آزمون روانشناسی

پرسشنامه انسجام درونی

 

هدف از ساخت آزمون:

سنجش ميزان انسجام دروني افراد مختلف است كه نشان دهنده ي سه مولفه ي قابل درك بودن وقايع ، قابل مديريت بودن وقايع ، معنادار بودن وقايع از نظر فرد است كه هر چه ميزان انسجام دروني بالاتر باشد فرد داراي  مديريت استرس بالاتري است و بهتر مي تواند با بحران ها و استرس ها و وقايع زندگي كنار بيايد و سازگار شود.

تعريف:

بارقه هاي شكل گيري مفهوم انسجام به سال 1970 بر مي گردد، آرون آنتونووسكي حس انسجام را مطرح كرد. آنتونوسكي حس انسجام را به صورت یک جهت گیری شخصی به زندگی تعریف می کند (بنگت سون و لارز،2008).او بر این باور خود تاکید دارد که از طریق حس انسجام می توان توجیه کرد که چرا فردی       می تواند حد بالایی از استرس را از سر بگذارند و سالم بماند.بنابراین ، او اعتقاد دارد آزمون حس انسجام مدیریت بر استرس را ارزیابی می کند و این مدیریت از طریق سه مفهوم اساسی (قابل درک بودن ، قابل مدیریت بودن وقایع و معنا دار بودن وقایع از نظر فرد)،مفاهیم دارای جنبه روانی – اجتماعی، ممکن می شود. آنتونووسکی (1987)معتقد است قابلیت درک در بر دارنده ی مولفه هایی است که حس شناخت را به وجود می آورند. در افرادی که حس انسجام بالا دارند اطلاعات مربوط به مولفه شناختی مرتب ،چامع،ساختارمند و روشن است و نه مغشوش ، آسیب دیده ، تصادفی و انعطاف ناپذیر. مردان یا زنانی که حس انسجام قوی در فهم پذیر بودن رویداد ها دارند ، انتظار دارند محرک های مورد مواجه آنها در آینده پیش بینی پذیر باشند یا حداقل وقتی با رویدادی ناگهانی مواجه شدند رفتاری واضح و مرتبط از خود نشان می دهند . همچنین آنتونووسکی مولفه مدیریت  پذیری را به صورت گسترده ادراک فرد از منابعی توصیف می کند که فرد در اختیار دارد و برای مواجهه با نیاز های ناشی از محرک هایی به کار گرفته می شوند که فرد را بمباران می کنند.این منابع در افراد دارای حس انسجام ، بسنده و موثر هستند و نیز معنا داری ، یک مولفه کاملا شناختی است و موید تاکید او بر اهمیت شناخت و نقش آن در حس انسجام است و آنتونووسکی معتقد است که معنا داری ، مولفه انگیزشی حس انسجام است زیرا همین مولفه است که فرد را به طرف ارتقاء فهم از دنیای شخص و منابع تحت اختیار سوق می دهد(آنتونووسکی ،1979)

فلنسبورگ و همکاران (نقل از مادسن و دیگران،2005) معتقد هستند مفهوم حس انسجام در سال های اخیر به درک بهتر ما از عناصر اجتماعی موثر بر سلامت و بیماری کمک کرده است. مفهوم حس انسجام در سال های اخیر توجه در حال افزایشی را زیر عنوان یک مدل سلامتی زا به خود جلب کرده است                        (گروهلت وهمکاران،2003). حس انسجام عبارت است از تمایل افراد به اینکه دنیای خود را درک کردنی ، اداره شدنی و با معنا ببینند (کراوتز و همکاران ،1993). بر اساس تئوری آنتونووسکی (1987) حس انسجام یک تجربه درونی است که به صورت تدریجی در طی جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتا پایدار می رسد. نکته مهم دیگر این است که شدت حس انسجام به صورت مستمر تحت تاثیر رویداد های بیرونی و واکنش درونی فرد به این رویداد ها قرار می گیرد از نظر آنتونووسکی به همان میزان که در چرخه زندگی از خردسالی فاصله می گیریم از اهمیت تاثیر شبکه عوامل بین نسلی بر حس انسجام کاسته می شود، همچنین تجربه های شخصی می توانند به تغییرات اساسی در حس انسجام منجر شوند (لانگ لند و وال،2008).

آزمون:

آزمون حاضر دارای 50سوال می باشد که در مقیاس 5 درجه ای لیکرت پاسخ داده می شود و مقیاس ها دارای نمره 1 تا 5  است که در درجه بندی خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم نمره داده می شود و نمره 5 به خیلی زیاد و به ترتیب نمره ها کاسته می شود تا به خیلی کم نمره 1 داده می شود و                                             در سوالات  16.21.22.27.39.41.46.47. 8.9 نمره گذاری معکوس خواهد بود.

خرده مقیاس ها:

خرده مقیاس های این آزمون شامل :

قابل درك بودن وقايع ، قابل مديريت بودن وقايع ، معنادار بودن وقايع از نظر فرد است.

روایی و پایایی:

روایی صوری با استفاده از نظر 4 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و دکتر کیمیایی استادیار دانشگاه فردوسی تایید شده است.

پایایی بدست آمده نتیجه اجرای آزمون بر روی 30 دانشجوی دختر و پسر بوده است که به روش آلفای کرونباخ اجرا شده است و آلفا بدست آمده 85/0 را نشان می دهد و نشان دهنده پایایی بالای آزمون می باشد.

پرسشنامه انسجام درونی: پرسشنامه انسجام درونی: یک پرسش نامه ی 50 سوالی است که توسط ارقبایی و همکاران ساخته شده است (ارقبایی و همکاران، 1392) .این پرسش نامه دارای سه خرده مقیاس برای سنجش میزان قابل درک بودن ، قابل مدیریت بودن و معنا دار بودن وقایع از نظر فرد می باشد. مقیاس معناداری شامل 23 سوال و مقیاس قابل مدیریت بودن 6 سوال و مقیاس قابل درک بودن 20 را دارا می باشد و در یک طیف 5 درجه ای از خیلی کم (1) تا خیلی زیاد (5) به روش لیکرت درجه بندی می شود. سوالات 48، 16.21.22.27.39.41.46.47. 8.9 به صورت معکوس درجه بندی می شود به طوریکه در طیف 5 نمره ای خیلی زیاد(1) تا خیلی کم (5) نمره گذاری می شود. نمرات بالاتر نشانگر انسجام درونی بیشتر و نمرات پایین تر بیانگر انسجام درونی کمتر است.

 

در هنجار یابی این پرسش نامه از 410 آزمودنی که به شیوه خوشه اي چند مرحله اي نمونه گیری شده بودند تعداد 404 پرسشنامه بدست آمد که دامنه سنی 18 تا 40 سال و میانگین 22.5 سال داشتند.  پرسشنامه انسجام درونی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 935/0، برای خرده مقیاس معناداری 927/0، برای خرده مقیاس قابل مدیریت بودن 650/0، برای خرده مقیاس قابل درک بودن 886/0 می باشد. اعتبار همزمان پرسشنامه انسجام درونی از طریق همبستگی معنی دار 556/0- با پرسشنامه  G H Q[1] بدست امد. هم چنین تمام خرده مقیاس همبستگی معنی داری با سایر مقیاس هاي  سلامت عمومي دارد.

 

 

 

((پرسشنامه انسجام درونی))

این پرسشنامه انسجام درونی شما را در مورد وقایع و رویداد های مختلفی که در زندگی با آن رو به رو  می شوید را می سنجد. لطفا با دقت به تمامی سوالات پاسخ دهید.

سن:                                 جنسيت:                             تحصيلات:                            وضعيت تاهل:

 

 

سوال خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
1- چقدر صادق هستید؟          
2- تا چه اندازه رک هستید و حرف خود را راحت می گویید؟          
3- تا چه حد اعتماد به نفس دارید؟          
4- تا چه اندازه آدم صمیمی و خونگرمی هستید؟          
5- تا چه حد افکار،حرف ها و اعمالتان هماهنگ است؟          
6- تا چه حد نسبت به محیط اطراف خود درک مناسب دارید؟          
7- چقدر آزادی دارید؟          
8- چقدر احساس کمبود عاطفی می کنید؟          
9- چقدر در زندگی معتقد به شانس و اقبال هستید؟          
10- روابط فعلی شما با دوستانتان در چه حدی است؟          
11- چقدر در برابر شکست تحمل دارید ؟          
12- چقدر در زندگی فردی  با اراده هستید؟          
13- تا چه حد  فکر می کنید در زندگی فردی مبارزه جوهستید؟          
14- درکتان از محیط اطرافتان چقدر است؟          
15- چقدر خود را قبول دارید؟          
16- چقدر از گذشته خود پشیمان هستید؟          
17- تا چه اندازه با موقعیت های جدید سازگار می شوید؟          
18- چقدر احساس کفایت و شایستگی می کنید؟          
19- تا چه حد با دنیای اطرافتان در تعامل هستید؟          
20- تا چه اندازه در زندگی خود را مسئول می دانید؟          
21- تا چه حد دیگران را به خاطر ناراحتی خود سرزنش میکنید؟          
22- چقدر احساس آشفتگی می کنید؟          
23- چقدر نیاز های اجتماعی شده ارضا شده است؟          
سوال خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
24- چقدر از مسائل زندگی شما حل شده است؟          
25- چقدر احساس می کنید در اجتماع فردی مفید و موثر هستید؟          
26- چقدر احساس شادی و خوشحالی می کنید؟          
27- چقدر زندگی خود را سرد و بی روح می دانید؟          
28- چقدر خود را فرد موفقی می دانید؟          
29- چقدر خود را همانطور که در حال حاضر هستید می پذیرید؟          
30- تا چه اندازه خود را در برابر مشکلات پیروز می دانید؟          
31- چقدر از زندگی فعلی خود راضی هستید؟          
32- تا چه حد زندگی خود را هدفمند و با معنا می بینید؟          
33- تاچه حد نیاز شما برای یک زندگی خوب و متنوع بر آورده شده است؟          
34- تا چه حد نسبت به کار هایی که انجام می دهید اعتماد دارید؟          
35- تا چه حد شغل تان را ارزشمند می دانید؟          
36- تا چه حد از جامعه اطرافتان راضی هستید؟          
37- تا چه اندازه زندگی خود را مطلوب و رضایت بخش می دانید؟          
38- تا چه حد خود را فردی ارزشمند می دانید؟          
39- تا چه حد در کارهای شخصی تان به دیگران وابسته هستید؟          
40- تا چه اندازه به معاشرت با دیگران علاقه مند هستید؟          
41- تا چه حد از جامعه خود بیزار هستید؟          
42- چقدر رفتارتان منطبق بر اعتقادات شماست؟          
43- تا چه میزان نسبت به مردم اعتماد دارید؟          
44- تا چه حد به ادامه زندگی خود امیدوار هستید؟          
45- تا چه حد آینده خود را روشن می بینید؟          
46- تا چه اندازه به دنبال جلب توجه دیگران هستید؟          
47- تا چه حد دنبال جلب ترحم دیگران هستید؟          
48- تا چه حد به دنبال جلب همدردی دیگران می گردید؟          
49- تا چه اندازه بر احساسات خود واقف هستید؟          
50- چقدر بر احساسات خود را کنترل دارید؟          

منابع:

ارقبایی، محمد، اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر بهبود هراس اجتماعی و افزایش انسجام درونی در دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 1392

Bengtsson,A & Lars h ,(2008). The Validity of Antonovsky Sense Of Coherence Measure in a sample of Schizophrenic Patients Living in the CommunityJornal of Advanced Nursing,33, 432-438,

Madsen,T,F, Vetegodt, S & merrick ,J , (2005). Why is Antonovskys Sense of Coherence Not Corrolated to Phisycal Health?Analysing Antonovskys 29-itemSense of CoherenceScale (SOC). The ScientificWorld Journal, 767-776

Groholt ,E , K, Stigum, H, Nordhagen, R, kohler ,L, (2003). Is parental sense ofCoherence associated with child health?European Journal of public health 195-201

Kravetz, S, Drory, Y & Florian,V, (1993). Hardinese and Sense of Coherence andtheir relation to negative affect; European Journal of Personality                      7, 233-244

Langeland, E & whal, A,K, (2008). The impact of social support on mental health service users’ sense of coherence:Alongitudinal panel survey,2009International Journal of Nursing studies,46, 830-837.

.

 

1 General Health Questionnaire

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *