بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي

اختلالات سایکوتیک

پرسشنامه تمايل به برنامه ريزي

aramravan
اشتراک گذاری

 

هدف: اين ابزار سنجش براي كمك به ارزيابي تمايل افراد براي برنامه ريزي فعال طراحي گرديده است.

نحوه تكميل: اين تحقيق پيمايشي را با گذاردن بله يا خير در جاهاي خالي سمت راست هر عبارت كامل كنيد.

الف. در زندگي شخصي:

1.من فعال هستم و نه انفعالي

  1. من به اندازه كافي زمان و منابع براي مطالعه و تكميل پرو‍ه ها اختصاص مي دهم
  2. من قادر به خريد چيزها هستم. مي خواهم بدون ورشكستگي به زندگي ام ادامه دهم
  3. براي پيشرفت و تكميل آن، براي خود برنامه دارم
  4. اهداف مسير ترقي ام در آينده واضح و روشن است

ب. در كار:

  1. من به وضوح، مسئوايت هاي شغلي خود را درك مي كنم
  2. براي كارهايي كه انجام مي دهم، اولويتهايي تعيين مي كنم
  3. من براي جدول بندي و فهرست نمودن كارهايم توانايي دارم
  4. اطمينان دارم كه تجهيزات و منابع مورد نياز براي انجام شغلم را در اختيار دارم
  5. اهدافم براي كار در شغلم روشن و واضح است

نحوه امتياز دهي:

به هر يك از پاسخ هاي بله در قسمت الف يك امتياز تخصيص دهيد و مجموع آن را ثبت كنيد.

به هر يك از پاسخ هاي بله در قسمت ب يك امتياز تخصيص دهيد و مجموع آن را ثبت كنيد.

اولي امتياز برنامه ريزي شخصي شماست، دومي امتياز برنامه ريزي كاري شما.

تفسير نتايج:

امتياز 5 در اولي و دومي به ما ميگويد كه شخص يك برنامه ريز فعال است و شخصي كه امتياز پايين به دست مي آورد يك برنامه ريز منفعل است. براي موفقيت در كار پيچيده امروزي و محيط سازماني متلاطم، نيازمند يك نگرش فعالانه در برنامه ريزي هستيم. يك برنامه ريز فعال براي هدايت فعاليتها به جلوتر فكر مي كند و روز به روز هدفگذاري مي كند. يك برنامه ريز منفعل در مقابل موقعيت هاي اتفاق افتاده واكنش نشان مي دهد و نتايجي را به دست مي آورد كه رضايت خاطر كمتري را از آنها دارد، نسبت به آنچه كه مي توانست باشد.

 

منبع: مقیمی، سید محمد، 1388، “سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی“، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *