آزمون روانشناسی

پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان

 

بسمه تعالي

 

همكار گرامي سلام

 

منظور از اخلاقیات در این پرسشنامه پنج عنصرتعهدات حرفه ای، ایدئولوژی های اخلاقی، منافع فردی، تعهدات سازمانی وتعهدات اجتماعی می باشد که به شرح زیر می باشد:

 

1- تعهدات حرفه ای : عبارت است از پایبندی بر اصول و ارزشهای اخلاقی حرفه.

2- ایدئولوژیهای اخلاقی: ایدئولوژی اخلاقی فاکتوری مهم در تعیین و توضیح تفاوت در قضاوتهای اخلاقی افراد می باشد.

3- منافع شخصی: عبارت است از نیازها، انگیزه ها و نگرشهای فردی که در درون هر فرد به عنوان ارزش شخصی شناخته می شود.

4- تعهدات اجتماعی: تعهدات اجتماعی قرارداد مابین سازمان وجامعه می باشد.

5- تعهدات سازمانی: عبارت است از مجموعه چارچوبها، انگیزه ها و نگرشهای سازمانی که در درون هر سازمان به عنوان ارزش سازمانی شناخته می شود.

مطمئناً يافته هاي اين پژوهش مي تواند ميزان و نحوه تأثير گذاري اخلاقیات و مسايل فرهنگي مرتبط با محيط كار را در حسابداري مشخص نمايد. اطمينان داده مي شود كه پاسخ ها كاملاً محرمانه تلقي شده و نسخه اي از نتايج پژوهش  درپايان براي متقاضيان ارسال خواهد شد.

 

با تشكر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواهشمند است هر یک از سئوالات زیر را مطالعه کرده و به شکل طیف 1 تا 5 به شرح زیر پاسخ دهید.

1- کاملاً مخالف    2- تا حدی مخالف      3- نه موافق نه مخالف    4- تا حدی موافق     5- کاملاً موافق

 

پرسشنامه تعهدات حرفه ای  (Clikeman & Hening,2000)

1- من تمایل دارم تلاشی بیش از حد مورد انتظار برای موفقیت در حرفه ام از خود نشان دهم.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

2- من از این حرفه در میان دوستان خود به عنوان حرفه ای بزرگ یاد میکنم.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

3- من حس وفاداری کمی نسبت به این حرفه دارم.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

4- من تقریباً هر نوع وظیفه کاری را برای ادامه کار در محیطی که با شغلم مرتبط است می پذیرم.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

5- من دریافتم که ارزشهای من و ارزشهای شغلم مشابه هستند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

6- من بسیار افتخار می کنم که به دیگران بگویم من بخشی از این حرفه ام.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

7- من می توانستم درست به همین میزان با یک حرفه دیگر ارتباط پیدا کنم اگر سازمانی که کار می کنم شبیه هم بودند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

8- عضوی از این حرفه بودن حس خوبی را در من بوجود می آورد که موجب بهتر شدن عملکرد شغلی ام می گردد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

9- تغییرات اندکی در وضعیت کنونی من باعث خواهد شد که من حیطه ای را برای کار انتخاب نمایم که مربوط به این حرفه نیست.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

10- من بینهایت خوشحالم که در زمان انتخاب شغل این حرفه را بر دیگر مشاغل ترجیح داده ام.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

11- اگر بطور نا محدودی به این حرفه بپردازم، چیز زیادی برای بدست آوردن ندارد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

12- غالباً ، هم مسیر(هم عقیده) بودن با سیاستهای حرفه را در مسایل مهم مربوط به اعضای آن مشکل می یابم.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

13- واقعاً آینده این حرفه برایم اهمیت دارد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

14- برای من این حرفه بهترین حرفه در میان تمامی حرفه ها است.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

15- تصمیم ورود به این حرفه یک اشتباه قطعی از جانب من بود.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

 

 

پرسشنامه ایدئولوژی های اخلاقیEthical Position Questionnaire(EPQ)   (Forsyth,1380)

16- هر فرد باید مطمئن شود که کارش به طور عمدی حتی به شکل جزئی به دیگران آسیب نمی رساند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

17- خطری ریسک) که برای دیگران در نتیجه عمل یک فرد بوجود می آید ، هر چند بسیار اندک، هرگز نباید تحمل شود.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

18- این تفکر که هر عملی در هر صورت آسیبی برای دیگران خواهد داشت ، همواره غلط است علیرغم منفعتی که ممکن است حاصل شود.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

19- یک فرد هرگز نباید هیچ صدمه ای اعم از روانی یا فیزیکی به دیگران برساند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

20- یک فرد نباید کاری کند که این کار به هر طریق ممکن، شرافت و رفاه فرد دیگر را به مخاطره بیاندازد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

21- اگر عملی که ممکن است آسیبی به یک فرد بیگناه برساند ، نباید انجام شود.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

22- تصمیم گیری در مورد اینکه آیا عملی باید انجام شود یا نه از طریق ارزیابی نتایج مثبت آن در مقابل نتایج منفی اش کاری غیر اخلاقی می باشد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

23- شرافت و رفاه مردم باید مهم ترین مساله در هر جامعه باشد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

24- هرگز لازم نیست که رفاه دیگرا ن را فدای اهداف خود نماییم.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

25- اعمال اخلاقی اعمالی هستند که تا حد زیادی با ایده آل های یک عمل کامل هم خوانی دارند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

26- هیچ اصول اخلاقی وجود ندارد که آنقدر مهم باشد که بتوان آنها را بخشی از مقررات اخلاقی قرارداد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

27- این که چه چیزی اخلاقی است از یک موقعیت به موقعیت دیگر و از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

28- استانداردهای اخلاقی باید موضوعی فردی تلقی شوند، آنچه از نظر یک فرد ممکن است اخلاقی باشد، شاید از نظر فرد دیگر غیر اخلاقی به نظرآید.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

29- انواع مختلف اخلاقیات نمی توانند از نظر معیار درست بودن با هم مقایسه شوند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

30- این که چه چیزی برای هر فرد اخلاقی است هرگز نمی تواند پاسخ داده شود، چرا که آنچه اخلاقی و غیر اخلاقی است موضوعی فردی است.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

31- استانداردهای اخلاقی قوانینی شخصی هستند و نشان دهنده این است که هر فرد چگونه باید رفتار کند و نمی توانند درخصوص قضاوت در مورد دیگران استفاده شوند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

32- قوانین اخلاقی در روابط بین افراد آنقدر پیچیده هستند که افراد بایستی برای خود یکسری اصول اخلاقی وضع نمایند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

33- مشخص کردن یکسری قوانین اخلاقی سفت و سخت که از یکسری اعمال خاص جلو گیری می کنند می توانند مانع روابط انسانی و قضاوت بهتر شوند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

34 – هیچ قانون یا اصلی در مورد دروغ گویی نمی تواند وضع شود :اینکه یک دروغ موجه است یا موجه نیست کاملاًبه موقعیت بستگی دارد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

35- اینکه دروغی اخلاقی یا غیر اخلاقی است ، به موقعیت موجد آن عمل بستگی دارد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

 

پرسشنامه تعهدات اجتماعی: Perceived role of ethics & social responsibility(PRESOR) (Singhapakdi,1996)

36- من در جهت تعهدات اجتماعی سازمانم کار می کنم تا خدمات بیشتری برای جامعه ارائه کند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

37- سازمان من زمان وهزینه ومنابع زیادی برای تعهدات اجتماعی صرف می کند.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

38- در صورتی که بقای یک شرکت در مخاطره باشد بایستی تعهدات اجتماعی را نادیده گرفت.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

39- پایبندی به تعهدات اجتماعی برای سودآوری بلند مدت یک شرکت ضروری است.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

40- اثربخشی کلی یک موسسه می تواند به این صورت تعیین شود که آن موسسه چقدر به تعهدات اجتماعی پایبند است.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

 

پرسشنامه تعهدات سازمانی   (Hunt,Van, Chonko, 1989)

41- من تمایل دارم شغلم را تغییر دهم درصورتی که حقوق شغل جدید 25 % بیشتر از شغل قدیمی باشد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

42- من تمایل دارم شغلم را تغییر دهم درصورتی که شغل جدید آزادی خلاقیت بیشتری داشته باشد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

43- من تمایل دارم شغلم را تغییر دهم درصورتی که در شغل جدید جایگاه بالاتری داشته باشم.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

44- من تمایل دارم شغلم را تغییر دهم در صورتی که در شغل جدید صمیمیت وروابط دوستانه بیشتری وجود داشته باشد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

 

پرسشنامه منافع فردی (Clikeman & Hening,2000)

خواهشمند است اطلاعات زیر را مطالعه کرده وبه سئوالات مربوطه پاسخ دهید:

شما خودتان را به جای مدیر یک شرکت قرار دهید که آن شرکت همه ساله در اسفند ماه هزینه های تعمیر ونگهداری زیادی روی تجهیزات انجام داده وبه حساب هزینه جاری منتقل می کند در یک سال به علت رکود اقتصادی، سود شرکت تا حد زیادی کاهش یافته است که مدیر احتمال می دهد، کاهش سود اثر نامساعد روی قیمت سهام شرکت داشته وحتی احتمال ورشکستگی می رود برای رهایی از این وضعیت ودستیابی به سود پیش بینی شده شرکت در نظر دارد که شناسایی هزینه های نگهداری را به تعویق اندازد با این کار سود سال جاری ومتعاقب آن پاداش مدیر افزایش خواهد یافت. اگرچه سود شرکت به خاطر به تعویق انداختن هزینه های تعمیر ونگهداری افزایش خواهد یافت ولی این عمل تلاشی درجهت کسب پاداش تلقی نمی شود.

 

45- نظرتان برای به تعویق انداختن هزینه تعمیر ونگهداری چیست.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

46- دلیل اصلی من برای به تعویق انداختن یا نیانداختن هزینه های تعمیر ونگهداری افزایش در درآمدم می باشد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

47- دلیل اصلی من برای به تعویق انداختن یا نیانداختن هزینه های تعمیر ونگهداری افزایش در سود شرکت می باشد.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

48- نظر شما در مورد مبنای محاسبه پاداش مدیران براساس درصدی از سود چیست.

کاملاً مخالف □    تا حدی مخالف□    نه موافق نه مخالف□     تا حدی موافق□     کاملاً موافق□

 

اطلاعات شخصی:

  • در چه سالی متولد شده اید؟
  • جنسیت: مرد □        زن□
  • آخرین مدرک تحصیلی که اخذ کرده اید چیست؟
  • رشته تحصیلی اتان چیست؟
  • در شغل فعلی اتان چقدر تجربه کاری دارید؟
  • اندازه شرکتی که در آن فعالیت می کنید بر اساس معیار معمول صنعت به چه صورتی است؟

بزرگ □     متوسط □    کوچک □

اگر مایلید از نتیجه این پژوهش مطلع شوید، اسم وآدرس الکترونیکی خود را بنویسید. تمامی اطلاعات به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.

از مشارکت وهمکاری شما متشکریم

 

اندازه­گيري مؤلفه­هاي متغيراخلاقيات

 

همان­طوري که قبلاً بيان شد، پرسشنامه استاندارد کلايک­من و هنينگ (2000) براي جمع­آوري داده­هاي مربوط به تعهدات حرفه­اي و منافع فردي مورد استفاده قرار گرفته که در پرسشنامه فوق از سؤال يک تا دوازده که به صورت طيف 5 مرتبه­اي ليکرت امتياز بندي شده براي اندازه­گيري تعهدات حرفه­اي و سؤال چهل و يک تا چهل و چهار براي اندازه­گيري منافع فردي استفاده شده است. از پرسشنامه وضعيت اخلاقي  فارسيث (1980) که براي گرد­آوري داده­هاي مربوط به ايدئولوژي­هاي اخلاقي استفاده شده، سؤال سيزده تا بيست و يک براي اندازه­گيري ايدئولوژي اخلاقي ايده­آل­گرايي و سؤال بيست و دو تا سي و يک براي اندازه­گيري ايدئولوژي اخلاقي نسبي­گرايي استفاده شده است. هم­چنين براي اندازه­گيري مسئوليت­پذيري اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سينگاپکدي و همکاران[1] (1996)، سؤالات سي و دو تا سي و شش پرسشنامه و براي جمع­آوري داده­هاي مربوط به تعهدات سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران[2] (1989)، سؤالات سي و هفت تا چهل پرسشنامه که به صورت طيف 5 مرتبه­اي ليکرت امتياز بندي شده استفاده شده است.

 

[1] Singhapakdi, Vitell, Rallapalli & Kraft

[2] Hunt, Wood & Chonko

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *