آزمون روانشناسی

پرسشنامه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست “برای معلمان”

 

 

اين پرسشنامه شامل سوالاتي درباره سازگاري شغلي مي باشد و هر پاسخي دهيد از نظر ما قابل قبول است هر سوال را با دقت

بخوانيد و يكي از گزينه هاي داده شده را انتخاب كنيد.

سن: …….. جنس: ……. شغل: ……… ميزان درآمد: ……….. نوع استخدام: ……….

وضعيت تاهل: ………. تحصيلات: ……….  مدت اشتغال: ………… سمت: …………

سوالات خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 آيا در شغلتان دوست داريد هميشه مشغول باشيد؟          
2 دوست داريد شغلتان در شما احساس پيشرفت ايجاد كند؟          
3 آيا دوست داريد در شغلتان به طور مستقل كار كنيد؟          
4 آيا از اينكه در شغلتان هر روز كارهاي مختلفي انجام دهيد لذت مي بريد؟          
5 از حقوقي كه دريافت ميكنيد راضي هستيد؟          
6 آيا شغل شما، امنيت شغلي خوبي دارد؟          
7 آيا شرايط كاري، در شغل فعليتان، خوب است؟          
8 در شغل فعليتان، فرصتهاي ترقي و به مراحل بالاتر رفتن وجود دارد؟          
9 آيا در شغلتان اين احساس را داريد كه ب راي خودتان كسي هستيد؟          
10 آيا با همكارانتان رابطه خوبي داريد؟          
11 آيا در شغلتان، به ديگران خدماتي ارائه ميدهيد؟          
12 آيا رئيس يا مديرتان، هميشه منصفانه با شما رفتار ميكند؟          
13 آيا در شغل فعليتان مجبوريد با اشخاص ويژه اي كاركنيد كه از آنها متنفريد؟          
14 آيا در شغل فعليتان ، به اندازه كافي درآمد داريد تا از عهده تعهدات مالي خود بربياييد؟          
15 آيا فكر مي كنيد حقوق منصفانه اي دريافت ميكنيد؟          
16 آيا رئيس يا مدير شما از آن افرادي است كه احساس مي كنيد هميشه مي توان به او اعتماد كرد؟          
17 آيا احساس مي كنيد كه در شغل فعليتان فرصت هاي كافي براي اظهار عقيده خود داريد؟          
18 آيا از شغلتان دلسرد مي شويد؟          
19 آيا گاهي احساس مي كنيد كه مدير يا مافوق شما از كارهايي كه خارج از وظيفه تان انجام داده ايد، قدرداني واقعي نكرده است؟          
20 آيا تاكنون به اين فكر كرده ايد كه در انتخاب شغل اشتباه كرده ايد؟          
21 اگر با مافوقي نامطلوب روبرو شويد آيا سعي مي كنيد با مافوق مقابله كنيد و سعي در حل معضل داشته باشيد؟          
22 آيا از اينكه در شغلتان با تغيير و چالش روبرو شويد لذت مي بريد؟          
23 اگر در محيط كاريتان مسائلي وجود داشته باشد كه شما دوست نداشته باشيد ، آيا سعي مي كنيد در محيط تغيير ايجاد كنيد؟          
24 آيا فكر مي كنيد در شغل فعل يتان كارهايي انجام مي دهيد كه از توانايي هايتان استفاده مي شود؟          
25 آيا فكر ميكنيد در شغلتان از اقتدار كافي برخورداريد؟          
26 اگر در شغلتان نياز به آموزش داشته باشيد ، آيا رئيس يا مافوق شما شرايط را براي آموزش شما به نحو احسن ايجاد ميكنند؟          
27 آيا در وظايف شغليتان ، اين احساس را داريد كه خودتان تصميم گيرنده هستيد؟          
28 آيا در شغلتان از توانايي هايتان استفاده مي شود؟          
29 آيا دوست داريد در شغلتان كارهاي مختلفي انجام دهيد؟          
30 آيا از اين كه سركار ساعاتي را به بطالت بگذرانيد ناراحت مي شويد؟          
31 آيا اين احساس را داريد كه در شغلتان استقلال كافي داريد؟          
32 آيا شغل شما در نظر مردم وجامعه،از جايگاه خوبي برخوردا ر است؟          
33 آيا همكارانتان را به عنوان دوست قبول داريد؟          
34 آيا ازخدماتي كه د ر شغلتان به مردم و اجتماع مي دهيد راضي هستيد؟          
35 آيا هيچگاه از خط مشي هاي رئيستان ناراحت شده ايد؟          
36 آيا در شغلتان اين احساس را داريد بيش از حد توان شما از شما كارمي كشند؟          

 

 

معرفی: يكي از مهمترين منابع هر سازماني، نيروي انساني آن است . عوامل تشكيل دهنده اين نيرو، افرادي با احساس هستند كه اگر انگيزش كافي داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به كار مي برند. داشتن روحيه و رضايتمندي شغلي در رسيدن  بهره وري بالاي سازمانها بسيار مهم است . همچنين يكي از عوامل مهم در بالا بردن انرژي رواني كاركنان يك سازمان، بهبود رضايت شغلي آن ها است. رضايت شغلي يعني  ندازه و فاصله ميان انتظارات و توقعاتي كه شخص از شغل و حرفه خود دارد و اينكه چه چيزي واقعا ا ز اين شغل نصيبش م ي شود و يك ، احساس مثبت يا مطبوع است كه پيامد ارزيابي شغلي يا تجربه فرد را دربردارد(نيوتن و كنيان،1991)

ديويس و لافكوايست (1991)ارتباطي قوي بين رضايت شغلي و سازگاري شغل. يافته اند. در واقع رضايت شغلي شاخصي مهم از سازگاري شغلي است . يعني اگر بين توانای هاي فرد و شرايط شغلي اش تطابق وجود داشته باشد رضايت حاصل مي شود و رضايت شغلي باعث ابقاء فرد در شغلش مي شود ولي تنها راضي بودن فرد اهميت ندارد بلكه طبق اين نظريه هم رضايت داشتن و هم رضايتمند بودن به طور مساوي دو جزء مهم در پيش بيني سازگاري شغلي است. نظريه ديويس و لافكوايست همانند نظريه هالند نظريه تطابق فرد و محيط محسوب  می شود و از بسياري جهات همانند نظريه هالند است، با اين تفاوت كه در نظريه هالند بر انتخاب حرفه اي تاكيد مي شود ولي در نظريه ديويس و لافكوايست بر سازگاري حرفه اي (سوانسو ن  و همکاران،1999). فرضیه اساسی نظريه سازگاري شغلي اين است كه افراد براي ايجاد و نگهداري ارتباط مثبت با محيط كاريشان در تلاش هستند. به زعم ديويس و لافكوايست افراد نيازهايشان ر ا به محيط كار مي آورند و محيط كار نيز نيازهايي براي آن ها فراهم مي كند.

همانطور که قبلاً اشاره شد شهرابی(1389) با توجه به اصول اساسی نظریه دیویس و لافکوایست(1991) که با مطالعه كتابخانه اي مباني نظري نظريه سازگاري شغلي ديويس و لافكوايست جمع آوري گرديد و مورد برسي قرار گرفته بود ، پرسشنامه 36 آیتمی با  7 عامل را برای معلمان تهیه کرد:

1 ارزش پيشرفت 2،24،28
2  ارزش راحتي 1،3،4،5،6،7،14،15،18،20،29،30،31
3 ارزش پايگاه 8،9،25،32
4 ارزش نوع دوستي 10،11،13،33،34
5 ارزش ايمني 12،16،19،26،35،36
6 ارزش خودمختاري 17 و 27
7 سبك سازگار ي 21،22،23

 

هر عبارت داراي 5 گزينه ميباشد:

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 2 3 4 5

 

روایی و پایایی

پایایی:

در اين تحقيق براي محاسبه همساني دروني پرسشنامه از روش ضريب آلفاي كرانباخ استفاده شده است . ضريب آلفاي كرانباخ محاسبه شده براي پرسشنامه  44 سوالی  713/0 می باشد. 8 سوال بار عاملی کمتر از 4/0 داشتند که از مجموعه سوالات حذف شدند. سپس مجدداً همسانی درونی برای پرسشنامه 36 سوالی محاسبه گردید. ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه 36 سوالی 84/0 بدست آمد. در ادامه جدول همسانی درونی دیگر خرده مقیاس های این پرسشنامه آمده شده است:

مولفه تعداد آزمودنی  ها تعداد سوالات آلفا
  کل سوالات 300 36 84/0
  ارزش پیشرفت 300 3 79/0
  ارزش راحتي 300 13 851/0
  ارزش پايگاه 300 4 801/0
  ارزش نوع دوستي 300 5 901/0
  ارزش ايمني 300 6 82/0
  ارزش خودمختاري 300 2 701/0
  سبك سازگار ي 300 3 76/0

 

روایی : براي پاسخ به اين سوال كه آيا پرسشنامه از روايي سازه كافي برخوردار است؛ به طورهمزمان پرسشنامه  محقق ساخته با پرسش نامه رضايت شغلي دانت بر روي يك  نمونه 50 نفري اجرا شد و ميزان همبستگي بين نمره آزمودني ها R=0/ 730  در سطح معناداري P=0/001 به دست آمد؛ كه نشان دهنده اين است كه پرسشنامه از روايي سازه كافي برخوردار است.

همبستگي پيرسون بين نمرات آزمون رضايت شغلي دانت و سازگاري شغلي محقق ساخته

تعداد همبستگی سطح معنا داری
50 730/0 001/0

 

منبع: شهرابی فراهانی، لیلا، (۱۳۹۱)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﻲ دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ آن در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن زن ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۵  ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۱۳۸۹-۱۳۹۰، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، دوره ﭼﻬﺎرم / ﺷﻤﺎره ۱۲٫

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *