و کالر (2006) جهت ارزیابی وجود معنا و تلاش برای یافتن آن ارائه شده و اعتبار و پایایی و ساختار عاملی آن در پژوهش های مختلف با نمونه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
مقیاس معنای زندگی شامل دو زیر مقیاس است که وجود معنا در زندگی و نیز جستجو برای یافتن معنا را ارزیابی می کنند. مجموع نمرات سوالهای 2، 3، 7، 8 و 10 میزان تلاش فرد برای یافتن معنا و مجموع نمرات سوال های 1، 4، 5، 6 و 9 (سوال 9 با کدگذاری معکوس) میزان معناداری زندگی فرد را مشخص می کنند.

کلید نمره گذاری
عنوان کاملاً نادرست خیلی نادرست کمی نادرست نمیتوانم بگویم درست است یا نادرست کمی درست خیلی درست کاملاً درست
امتیاز 1 2 3 4 5 6 7

روایی و پایایی
طبق پژوهش هاي استگر و همكاران (2006) اعتبار اين مقياس براي ارزيابي زندگي 86/0 ، براي زير مقياس وجود معنا و 87/0 براي زير مقياس جستجوي معنا برآورد شده است.
طبق پژوهش استگر و همكاران (2006) پايايي زير مقياسهاي وجود معنا و جستجوي معنا به ترتيب 70/0 و 73/0 است.
پايايي آزمون و بازآزمون اين مقياس در ايران با دو هفته فاصله براي زير مقياس وجود معنا 84/0 و براي زير مقياس جستجوي معنا 74/0 بدست آمد. اشتاد، الهام، (1388) بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي بر بهزيستي ذهني دانشجويان، پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران.
آلفاي كرونباخ براي زير مقياس جستجوي معنا 75/0 و براي زير مقياس داشتن معنا 78/0 محاسبه شد. بنابراين به نظر مي رسد مقياس از همساني دروني خوبي برخوردار است. اشتاد، الهام (1388). بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي بر بهزيستي ذهني دانشجويان. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، انستيتوروانپزشكي تهران.

منبع:

– Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53, 80-93.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *