آزمون روانشناسی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCB)

 

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
1 در اجراي وظايف همكارانم به آنها كمك مي كنم تا به صورت بهره ور عمل كنند.          
2 به همكاراني كه كارشان سنگين است، كمك مي كنم.          
3 تمايل زيادي دارم تا به همكاراني كه غيبت دارند، كمك كنم.          
4 هميشه به موقع سر كار مي آيم.          
5 سعي مي كنم هميشه محيط كاري ام را پاك و پاكيزه نگه دارم.          
6 هميشه كارم را به موقع تمام مي كنم.          
7 در مورد مسائل جزئي و پيش پا افتاده، بسيار شكايت مي كنم.          
8 هميشه به دنبال اين هستم كه نواقص و كمبودهاي سازمان را پيدا كنم.          
9 اعتراض خود را نسبت به هر تغييري كه مديرم اعلام مي كند، بيان مي كنم.          
10 در مورد تكاليف و وظايفي كه بر عهده ام گذاشته شده است، اعتراض نمي كنم.          
11 از پيشرفت و توسعه شركتم كاملاً مطلع هستم.          
12 توجهي به اعلاميه ها، پيام ها و پوستر هايي كه اطلاعاتي را در مورد سازمانم مي دهد، نمي كنم.          
13 در جلساتي كه مربوط به مسائل سازمانم باشد حضور پپيدا مي كنم و مشاركت مي كنم.          
14 در مورد هر كار مهمي كه در سازمانم انجام م يشود، من را مطلع مي كنند.          
15 در مورد مسائل و موضوعاتي كه ممكن است رفتار يا تصميمات من و همكارانم بر آن موضوع تأثير بگذارد، با من مشورت مي كنند.          

 

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5

 

 

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 7, 8, 9 و 12 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 5 4 3 2 1

 

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
نوع دوستی 3-1
وجدان 6-4
جوانمردی 10-7
رفتار مدنی 13-11
ادب و ملاحظه 15-14

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

روایی و پایایی

این پرسشنامه توسط حسن اسلامی (1386)، ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. در پژوهش پور سلطانی زرندی و همکاران (1392) اعتبار پرسشنامه با بهره گيري از نظرهاي اصلاحي استادان مديريت ورزشي به دست آمد. با مطالعة آزمايشي روي 30 نفر از معلمان تربيت بدني شهر مشهد پايايي دروني پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 76/0 بدست آمد.

 

منبع: پور سلطانی زرندی، حسین، امیرجی نقندر, رامین, (1392)، ارتباط تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني شهر مشهد در سال 1390، نشریه مديريت ورزشي، شماره 16.

  • Eslami, Hasan. & Sayar, Abolghasem. (2007). Organizational Citizenship behavior. Tadbir Journal, 18, 187.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *