آزمون روانشناسی

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

 

 

1- قابلیت اعتماد الف. وقت شناسی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. عدم سوء استفاده از مرخصی های استعلاجی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. عدم سوءاستفاده از اضافه کاری ها فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
د. غیبت نکردن فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ه. آغاز به موقع کار فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
2- نگرش الف. علاقه به کار فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. تعهد به سازمان و حمایت از آن فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. نگرش نسبت به سایر کارکنان فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
د. نگرش نسبت به عموم فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
3- کیفیت کار الف. کامل کردن کار فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. مفید و موثر بودن فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. انجام کار در زمان مورد انتظار فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
د. صحیح بودن فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ه. پاکیزه و مرتب بودن فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
4- ابتکار عمل الف. آگاهی از اینکه چه اقداماتی باید انجام شود. فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. آغاز انجام وظایف بدون گذراندن آموزش های ویژه فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. پیگیری کردن وظایف کاری فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
5- قضاوت

 

الف. استفاده از خرد و منطق مشترک فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. اخذ تصمیمات مناسب تحت استرس فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
6- همکاری

 

الف. کار کردن در زمان و مکان مورد تقاضا فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. کارکردن در داخل واحد یا بخش ها فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. کارکردن با سایر واحدها و بخش ها فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
د. کارکردن با مدیریت (سرپرستان،مدیران،روسای واحد) فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
7– کمیت کار

 

الف. مقدار کاری که انجام می شود. فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. استفاده کارآمد از زمان فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
8- امنیت

 

الف. سایر کارکنان/ ملاقات کنندگان فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. عادات کاری شخصی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. استفاده از تجهیزات فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
9- یادگیری و توسعه شخصی الف. دانش شغلی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. به هنگام بودن و افزایش دانش، توانمندی ها و سطوح مهارت فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
10- شخص

 

الف. رعایت پوشش مناسب فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. رعایت بهداشت فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
11- رهبری

 

الف. برنامه ریزی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. سازماندهی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. فعالیت های هدایت و هماهنگی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
د. کنترل فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ه. توانائی و تمایل به پذیرش مسئولیت فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
و. مسئولیت پذیری فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ی. استفاده از کارکنان به شیوه ای کارآمد و اثر بخش فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
12- عوامل ذهني الف. قابليت سازگاري محيطي و تواناييهاي فردي فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. انطباق کارمند با جايگاه سازماني فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
13- مدیریت زمان الف. برنامه ریزی زمانی فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. تقسیم اصولی وظایف بر اساس زمان کاری فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ج. بازده کاری عالی در زمان صرف شده فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
14-  خلاقیت کاری الف. توانایی خلق ایده های جدید فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
ب. ارائه راهکارهای موثر و ایده های راه گشا فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه محقق ساخته دارای 14 حیطه مختلف بوده که هدف آن ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می باشد. هر سوال سه گزینه دارد که نحوه امتیازبندی این گزینه ها در جدول زیر ارائه گشته است:

 

گزینه فراتر ازحد انتظار در حد انتظار نیازمند بهبود
امتیاز 3 2 1

 

بنابراین، به منظور امتیاز دهی به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات آن بعد را با هم جمع می نمائیم. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع نموده و به عنوان امتیاز عملکرد شخص پاسخ دهنده در نظر می گیریم. بدیهی است که هر چه امتیاز کلی پاسخ دهنده بالاتر باشد، بیانگر عملکرد بهتر وی در سازمان خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

در پایان نامه حسین زاده (1391) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از مدیران و کارشناسان (لیسانس و فوق لیسانس به بالا) توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري پژوهش (سازمان­ها و شرکت­های دولتی) توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان برابر با 84/0 می باشد.

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

Reliability Statistics
پرسشنامه مورد نظر N of Items Cronbach’s Alpha
ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان 14 84/0

 

 

منبع: حسین زاده، کریم، بررسی رابطه سبک مدیریت و عملکرد کارکنان ادارات و سازمان های دولتی بوشهر، 1391، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد.

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *