بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

ملاکهای تشخیصی در مورد اختلال دوقطبی I که اخرین دوره‌اش از نوع افسردگی باشد.

اختلال دو قطبی

ملاکهای تشخیصی در مورد اختلال دوقطبی I که اخرین دوره‌اش از نوع افسردگی باشد.

aramravan
اشتراک گذاری

ملاکهای تشخیصی DSM-IV-TR در مورد اختلال دوقطبی I که اخرین دوره‌اش از نوع افسردگی باشد.

Bipolar disorder, most recent episode depressed

الف) دوره فعلی (آخرین دوره) از نوع افسردگی اساسی باشد.

ب) لااقل یک دوره مانیا یا مختلط، در گذشته موجود بوده باشد.

پ) دوره های خلقی ذکر شده در ملاک‌های الف و ب با اختلال اسکیزوافکتیو، بهتر قابل توجیه نباشد
و بر اسکیزوفرنی، اختلال اسکیزوفرنیفرم، اختلال هذیانی، یا اختلال روان پریشی نامعین سوار نشده باشد.

اگر تمام ملاک های کنونی با دوره افسردگی اساسی مطابقت می‌کنند، خصایص و یا وضعیت بالینی کنونی اختلال را ذکر کنید:

خفیف، متوسط، شدید بدون خصایص روانپریشانه/ شدید با خصایص روان پریشانه

مزمن

با خصایص کاتاتونی

با خصایص مالیخولیایی

با خصایص آتیپیک

با شروع پسازایمانی

اگر تمام ملاک‌های کنونی با دوره افسردگی اساسی مطابقت نمی‌کنند، وضعیت بالینی کنونی اختلال دوقطبی I و یا خصایص آخرین دوره افسردگی اساسی را ذکر کنید:

در فروکش نسبی، در فروکش کامل

مزمن

با شخصیت کاتاتونی

با خصایص مالیخولیایی

با خصایص آتیپیک

با شروع پسازایمانی

موارد زیر را مشخص کنید:

مختصه های سیر طولی (با و بدون بهبود در فاصله بین دوره ها)

با الگوی فصلی (فقط بر الگوی دوره‌های افسردگی اساسی قابل اطلاق است)

با تند چرخی

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *