بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

ملاکهای تشخیصی اختلال دو قطبی i دروه منفرد مانیا(شیدایی)

مانیا

ملاکهای تشخیصی اختلال دو قطبی i دروه منفرد مانیا(شیدایی)

aramravan
اشتراک گذاری

ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR در مورد اختلال دو قطبی i دروه منفرد مانیا(شیدایی)(Bipolar disorder, single manic episode)

الف) تنها یک دوره مانیا وجود داشته باشد و پیش از آن نیز هیچ دوره افسردگی اساسی در کار نبوده باشد.

نکته: عود بنا به تعریف عبارت است از تغییر قطب از افسردگی، یا وجود فرجه‌ای لااقل ۲ ماهه بدون علائم مانیا.

ب) دوره مانیا با اختلال اسکیزوافکتیو، بهتر قابل توجیه نباشد، و نیز بر اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوفرنیفرم، اختلال هذیانی، اختلال روان پریشی نامعین(NOS) سوار نشده باشد.

موارد زیر اگر وجود دارد ذکر کنید:

مختلط: وقتی است که علائم واجد ملاک‌های دوره مختلط باشند.

اگر تمام ملاک‌های کنونی با دوره مانیا، مختلط، یا افسردگی اساسی مطابقت می کنند خصایص و وضعیت بالینی کنونی را ذکر کنید: خفیف، متوسط، شدید بدون خصایص روان پریشانه/ شدید با خصایص روانپریشانه

با خصایص کاتاتونیک

با شروع پسازایمانی

اگر تعام ملاک‌های کنونی با دوره مانیا، مختلط، و افسردگی اساسی مطابقت نمی‌کنند، وضعیت بالینی اختلال دوقطبی I و یا خصایص آخرین دوره را ذکر کنید: در فروکشی نسبی، در فروکش کامل

با خصایص کاتاتونی

با شروع پسازایمانی

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *