آزمون روانشناسی

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

 

لطفا با استفاده از مقیاس زیر به سوال ها پاسخ دهید:

وضع خانواده شما در حال حاضر
ردیف عبارات تقریبا هرگز بندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
1 اعضای خانواده از یک دیگر کمک می گیرند.
2 از پیشنهاد های فرزندان برای حل مشکلات استفاده می شود.
3 ما دوستان یکدیگر را تایید می کنیم.
4 بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر می دهند.
5 ما دوست داریم کارها را به اتفاق اعضای خانواده خود انجام دهیم.
6 در خانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجام می دهند.
7 اعضای خانواده ما نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی می کنند.
8 خانواده ما نحوه انجام شدن تکالیف خانوادگی را تغییر می دهد.
9 اعضای خانواده ما مایلند اوقات فراغت خود را باهم بگذرانند.
10 درخانواده ما ، والد(ین) و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو می کنند.
11 اعضای خانواده ما احسا نزدیکی زیادی به یکدیگر دارند.
12 در خانواده ما تصمیم گیری با فرزندان است.
13 وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند، همه مشارکت می کنند.
14 درخانواده ما مقررات تغییر می کند.
15 برای ما، یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان است.
16 مسؤولیت های خانه ما دست به دست می گردد.
17 اعضای خانواده ما برای تصمیم گیری های خود با سایر اعضا مشورت می کنند.
18 مشخص کردن رهبر خانواده ما دشوار است.
19 برای ما “باهم بودن” اعضای خانواده بسیار مهم است.
20 مشکل می توان گفت هر یک از کارهای خانه ما را چه کسی انجام می دهد.
آرزو دارید خانواده تان این طور باشد:
ردیف عبارات تقریبا هرگز بندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
21 از اعضای خانواده کمک بگیریم.
22 از پشنهادهای فرزندان برای حل مشکلات استفاده شود.
23 دوستان یکدیگر را تایید کنیم.
24 بچه های خانواده درباره انضباط خود نظر بدهند.
25 دوست داشته باشیم کارها را به اتفاق اعضای خانواده انجام بدهیم.
26 درخانواده ما رهبری را افراد مختلفی انجلم دهند.
27 اعضای خانواده نسبت به یکدیگر بیش از افراد خارج از خانواده احساس نزدیکی کنند.
28 خانواده ما نحوه انجام یافتن تکالیف خانوادگی را تغییر دهد.
29 اعضای خانواده مایل باشند اوقات فذاغت خود را با یکدیگر بگذرانند.
30 والد(ین) و فرزندان درباره استفاده از تنبیه با هم گفتگو کنند.
31 اعضای خانواده احساس نزدیکی زیادی به یکدیگر داشته باشند.
32 درخانواده ما تصمیم گیری با فرزندان باشد.
33 وقتی اعضای خانواده ما برای انجام کاری جمع می شوند ، همه مشارکت کنند.
34 در خانواده ما مقررات تغییر کند.
35 برایمان یافتن فعالیت خانوادگی مشترک آسان باشد.
36 مسؤولیت های خانه ما دست به دست بگردد.
37 اعضای خانواده برای تصمیم گیری خود با سایر اعضا مشورت کنند.
38 می دانستیم چه کسی رهبر خانواده ماست.
39 با هم بودن اعضای خانواده بسیار مهم باشد.
40 می توانستیم بگوییم هر یک از کارهای خانه را چه کسی انجام می دهد.

 

 

 

 

 

 

روش نمره دهی و تفسیر

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده یک ابزار 20 سوالی است که برای سنجش دو بعد عمده عملکرد خانواده، یعنی همبستگی و انطباق پذیری تدوین شده است. این مقیاس بر اساس الگوی حلقوی پیچیده  عملکرد خانواده ساخته شده است که بر وجود سه بعد محوری در عملکرد خانواده یعنی همبستگی، انطباق پذیری (قدرت تغییر کردن) و ارتباط تاکید دارد.

نمره کل این پرسشنامه جمع نمره تمام پرسشها، نمره همبستگی خانواده با جمع نمره سوالهای فرد، و نمره انطباق پذیری خانواده با جمع نمره سوال های زوج بدست می آید. هر چه نمره همبستگی بالاتر باشد، خانواده به هم تنیده تر محسوب می شود. هر چه نمره انطباق پذیری بیشتر باشد، خانواده آشفته تر به حساب می آید.

پایایی (اعتبار) و روایی

این پرسشنامه با آلفای 68/0 برای کل ابزار، آلفای 77/0 برای همبستگی خانواده و آلفای 62/0 برای انطباق پذیری خانواده، از یک همسانی درونی نسبتا خوب برخوردار است. اطلاعات بازآزمایی در اختیار نیست، اما ضرایب همبستگی در بازآزمایی برای همبستگی خانواده 83/0 و برای انطباق پذیری خانواده 80/0 بود که نشان دهنده ثبات بسیار خوبی است.

این پرسشنامه از روایی صوری خوبی برخوردار است، اما اطلاعاتی در مورد سایر انواع روایی آن در اختیار نیست. از سوی دیگر چندین تحقیق نشان داده اند که این پرسشنامه برای گروه های شناخته شده از روایی خوبی برای متمایز کرده خانواده ها در چند مقوله از مشکلات برخوردار است (به نقل از ثنایی و همکاران، 1387).

منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *