آزمون روانشناسی

مقیاس نگرشهای مربوط به عشق(LAS)

بسمه تعالی

از آنجایی که این مجموعه پرسشنامه در زمینه شرایط تاهل شما تنظیم شده است خواهشمند است آنرا با حوصله مطالعه نموده و با دقت به تمام گویه های آن پاسخ دهید. همچنین چون در این پرسشنامه هیچگونه نامی از شما برده نمی شود، لذا پاسخهای شما محرمانه تلقی می گرد. از همکاری شما متشکرم.

مشخصات پاسخ دهنده:

1- جنس: ———– 2- سن: ——————–

3- نسبت خویشاوندی همسرتان با شما             سببی نسبی

4- مدت تاهل ————54- تعداد فرزند: —————–

6- آیا این ازدواج اول شماست؟          بلی               خیر

 

پرسشنامه

 • من و همسرم از نظر ظاهری با هم تناسب داریم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • احساس می کنم من و همسرم برای هم ساخته شده ایم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • من و همسرم کاملاً همدیگر را درک می کنیم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • همسرم به لحاظ ظاهری و زیبایی با آیده آل های من منطبق است.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • گاهی مجبور می شوم مانع آگاهی همسرم از روابط عشقی خود با دیگران شوم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • من می توانم روابط عشقی گذشته را به فراموشی بسپارم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • اگر همسرم بداند که با دیگران رابطه داشته ام، ناراحت می شود.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • من از رابطه عشقی خود با همسرم و دیگران لذت می برم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • از آنجایی که عشق ما محصول مدتها دوستی می باشد، در نوع خود بهترین است.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • دوستی ما به مرور زمان تبدیل به عشق شده است.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • عشق ما واقعاً یک دوستی ژرف است؛ نه یک احساس عارفانه مرموز.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • رابطه عشقی ما با توجه به اینکه نتیجه یک دوستی خوب است، رضایت بخش می باشد.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • یکی از ملاکهای انتخاب همسر برای من نحوه برخورد او با خانواده ام بوده است.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • پدر یا مادر خوب بودن، یکی از ملاک های من در انتخاب همسرم بوده است.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • یکی از ملاک های من در انتخاب همسرم عکس العمل او در قبال شغل من بوده است.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • دلم می خواست قبل از ازدواج با همسرم و داشتن فرزند از وی به میزان سازگاری زمینه های موروثی وی با خودم پی ببرم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • هنگامی که همسرم به من توجه نمی کند، احساس ناخوشایندی تمام وجودم را در بر می گیرد.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • چون عاشق همسرم بودم، در تمرکز بر روی مسائل دیگر دچار اشکال می شدم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • اگر احساس کنم که همسرم با فرد دیگری است، آرامش خودم را از دست می دهم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • اگر همسرم برای مدتی مرا نادیده بگیرد برای جلب توجه مجدد او به کارهای احمقانه دست می زنم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • ناراحتی خود را بر ناراحتی همسرم ترجیح می دهم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • من شادی همسرم را نسبت به شادی خودم در اولویت قرار می دهم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • معمولاً حاضرم امیال خود را فدای خواسته ها و تمایلات همسرم نمایم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 • من حاضرم همه چیز را به خاطر همسرم تحمل کنم.

کاملاً موافقم                موافقم            مردد              مخالف           کاملاً مخالفم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پایه ی الگوی “لی” از عشق در سال 1986 ساخته شده است. تأیید تحلیل عاملی نشان داده است که ساختار عرضه شده «لی» توانایی کاربرد در فرهنگهای چند گانه را دارد (نتو و همکاران،2000) پرسشنامه حاضر در آغاز دارای 42 گویه بوده که ضرایب پایایی بالا،ثبات درونی مناسب و شواهد روایی معتبر نیز در مورد آن گزارش شده است. در تحقیقاتی که صورت گرفت، ضرایب آلفا 68% برای خرده مقیاس استورگ تا 83% برای آگاپه و در آزمون – باز آزمون، ضرایب از 70%برای مانیا تا 82%برای لودوس گزارش شد. دومین تجزیه و تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گویه ها منتهی شد که تعداد گویه ها به 24 رسید. جملات انتخابی توسط هندریک و هندریک و همکاران 1998 در این فرم کوتاه (هر 4 گویه برای یک خرده مقیاس )مطرح گردید. تناسب این مدل بهتر بود. مقادیر آلفا از 65% برای لودوس تا 77% برای استورگ متغیر بود. سومین تجزیه تحلیل عاملی به کاهش یک سری دیگر از گویه ها منجر شد (هر 3 گویه برای یک خرده مقیاس ). این گویه ها نیز توسط هندریک و هندریک و همکاران مطرح گردید، تناسب این مدل هم خوب بود. مقادیر آلفا از 49% برای لودوس تا 75%برای استورگ قرار داشت.نظر به این که نتایج و به ویژه آنهایی که در ارتباط با ضرایب آلفا هستند در فرم کوتاه 24 گویه ای مقیاس نگرشهای عشق مناسب تر است،این فرم برای مطالعات اختلافها و گوناگونی های بین فرهنگی ترجیح دارد. تجزیه و تحلیل های عاملی تأییدی برای کشور های مختلف در اروپا،آمریکا جنوبی،آفریقا و آسیا صورت گرفت.ضرایب آلفا کرونباخ در مورد مقیاس نگرشهای عشق بر روی آزمودنی زن و مرد ایرانی، در پژوهش پاتو (1381)بدین ترتیب محاسبه و ارئه شده است :

اروس               لودوس               پراگما               استورگ                مانیا                     آگاپه

51%                35%                  66%                 79%                    56%                    69%

نکته قابل توجه این که حداقل و حداکثر آلفا بدست آمده از خرده مقیاس های نگرش های عشق در نمونه ایرانی با کار هندریک وهندریک (1998)مشابه است. مقادیر آلفای بدست آمده آنها از 56%برای لودوس تا 77%برای استورگ متغیر بود. در نمونه ایرانی این دامنه تغییر از 35%تا 79%برای استورگ است.   مقیاس نگرش های مربوط به عشق ازنوع لیکرت است و می تواند ابعاد شش گانه عشق را به صورت کمی و پیوسته نشان دهد. گزینه های این پرسشنامه بصورت پنج گزینه ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم مشخص شده اند. نمره ای که فرد در هر خرده مقیاس بدست می آورد، بیانگر میزان نگرشی است که نسبت به آن خرده مقیاس دارد. نمره بالا گرایش بالا در خرده مقیاس مربوطه ونمره پایین گرایش اندک را به آن نشان می دهد (پاتو،1381 ؛نتو و همکاران،2000).

 

خرده مقیاس شماره گویه ها
اروس 1  تا 4
لودوس 5  تا 8
استورگ 9  تا 12
پراگما 13  تا 16
مانیا 17  تا 20
آگاپه 21  تا 24

 

لازم به توضیح است که ترجمه فارسی این پرسش نامه از تحقیق پاتو (1381) گرفته شده که برای اولین بار توسط دکتر مرتضوی به فارسی برگردانده و اجرا شده است.

در ادامه به بررسی اعتبار پرسش نامه شاخص کیفیت روابط زناشویی در تحقیق حاضر پرداخته می شود. تعدا سوال های این شاخص 14 گویه است. همانطور که در جدول زیر ملاحضه می شود اعتبار این شاخص برابر با 0.83 صدم است که در حد بالا و قابل قبولی می باشد.

جدول آلفای کرونباخ شاخص کیفیت روابط زناشویی

آلفای کرونباخ تعدا گویه ها
0.83 14

 

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *