بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

اختلالات سایکوتیک

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی

aramravan
اشتراک گذاری

 

در اینجا فهرست رویدادهایی آمده که در بسیاری از روابط رخ می دهد. اگر هر یک از این رویدادها در رابطه شما رخ داده است در مقابل آن “ص” صحیح و اگر رخ نداده است “غ” (غلط) بنویسید.

 

ردیف عبارات غلط صحیح
1 نامزدم مرا با کلمات محبت آمیز (مانند عزیزم، محبوبم و نظایر آن ها) خطاب می کتد….    
2 نامزدم به من می گوید : “دوستت دارم…    
3 نامزدم با هیچ کس جز من به سینما نمی رود….    
4 ما درباره احتمال عروسی مان بحث کرده ایم….    
5 نامزدم به دیدار خانواده من می آید….    
6 من به نامزدم بیش از یک سوم حقوقم را برای مدتی بیش از یک هفته قرض داده ام….    
7 من نامزدم را با کلمات محبت امیز (مانند عزیزم، محبوبم و نظایر ان) خطاب می کنم….    
8 من و نامزدم در کنار یکدیگر احساس راحتی می کنیم، طوری که می توانیم بدون صحبت کردن یا انجام فعالیتی، با هم قدم بزنیم….    
9 من با هیچ کس به جز نامزدم به سینما نمی روم….    
10 خانواده نامزدم مرا تایید می کند….    
11 من به نامزدم می گویم : “دوستت دارم”….    
12 من به دیدار خانواده نامزدم می روم….    
13 نامزدم به من بیش از یک سوم حقوقش را برای مدتی بیش از یک هفته قرض داده است….    
14 ما یک روز کامل را فقط با یکدیگر بیرون رفته ایم….    
15 خانواده من نامزدم را تایید می کند….    
16 ما بدون این که نقشه انجام کار خاصی داشته باشیم، برای با هم بودن برنامه ریزی کرده ایم….    
17 ما درباره “زندگی مشترک” صحبت کرده ایم….    
18 ما را به عنوان یک زوج به میهمانی دعوت کرده اند….    
19 ما به قصد ازدواج با هم نامزد شده ایم….    

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه یک ابزار 19 سوالی است که برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد.

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی به شش سطح تقسیم می شود. برای گذر از هر سطح باید جواب یک یا دو پرسش «صحیح» بوده باشد. به پاسخگو برای گذشتن از هر سطح، یک نمره داده می شود. نتیجه اینکه دامنه نمرات از 0 (نگذشتن از هیچ سطحی) تا 6 (گذشتن از تمام سطوح) است. سطوح، پرسشها و «ملاک های گذر» از این قرار است: سطح 1 – پرسشهای 1، 7، 8، 14، 16 (ملاک گذر 2)؛ سطح 2 – پرسشهای 12، 15، 18 (ملاک گذر 1)؛ سطح 3 – 2، 3، 9، 11 (ملاک گذر 2)؛ سطح 4 – پرسشهای 4 و 17( ملاک گذر 1)؛ سطح 5 – پرسشهای 6، 10، 13 (ملاک گذر 2)؛ سطح 6 – پرسشهای 5، 19 (ملاک گذر 1).

 

پایایی (اعتبار) و روایی

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی با ضریب آلفای 942/0 از یک قابلیت بازیافت پذیری عالی برخوردار است. میانه توافق بین زن و شوهر در یک نمونه 93/0 و یانه کاپا 55/0 (شاخص توافق تطبیق یافته برای احتمال توافق) است. همبستگی نمرات زن و شوهرهای گروه نمونه 81/0 بود.

این پرسشنامه با توجه به همبستگی معنادار با مقیاس عشق و با اندازه های پابرجایی، تعهد و رابطه عاطفی از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است. (کسانی که در مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی نمره کمتری می گیرند، احتمال بقای رابطه آنها کمتر اس).

منبع: ثنایی، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت 1387

 

 

تست

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *