آزمون روانشناسی

پرسشنامه تمایز یافتگی خود(dsi)

  جنسیت:                        سن:                    سطح تحصیلات:                    وضعیت تاهل:                                          شغل:
این سوالات مربوط به افکار و احساسات شما درباره خودتان و ارتباط شما با دیگران است. لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و تصمیم بگیرید که چقدر یک عبارت به طور کلی در مورد شما صحیح است. بر اساس مقیاس زیر دور شماره یا گزینه مرتبط دایره بکشید. اگر معتقدید که یک عبارت به شما مربوط نمی شود، (مثلا یک یا هردو والدین شما فوت شده اند) لطفا به آن عبارت بر طبق بهترین حدستان درباره افکار و احساساتی که در آن وضعیت خواهید داشت، پاسخ دهید.

کاملا در مورد من صحیح است =  6-5-4-3-2-1= ابدا در مورد من صحیح نیست.

آیتم ها ابدا! در مورد من صحیح نیست         کاملا در مورد من صحیح است
1) نظر مردم درباره من این است که بیش از حد عاطفی هستم. 1 2 3 4 5 6
2) ابراز احساسات به افرادی که برایم اهمیت دارند دشوار است. 6 5 4 3 2 1
3) غالبا از بروز احساساتم به خانواده ام خودداری می کنم. 6 5 4 3 2 1
4) من حتی تحت شرایط استرس زا، آرام می مانم. 1 2 3 4 5 6
5) معمولا برای برای شروع یک کار یا وظیفه بزرگ به تشویق زیادی از جانب دیگران نیاز دارم. 6 5 4 3 2 1
6) اگر کسی که به من نزدیک است، مرا از خودش ناامید کند، مدتی از او کناره می گیرم. 6 5 4 3 2 1
7) هر اتفاقی که در زندگیم بیفتد، معنای این که “چه کسی هستم” را از دست نمی دهم. 1 2 3 4 5 6
8) می خواهم از مردمی که به من خیلی نزدیک می شوند، دوری کنم.[1] 6 5 4 3 2 1
9) می خواهم مطابق انتظاراتی که والدینم از من دارند، رفتار کنم. 6 5 4 3 2 1
10) کاش این قدر عاطفی(احساساتی) نبودم. 6 5 4 3 2 1
11)معمولا برای خوشحال کردن دیگران رفتارم را به آسانی تغییر می دهم. 1 2 3 4 5 6
12)دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان بیان کنم، ندارند. 6 5 4 3 2 1
13)وقتی یکی از دوستانم از من انتقاد می کند، چند روز رنجیده خاطر می شوم. 6 5 4 3 2 1
14)گاهی احساساتم وضع مرا بهم می زند و تفکراتم دچار مشکل می شود. 6 5 4 3 2 1
15)هنگام بحث با هر شخصی می توانم افکارم را درباره موضوع مورد بحث از احساساتم نسبت به آن شخص جدا کنم. 1 2 3 4 5 6
16)غالبا وقتی اشخاص به من خیلی نزدیک می شوند،احساس ناراحتی می کنم. 6 5 4 3 2 1
17)احساس می کنم حقیقتا به تایید تمام اشخاص زندگیم نیازمندم. 6 5 4 3 2 1
18)گاهی می بینم که احساساتم دائم در نوسان است. 6 5 4 3 2 1
19)به خاطر چیزهایی که نمی توانم آن ها را تغییر دهم، آشفته می شوم. 1 2 3 4 5 6
20)نگرانم که مبادا استقلال خود را در روابط صمیمانه از دست بدهم. 6 5 4 3 2 1
21)بیش از حد نسبت به انتقاد حساسم. 6 5 4 3 2 1
22)سعی می کنم مطابق انتظارات والدینم زندگی کنم. 6 5 4 3 2 1
23)من نسبتا خودم را قبول دارم. 1 2 3 4 5 6
24)غالبا احساس می کنم دوستانم بیش از اندازه از من توقع دارند. 6 5 4 3 2 1
25)اغلب به خاطر خوشحال کردن دیگران با آن ها موافقت می کنم. 6 5 4 3 2 1
26)اگر با دوستم بحثی داشته باشم، تمام طول روز به آن فکر می کنم. 6 5 4 3 2 1
27)حتی اگر فشار دیگران باشم، می توانم به آن ها “نه” بگویم. 1 2 3 4 5 6
28)وقتی روابطم با یک نفر خیلی شدید می شود، احساس می کنم باید از آن بگریزم. 6 5 4 3 2 1
29)هنوز جرِ و بحث با والدین و خواهر و برادر(هایم) به من احساس بدی می دهد. 6 5 4 3 2 1
30)اگر کسی از دست من آزرده شود، نمی توانم به آسانی از کنارآن بگذرم. 6 5 4 3 2 1
31)وقتی کاری انجام می دهم که فکر می کنم درست است، کمتر نگران تایید دیگران هستم. 1 2 3 4 5 6
32)برای کسب حمایت عاطفی هرگز فکر رو آوردن به اعضای خانواده ام را نمی کنم. 6 5 4 3 2 1
33)غالبا وقتی دیگران برای کمک در تصمیم گیری در کنارم نباشند، احساس نا امنی می کنم. 6 5 4 3 2 1
34)خیلی نگران آزرده شدن توسط دیگران هستم. 6 5 4 3 2 1
35)اعتماد به نفس من خیلی به نظر دیگران بستگی دارد. 6 5 4 3 2 1
36)وقتی با دوستانم هستم، احساس خفگی می کنم. 6 5 4 3 2 1
37)هنگام تصمیم گیری، کمتر نگران نظر دیگران هستم. 1 2 3 4 5 6
38)غالبا مطمئن نیستم چه اثری روی دیگران داشته ام. 6 5 4 3 2 1
39)وقتی کاری خراب می شود، معمولا صحبت درباره آن وضع را بد تر می کند. 6 5 4 3 2 1
40)همه چیز روی من بیش از دیگران اثر می گذارد. 6 5 4 3 2 1
41)معمولا صرف نظر از حرف دیگران کاری را می کنم که فکر می کنم درست است. 1 2 3 4 5 6
42)اگر دوستانم فضایی را که نیازدارم به من بدهند، روابط ما بهتر خواهد شد. 6 5 4 3 2 1
43)غالبا در شرایط استرس، تعادل خود را حفظ می کنم. 1 2 3 4 5 6
44)گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم استفراغ کنم. 6 5 4 3 2 1
45)احساس می کنم مهم است قبل از تصمیم گرفتن، عقاید والدینم را بشنوم. 6 5 4 3 2 1
46)نگران بیمار شدن، صدمه دیدن یا آشفته شدن نزدیکان خود هستم. 6 5 4 3 2 1

 

 

46 آیتمی

روش نمره دهی و تفسیر

این پرسشنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای سنجش تمایزیافتگی افراد به کار می رود. تمرکز این ابزار بر ارتباطهای مهم زندگی و روابط جاری افراد با خانواده اصلی است. این پرسشنامه دارای 4 خرده مقیاس واکنش پذیری عاطفی، جایگاه من، گریز عاطفی و هم آمیختگی با دیگران است.

سوالهای مربوط به هر خرده مقیاس به قرار  زیر است:

– واکنش پذیری عاطفی: 1، 6، 10، 14، 18، 21، 26، 30، 34، 38 و 40.

– جایگاه من: 4، 7، 11، 15، 19، 23، 27، 31، 35، 41، 43.

– گریز عاطفی: سوالهای 2، 3، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 39، 42

– هم آمیختگی با دیگران: سوالهای 5، 9، 13، 17، 22، 25، 29، 33، 37، 44، 45، 46.

این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف 6 گزینه ای از 1 (ابدا در مورد من صحیح نیست) تا 6 (کاملا در مورد من صحیح است) درجه بندی شده است. به هر سوال نمره ای بین 1 تا 6 تعلق می گیرد. به این صورت که به گزینه 1 نمره 1 و به گزینه 6 نمره 6 داده می شود. حداکثر نمره پرسشنامه 276 است. سوالهای نمره گذاری معکوس دارند در جدول سوالات مشخص شده است. نمره کمتر در این پرسشنامه نشان دهنده سطوح پایین تر تمایز یافتگی است.

پایایی (اعتبار) و روایی

ضریب آلفای گزارش شده توسط اسکورن و فریدلندر برای پرسشنامه تمایز یافتگی خود 88/0 است. همین ضریب آلفا در پزوهش پلج – پوپکو که در سال 2004 انجام گرفت 86/0 است (به نقل از ثنائی و همکاران، 1387). به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه تمایز یافتگی خود از 10 نفر از صاحبنظران در این زمینه نظر خواهی شد که روایی محتوایی این ابزار را مورد تایید قرار دادند.

منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

در سایت روان بنیان می توانید نسخه 36 آیتمی و 43 آیتمی این پرسشنامه را نیز دانلود نمائید. همچنین برخی مقالات  را نیز جهت دانلود به اشتراک گذاشته ایم.

رضایت شما ثروت ماست.

 

 

[1] . سایر سایت ها از جمله سایت روان بنیان نسخه 45 آیتمی(که ) را با عنوان 46 آیتمی به اشتراک می گذاشتند، بنابراین پس از اطلاع از این مشکل مقالات بیشماری مطالعه کردیم که خوشبختانه نتایج پژوهش ما به شناسایی آیتم حذف شده ختم شد. برخی پژوهشگران با علم اینکه این پرسشنامه 45 آیتم دارد، تحقیق خود را آغاز می کند. در صورتی از مشکل اطلاع یابد سوال حذف شده را خود برای تعداد نمونه وارد  و نمره گذاری می کند.البته برخی دوستان همان 45 آیتمی را گزارش می کنند.

[2] Differentiation of Self Inventory (DSI)

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *