آزمون روانشناسی

مكعب هاي كهس

 

به نام خدا

 

 

 

راهنماي آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنماي آزمون مكعب هاي كهس

1– روش اجرا

براي اجراي آزمون، آزمايشگر آزمودني را در كنار ميز و روي يك صندلي مي نشاند. خود نيز در روبروي او مي نشيند. ارتفاع ميز از سطح زمين و فاصله آن از چشم آزمودني طوري بايد باشد كه آزمودني بتواند براحتي تصاوير را ببيند ومكعبها را دستكاري كند.

آزمايشگر ابتدا به مدت دو سه دقيقه با آزمودني صحبت مي كند. نام، نام خانوادگي، سن، سطح تحصيلات، شغل پدر، شغل مادر، تعداد خواهران، تعداد برادران و سئوالات ديگري مي پرسد تا در اين فاصله آزمودني با آزماينده انس بگيرد. از آزمون يا از اجرا كننده آن بيمناك و وحشت زده يا ناراحت نباشد. آزماينده، ضمن مصاحبه با آزمودني، اطلاعات لازم را روي برگ نمره گذاري مي نويسد.

آنگاه آزماينده جعبه مكعبها را باز كرده، همه آنها را روي ميز و در دسترس آزمودني مي ريزد. البته آزمودني نبايد قبل از شروع رسمي آزمايش تصاوير دفترچه را ببيند و در جريان آزمايش نيز فقط بايد يك تصوير در جلو چشم داشته باشد.

 اجراي آزمون، با توجه به موقعيت آزمودني، به طريق زير انجام مي گيرد :

1- اجراي آزمون براي افرادي كه زبان كلامي را مي فهمند.

2- اجراي آزمون براي افرادي كه رنگها را نمي شناسند.

3- اجراي آزمون براي افرادي كه زبان كلامي را نمي فهمند.

آنچه درزير مي آيد، آزمودنيهايي را دربر مي گيرد كه زبان كلامي را مي فهمند.

الف- شناساندن مكعب ها

آزماينده مي گويد: تمام اين مكعبها مثل هم اند. آنگاه يكي از آنها را برمي دارد و در حاليكه با انگشت به يكي از سطوح جانبي آن اشاره مي كند، از آزمودني مي پرسد : اين طرف چه رنگي است؟ پس از شنيدن پاسخ صحيح يا غلط، هريك از سه سطح جانبي ديگر را نشان مي دهد و رنگ آن را مي پرسد.

حال نوبت به دو سطح ديگر مكعب، كه از دو رنگ تشكيل شده اند، مي رسد. آزماينده با انگشت خود به هريك از دو سطح اشاره مي كند وبه آزمودني مي گويد : شما در اينجا دو تا رنگ مي بينيد، آبي     ( انگشت آزماينده روي رنگ آبي ) و زرد ( انگشت آزماينده روي رنگ زرد ) و در اين طرف دو رنگ ديگر مي بينيد: سفيد و قرمز. آنگاه مكعبي را كه در دست دارد مخلوط مكعب هاي ديگر
مي كند و مي گويد: تكرار مي كنم، تمام اين مكعب ها مثل هم هستند.

ب- آزمايش تمريني ( زمان آزاد )

آزماينده 4 مكعب به آزمودني مي دهد و از او مي خواهد كه با آنها يك مربع (يك چهار گوش) كاملا قرمز درست كند. اگر موفق نشد آزماينده به او كمك مي كند، آنچه را كه براي اين كار لازم است شرح مي دهد و منتظر مي ماند تا مربع ساخته شود. آنگاه با گفتن كلمه”خوب” چهار مكعب مورد استفاده را پهلوي مكعبهاي ديگر مي گذارد. حال دفترچه تصاوير را در جلوي آزمودني، در مقابل دست چپ او قرار مي دهد وتصوير(1) را باز مي كند.

ج- آزمايش واقعي

تصوير شماره (1) :  آزماينده مي گويد؛ حال از شما مي خواهم كه با مكعبها تصويري مثل اين ( اشاره  به تصوير شماره1) درست كنيد. مي بينيد كه اين يكي بايد قرمز و اين يكي بايد آبي باشد (با انگشت نشان مي دهد). با گفتن جمله” شروع كنيد “، آزمودني را به كار وا مي دارد و همزمان با آن كرنومتر را نيز به كار مي اندازد. اگر آزمودني موفق شد به تصوير(2 ) مي پردازد، اما اگر نتوانست در حداكثر زمان لازم، يعني 5/1 دقيقه، تصوير را بسازد به او اجازه مي دهد تا از زمان مجاز تجاوز كند، و در صورت لزوم او را در ساختن تصوير ياري مي دهد. دراين حالت مسلماً هيچ امتيازي به آزمودني داده نمي شود.

تصوير شماره ( 2 ) : در مورد تصوير ( 2 ) همان دستورات تصوير(1) اجرا مي شود. يعني آزماينده  اسم رنگها را مي گويد، با انگشت نشان مي دهد و در صورت عدم موفقيت به آزمودني در ساختن تصوير كمك مي كند.

تصوير شماره ( 3 ) تا ( 17 ) :  آزماينده نه اسم رنگها را مي گويد ونه كوچكترين كمكي به او          مي رساند. در مورد هر يك از تصاوير مي گويد: حالا تصويري مثل اين درست كنيد. وقتي تمام كرديد به من نشان دهيد. تصوير شماره (‌3 ) را باز مي كند و در حالي كه مي گويد شروع كنيد كرونومتر را به كار مي اندازد.

انجام دستورات فوق، در مورد افرادي كه خوب انس گرفته اند نخواهد بود بلكه بايد دقت شود تا سه عمل زير بطور همزمان انجام گيرد:

برگرداندن صفحات دفترچه تصاوير

گفتن جمله ” شروع كنيد ”

و  راه انداختن كرونومتر.

حداكثر زمان لازم براي ساختن هر تصوير، هم در روي خود تصوير وهم در روي برگ نمره گذاري نوشته شده است.

  • اگر آزمودني نمي توانست قبل از انقضاي زمان مجاز تصوير را بسازد، آزماينده كرنومتر را از حركت باز مي دارد. زمان صرف شده را بطور دقيق روي برگ نمره گذاري و در مقابل تصوير يادداشت مي كند، مكعبهاي استفاده شده را با مكعبهاي ديگر مخلوط مي كند، كرونومتر را روي صفر بر مي گرداند و آنگاه به تصوير بعدي مي پردازد.
  • اگر آزمودني نمي توانست در فاصله زمان مجاز تصوير را بسازد، آزماينده آزمايش را متوقف مي كند، مكعبهاي استفاده شده را در بين مكعبهاي ديگر مي گذارد، كرنومتر را روي صفر برمي گرداند وآنگاه مي گويد: حالا اين يكي را درست كنيد (صفحه را بر مي گرداند و تصوير بعدي را نشان مي دهد ).
  • اگر آزمودني قبل از پايان زمان مجاز از كوشش باز ايستد به خيال اين كه تصوير را ساخته است، حال آنكه تصوير ساخته شده درست نيست، آزماينده مي گويد: اين كاملاً صحيح نيست. مدل را خوب نگاه كنيد، سعي كنيد عيناً مثل آن را بسازيد.
  • اگر آزمودني قبل از پايان زمان مجاز از تلاش دست بردارد و در حالي كه تصوير را درست ساخته است اما جرأت نمي كند بگويد كه تمام كرده است، آزمانيده مي پرسد: تمام شد؟
  • اگر آزمودني بپرسد كه براي ساختن اين تصوير چند تا مكعب لازم است، آزماينده جواب مي دهد: آنقدر كه بايد! بايد تصوير را مثل مدل درست كنيد.
  • اگر آزمودني قبل از پايان زمان مجاز منصرف شود، آزماينده بايد تلاش كند تا او را به كمك جملات تشويق آميز به كار وادارد. اما نبايد كوچكترين كمكي به او برساند.
  • اگر به نظر برسد كه آزمودني فقط به رنگهايي كه رو به بالاست توجه دارد و رنگهاي ديگر را فراموش كرده است بايد گفت: شما بايد به رنگهايي كه اين تصوير را مي سازد توجه كنيد ( اشاره به زنگهاي لازم ).
  • در جريان آزمايش، اگر آزمودني خواست جاي دفترچه را عوض كند به او اجازه داده مي شود كه دفترچه را هر كجا كه مي خواهد بگذارد. اما اگر دفترچه را در جهت نامناسب قرارداد يا طوري گذاشت كه مانع دستكاري مكعبها شد، حتما بايد جاي آن را اصلاح كرد.

روشي كه شرح داده شد بايد در مورد تمام (17) تصوير بطور يكسان اعمال شود، آزمايش هم بعد از سه شكست متوالي متوقف مي شود.

2- نمره گذاري

پاسخهاي آزمايش تمريني، در نمره گذاري به حساب نمي آيد. تنها به تصوير (1) تا (17)  نمره
داده مي شود. ساختن هر تصوير بايد در زمان لازم انجام گيرد. هر تصويري كه در پايان زمان لازم بطور كاملاً صحيح ساخته نشود نمره اي كسب نمي كند.

وقتي آزمودني موفق مي شود، يعني مي تواند به كمك مكعبها مدل ارائه شده را بطور كامل بسازد، نمره اي كه به او تعلق مي گيرد برحسب زمان صرف شده فرق مي كند. تعداد امتيازات و زمان لازم براي ساختن تصاوير زير متفاوت است. شيوه نمره گذاري و زمان لازم براي نمرات مختلف، روي برگ نمره گذاري قيد شده است.

در جريان اجراي آزمون، آزماينده در” ستون دوم سمت راست ” برگ نمره گذاري، مقابل شماره هر تصوير زمان صرف شده براي ساختن آن را يادداشت مي كند. براي پيدا كردن نمره اي كه بايد به يك تصوير بدهد، در مقابل شماره هر تصوير در ستونهاي ” زمان لازم ”  و ” زمان ماكزيمم ”  زماني را  كه بلافاصله بالاتراز زمان صرف شده توسط آزمودني يا مساوي با آن است پيدا مي كند. عددي كه درست درسمت چپ اين زمان نوشته شده است، تعداد امتيازاتي خواهد بود كه بايد به آزمودني داده شود. براي روشن تر شدن مطلب چند مثال ذكر مي كنيم:

مثال اول–  فرض  كنيم آزمودني تصوير ( 1 ) را در30 ثانيه درست كرده است. تعداد امتيازات او 2 خواهد بود، زيرا مدت زماني كه بلافاصله بعد از 30 ثانيه قرارگرفته 5/1 دقيقه است وتعداد  امتيازاتي كه در برابر 5/1 دقيقه داده مي شود در سمت چپ آن نوشته شده برابر 2 است.

مثال دوم اگر يك آزمودني تصوير ( 7 ) را در50 ثانيه درست كند. نمره او برابر 6 خواهد بود.

مثال سوم- آزمودني اي تصوير ( 13 ) را در20 دقيقه درست كرده است. نمره او برابر 9 خواهدبود.

آزماينده براي هر تصوير تعداد نمراتي را كه بايد به آن بدهد در ستون آخر برگ نمره گذاري
مي نويسد. جمع امتيازات ( 17 ) تصوير نمره كل آزمودني خواهد بود.

3- درجه بندي نتايج (نرم يابي)

نتايج زير از آزمايش 223 آزمودني 5 تا 15 ساله بدست آمده است.

سن عقلي (به سال) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 

نمرات

 

0

تا

4

5

تا

12

13

تا

19

20

تا

31

32

تا

43

44

تا

54

55

تا

65

66

تا

73

74

تا

81

82

تا

88

89

تا

133

 

 

برگ نمره گذاري مكعبهاي كهس

 

نام نام خانوادگي: ……………………………………….تاريخ تولد: سال…………………ماه………………………..روز………………..

سن: …………………………………………تاريخ آزمايش………………………………..آزماينده……………………………………………

 

 

امتياز

زمان صرف شده تعداد امتيازات بر حسب زمانهاي صرف شده شماره تصاوير ترتيب ارائه تصاوير
زمان ماكزيمم امتياز زمان لازم امتياز زمان لازم امتياز
      2 0, 20 3 I 1
      4 0, 30 5 II 2
      4 0, 35 5 0, 20 6 III 3
      5 1, 00 6 0, 30 7 IV 4
      5 1, 05 6 0, 35 7 V 5
      5 1, 00 6 0, 35 7 VI 6
      6 0, 55 7 0, 40 8 VIII 7
      5 1, 10 6 0, 40 7 VII 8
      7 1, 10 8 0, 55 9 IX 9
      6 2, 30 7 1, 45 8 XI 10
      7 2, 10 8 1, 55 9 X 11
      7 2, 40 8 2, 25 9 XII 12
      7 2, 40 8 2, 25 9 XIV 13
      7 2, 33 8 2, 20 9 XIII 14
      7 3, 00 8 2, 40 9 XV 15
      8 3, 05 9 2, 40 10 XVI 16
      9 2, 55 10 2, 40 11 XVII 17
كل   كل  
15

سال

14

سال

13

سال

12

سال

11

سال

10

سال

9

سال

8

سال

7

سال

6

سال

5

سال

سن

عقلي

89

تا

133

82

تا

88

74

تا

81

66

تا

73

55

تا

65

44

تا

54

32

تا

43

20

تا

31

13

تا

19

5

تا

12

0

تا

4

 

نمرات

1- اگرآزمودني نتوانست در حداكثر زمان لازم تصوير را بسازد، او را متوقف سازيد.

2- نمرات بدست آمده را داخل دايره قرار دهيد. آنگاه دايره ها را به وصل كنيد تا يك نمودار بدست آيد.

مشاهده رفتارها :

 

3- رديف مربوط به شكست را خط بزنيد.

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *