آزمون روانشناسی

پرسشنامه درونگرایی-برونگرایی

 

 

( ویژه زنان )

نام و نام خانوادگی ………………………………………………………………………………………  سن …………………………  تحصیلات…………………………………….

شغل  ………………………………………………………………  تاریخ اجرا    ………………………………………….   محل اجرا……………………………………………………

دستورالعمل پاسخگویی

اگر به این پرسشها صادقانه پاسخ دهید به اعماق شخصیت خود پی خواهید برد.بدین منظور لازم است به نکات زیر توجه فرمائید:

الف) برای آنکه پاسخهایتان را کاملاً محرمانه نگاه دارید ، از یک برگ کاغذ جداگانه استفاده کنید. در این صورت دوستان خانوادۀ شما هم می توانند به این روشها پاسخ داده و تحت تأثیر پاسخهای شما قرار نگیرند.

ب) پس از درک کامل پرسشها به آن پاسخ دهید.

ج) اغلب متوجه می شوید که نمی توانید دقیقاً با سؤال مطرح شده موافقت یا مخالفت نمائید. بنابراین در چنین مواقعی پاسخی را انتخاب کنید  که به عقاید و باورهای شما نزدیکتر است.

د) صادقانه به پرسشها پاسخ دهید . به خاطر داشته باشید که شخص دیگری جزشما از پاسخهایتان و در نتیجه امتیاز شما مطلع نخواهد شد . بنابراین نیازی نیست طوری عمل کنید که خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید.

هـ) مدتی را که برای کامل کردن پرسشها صرف می کنید، تا نزدیکترین دقیقۀ آن محاسبه و یادداشت کنید.

 

 

 

 

 • در اینجا پنج جمله در رابطه با مکالمه و گفت وشنود آورده شده است. با دقت آنها را بخوانید و جمله ای راکه به باور شما نزدیکتر است، انتخاب نمائید.

الف- حراف هستم و صریح و بی پرده صحبت می کنم ، تا حدی که شاید برای خیلی ها ناخوشایند باشد.

ب- حراف هستم و اغلب درمکالمات گروهی رشته سخن را در دست می گیرم.

ج- متأسفانه گفتگو کنندۀ خوبی نیستم.

د- از گفتگو لذت می برم اما بیشتر از آنکه صحبت کنم ، گوش می دهم.

هـ – در موقعیت هایی که ممکن است درگیر گفتگو شوم ، راحت نیستم.

 

 • در اینجا پنج جمله با استفاده از تلفن آمده است. جمله ای را انتخاب کنید که به احساس شما نزدیکتر است.

الف- می توانم از طریق تلفن گفتگوی خوبی داشته باشم اما برای آنکه منظورم را کاملاً تفهیم کنم ، ترجیح می دهم رو در رو با افراد صحبت کنم.

ب- به دلیل آنکه نمی توانم چهرۀ فردی را که با او صحبت می کنم، ببینم ، برای من تلفن وسیلۀ مؤثری نیست.

ج- در صورت ضرورت از تلفن استفاده می کنم اما برای یک گفتگو و ارتباط کامل ، تلفن وسیلۀ محدودی است.

د- با استفاده از تلفن به آسانی با فرد آن سوی خط ارتباط برقرار کرده و کاملاً منظورم را تفهیم می کنم.

هـ- به هیچ وجه نمی توانم از طریق تلفن منظورم را بیان کنم.

 

 • در یک مسابقه برنده شده اید و تمام مخارج شما پرداخت خواهد شد. از کدامیک از جوایز بیشترین و از کدامیک کمترین لذت را خواهید برد.

الف-یک ماه در اردویی مجلل با غذای خوب ، همراهان با نشاط ، هوای آفتابی و موسیقی.

ب- هتلی کوچک اما بسیار عالی و راحت در نقطه ای دورافتاده ، مناسب برای پیاده روی ، ماهیگیری یا دیگر فعالیتهای بی دغدغه و روح افزا.

ج- یک جشن خانگی در ویلای دوستی نویسنده و ثروتمند که دیگر مدعوین آن عمدتاً از نویسندگان، هنرمندان و افرادی با علایق هنری و خلاق هستند.

د- مجال و فرصتی تا وقت خود را صرف کارهایی کنید که همیشه می خواستید انجام دهید مانند اسب سواری ، خواندن رمانی پرهیجان ، نوشتن یک کتاب ، بازدید از تمام تئاترهایی که درشهر وجوددارند.

هـ – تعطیلاتی آرام بخش به همراه افراد خانواده یا دوستان در یک هتل آرام و ساکت.

و- تور یک ماهه از مراکز تاریخی و فرهنگی کشورهای اروپایی بوسیلۀ اتوبوس مجلل و راحت.

 

 • به تماشای تلویزیون نشسته اید . کدام یک از برنامه های زیر بیشتر و کدام یک را کمتر ترجیح می دهید.

الف- یک فیلم قدیمی .                                                       بیشترo کمترo

ب- میزگرد بحث و گفتگو دربارۀ یکی از مسائل مهم روز.                   بیشترo کمترo

ج-گفتگویی سبک و دوستانه.                                              بیشترo کمترo

د- نمایش کمدی.                                                                 بیشترo کمترo

هـ – نمایشنامه ای مدرن با مضمون روان شناسی .                             بیشترo کمترo

ز-مسابقۀ مشت زنی (بوکس) که به صورت مستقیم پخش شود .              بیشترo   کمترo

 

 • در اینجا پنج روش مختلف برای گذراندن اوقات فراغت شما آورده شده است.از کدام یک بیشتر و از کدام یک کمتر لذت خواهید برد؟

الف- به همراه تعدادی از دوستان در یک محل سرزنده و با نشاط توأم با موسیقی ،نوشیدنی و سرگرمی .                                                                       بیشترo         کمترo

ب- به همراه یکی از دوستان نزذیک در یک تئاتر.                        بیشترo    کمترo

ج- یک جشن واقعی با ساز و آواز و رقص ، غذای فراوان و مطبوع، نوشیدنی ، همراهان دل زنده و با نشاط.                                                                                بیشترo         کمترo

د- ماندن در منزل و گوش دادن به موسیقی و یا خواندن کتاب.               بیشترo         کمترo

هـ – یک جشن کوچک و خودمانی در منزل یکی از دوستان ، همراه با صرف شام و صحبتهای گرم و صمیمانه.                                                                                    بیشترo     کمترo

و- ماندن در منزل و تماشای برنامه ای خوب و جذاب از تلویزیون.          بیشترo         کمترo

 

 • کدام یک از جمله های زیر به احساسات شما دربارۀ تصمیم گیری نزدیکتر است؟

الف- گاهی اوقات از پیامد تصمیم هایم نگران می شوم و به همین جهت تصمیم گیری را به آینده موکول می کنم.

ب- میل دارم در مورد تصمیم هایم فرصت تفکر داشته باشم اما وقتی که تصمیم گرفتم، نسبت به آن پایدار می مانم.

ج- سریع تصمیم می گیرم اما تصمیم هایم به طور کلی متعادل هستند.

د- اگر سریع تصمیم بگیرم ، تصمیم هایم غلط از آب در می آیند اما اگرتصمیم هایم را با دقت بررسی کنم، آنها درست از آب درمی آیند.

هـ – می توانم خیلی سریع تصمیم بگیرم اما  گاهی آرزو می کنم اینگونه نبودم.

و- تصمیم گیری برایم دشوار است.

 

 • جمله ای را انتخاب کنید که به احساسات یا تجارب شما نزدیکتر است.

الف- هرگز با کسی دعوا نخواهم کرد مگر دردفاع از خود که در این صورت هم به شدت این کار را می کنم.

ب- ازاینکه انسانها به جان هم می افتند ، بیزارم.

ج- عمداً به دنبال دردسر نمی گردم اما بارها مجبور به خشونت ودعوا شده ام.

د- اغلب درگیر  بگومگوهایی شده ام که به راحتی می توانست به خشونت و زد و خرد منجر شود و گاهی نیز این چنین شده است.

هـ – هرگز تحت هیچ شرایطی با فرد دیگر دست به یقه نخواهم شد.

 

 • جملهای را انتخاب کنید که سطح فعالیت یا بهره وری شما را بیشتر منعکس می کند.

الف- تصور می کنم که در مقدار کاری که انجام می دهم در سطح متوسطی باشم.

ب- قادرم مداوم و پیوسته با راندمان یا بازده بالا انجام دهم که از هفته ای به هفته دیگر چندان تغییر نمی کند.

ج- بهره وری کاری من پایین است و اکثر کارها برایم دشوار هستند.

د- گاهی اوقات کارهای زیادی انجام می دهم (بهره وری بالا) و گاهی نیز این چنین نیستم
(بهره وری پایین) اما بطور کلی در سطح متوسطی قرار می گیرم.

هـ – اگر بخواهم می توانم کارهای فراوانی را انجام داده و به اتمام برسانم اما همیشه این احساس را ندارم.

 

 • در این پرسش باید سعی کنید خودتان را بر حسب آنچه که معتقدید دیگران دربارۀ شما فکر می کنند ، ارزیابی کنید. بطور کلی احتمالاً دیگران مرا اینگونه می بینند:

الف-گاهی اوقات هم نشینی خوب و گاهی هم بر حسب اختیار ، هم نشینی نه چندان مناسب.

ب- بیش از اندازه سرزنده و اجتماعی ، شاید هم حتی کمی فزون کار و متجاوز.

ج- بنا به دلایلی ملال انگیز و دلمرده.

د- سرزنده ، دوستانه و خوش برخورد ، همدمی بانشاط.

هـ – از نظر سرزندگی و رفاقت تقریباً فردی متوسط.

و- دارای شخصیتی خشک و محدود.

 

 • اگر می توانستم ” آنگونه که دیگران مرا می دیدند، ببینم”،

الف- از تصویر ذهنی آنها دربارۀ خودم ، مأیوس می شدم.

ب- بیش از انتظار ، خشنود می شدم.

ج- موجب مسرت و شادمانی ام می شد.

د- به هراس می افتادم.

هـ – از برخی جوانب شخصیتی ام که از آن بی خبر بودم ، متعجب می شدم.

و- از نقاط ضعف و کمبودهایم به هیچ وجه تعجب نمی کردم.

 

 • کدام یک از جمله های زیر دربارۀ مغازه گردی و خرید اجناس به احساسات شما نزدیکتر است؟

الف-حسابی ولخرجی می کنم ، پس پول برای چیست؟

ب- معمولاً هنگام خرید نابخردانه عمل می کنم واغلب چیزهایی می خرم که در واقع نیازی به آنها ندارم.

ج- معمولاً مسئولانه خرید می کنم و به طور کلی در حد توانم خرج می کنم.

د- خریداجناس عمده و مهم برایم ناخوشایند است زیرا ممکن است سرم کلاه برود.

هـ – از هرگونه خرید بیزارم.

 

 • با کدام یک از جمله های زیر موافق یا مخالف و یا اینکه دربارۀ آنها مطمئن نیستید؟

الف- دنیا مکان بهتری می شد اگر افراد مجبور بودند قبل از اجرای تصمیمهای خود ، آنها را برای فرد دیگری توضیح دهند.             موافقo            مخالفo                 نامطمئنo

ب- انسان موجود متجاوزی است اما در هر صورت باید خود را با انتظارات و نیازهای جامعه سازگار کند.

                                   موافقo               مخالفo                 نامطمئنo

ج- کارتهای اعتباری به طور کلی مضر هستند زیرا موجب می شوند افراد بیش از توان مالی خود خرج کنند.

                                        موافقo              مخالفo                 نامطمئنo

د- نمی توان از طریق شور و مشورت به یک تصمیم قاطع دست یافت .

                                        موافقo              مخالفo                 نامطمئنo

هـ – افراد عصبی، مشکلاتشان را بزرگ جلوه می دهند.

                                        موافقo              مخالفo                 نامطمئنo

و-تنوع، چاشنی و نمک زندگی است.

                                       موافقo               مخالفo                 نامطمئنo

 

 • تصورکنید اگرمجبور به انجام یکی از کارهای زیر بودید، کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر شما را خوشحال می کرد؟

الف-فهرست بندی کتابهای یک کتابخانۀ بزرگ.                                          بیشترo         کمترo

ب- خزانه دار یک باشگاه ورزشی یا انجمن اجتماعی                           .        بیشترo         کمترo

ج- نقش اول یک نمایشنامۀ تئاتر.                                              بیشترo کمترo

د- احیاء یکی از احزاب سیاسی محلی.                                                    بیشترo         کمترo

هـ -حل تعداد زیادی جدول.                                                      بیشترo   کمترo

و- آشنایی کامل با آخرین پیشرفتها در زمینۀ روانشناسی.                      بیشترo         کمترo

 

 • بدون در نظر گرفتن شغل فعلی ، آموزش و پیشینۀ خود، چنانچه اگر آزادی انتخاب داشتید ، کدام یک ازمشاغل زیرشما را بیشتر جذب می کرد و کدام یک کمتر.

الف- ریاست کتابخانۀ یک دانشگاه بزرگ.                              بیشترo         کمترo

ب- منشی یک تهیه کنندۀ مشهور فیلمهای سینمایی.                        بیشترo   کمترo

ج- ورزشکاری در سطح جهانی .                                        بیشترo         کمترo

د- مدل موفق لباسهای روز.                                                        بیشترo         کمترo

هـ – یک روانشناس برجسته.                                                       بیشترo         کمترo

و-مدیر یک مؤسسۀ آموزشی مدرن و مترقی.                                   بیشترo        کمترo

ز-زنی خانه دارباخانوداده ای سعادتمند و خشنود .                    بیشترo        کمترo

ح- نویسنده ای موفق.                                                    بیشترo کمترo

ت- ستارۀ سینما یا تئاتر.                                                  بیشترo          کمترo

ی- همسر یک نویسندۀ موفق اماگوشه گیرو منزوی.                          بیشترo         کمترo

ک-مطمئن نیستم.                                                         بیشترo کمترo

 

 • نزدیک ترین دوست شما باید از میان لیست فوق ، یکی را مناسب شخصیت و خصوصیات شما تشخیص می دهد ، انتخاب کند.( میزان سن ، توانائی ها یا قابلیت های شما مطرح نیست)، فکر می کنیدکدامیک را انتخاب کند؟

الفoبoجo    دo     هo     وo    زo    حo    تo    یo    کo

 

 • آیا انتخاب شما با انتخاب دوستتان یکی است؟

بلیo                          خیرo

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *