آزمون روانشناسی

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

 

 

5 4 3 2 1 سوالات
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 1-تحلیل مسیر.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 2- تعریف اهداف روشن با توجه به نتیجه
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 3- تعریف اهداف روشن با توجه به زمان.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 4- بودجه بندی.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 5- ایجاد یک برنامه با توجه به هزینه ها
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 6- دفترچه راهنمای کیفیت.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 7- دفترچه راهنمای پروژه.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 8- مستندات مبتنی بر صف.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 9- تحلیل ریسک.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 10- ایجاد یک برنامه با توجه به زمان
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 11- ایجاد یک برنامه با توجه به اطلاعات
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 12-حفاظت و نگهداری از یک فایل پروژه.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 13- دفترچه راهنمای استاندارد پروژه.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 14- گزارشات پیشرفت.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 15- فنونی برای شناسایی مساله (مانند : نمودار استخوان ماهی، نمودار ایشیکاوا).
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 16- فنونی برای طوفان فکری یا سایر روش های ایجاد ایده در گروه.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 17- تحلیل نقاط ضعف و قوت.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 18 – فنونی برای حل مساله (مانند چرخه PDCA)
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 19- تعیین و ثبت لحظات بحانی
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 20- تعیین و ثبت لحظات بحرانی.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 21- فرم های ارزیابی.
بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم خیلی مهم 22- برنامه ریزی برای فعالیت های تحلیل (تحلیل PERT).

 

 

 

 

مدل مدیریت پروژه

توجه شکل زیر یک مدل آماده بر تحقیق شما می­باشد در صورتی که تحقیق شما از دو متغیر تشکیل شده است مدل خالی را با مشاهده مدل تکمیل شده پر کنید و در صورتی که تحقیق شما فقط یک متغیر دارد مدل خالی و فلش را پاک کنید.

 

 

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو و همکاران (2005) شامل 20گویه می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

پروژه هسته اصلی در کسب و کار و ساختمان است و مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی به عنوان ابزاری راهبردی جهت موفقیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد(صنایعی و همکاران، 1391).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از مدیریت پروژه نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 20 گویه ای پرسشنامه می­دهند.

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (( بسیار مهم، 1؛ مهم، 2؛ تا حدودی مهم، 3؛ کم اهمیت، 4؛بی اهمیت، 5)) می­باشد.

( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است. )

 

بی اهمیت کم اهمیت تا حدودی مهم مهم بسیار مهم گزينه
5 4 3 2 1 امتياز

 

بسیار مهم بی اهمیت

 

این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت می باشد که از 1 تا 5 نمره گذاری شده است.

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید مثلا اگر شخصی سوال 7 پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال 7 عدد 1 ( خیلی کم ) را بگذارید.

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات آن 1 تا 7 است شما باید سوالات 1 تا 7 را compute کنید تا مولفه x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا… است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک متغیر دیگر بگیرید.

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
22 64 110
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه تا 22 تا 44باشد، میزان مدیریت پروژه در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 44تا 64 باشد، میزان مدیریت پروژه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 64 باشد، میزان مدیریت پروژه بالا می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه ضنایعی و همکاران (1391) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
مدیریت پروژه 81/0

 

منابع

enriquminarro- viseras, timbaines and mike Sweeney, key success factors when implementing strategic manufacturing initative, international journal of operations and production management. Vol. 25. no. 2. 2005. pp. 151-179

– صنایعی و همکاران(1391). ارتباط بین شایستگی های بازار یابی سازمان با موفقیت مدیریت پروژه در شرکت های عمرانی، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 10

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *