آزمون روانشناسی

پرسشنامه سبک های تفکر در مربی های ورزشی

 

 

مشخصات فردی

1سن…..سال

                          c      مرد cجنسیت:زن  

           c   متاهل  c2- وضعیت تاهل:مجرد

3- شغل:———–

4- سطح تحصیلات:

c   بالاتر  فوق لیسانس وc  لیسانس  c  فوق دیپلم    c  دیپلم    cزیردیپلم  

5-رشته تحصیلی:———–

 1. در زمان تصمیم گیری جهت اجرای تمرینات و مسابقات من به ایده ها و روشهای خودم تکیه می کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. در زمان روبرو شدن با یک مسئله یامشکل خاصی در تمرینات و مسابقات، ایده ها و استراژیهای خودم را در حل آن

به کار می برم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. در زمان تمرینات ومسابقات ایده های خودم را به کار می گیرم تا ببینم چقدر مو فقیت آمیز بوده است.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من در حل مسائل حرفه ای مربیگری دوست دارم روش خودم را به کار بگیرم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. وقتی مربیگری تیمی را به عهده می گیرم دوست دارم با ایده های خودم آن را شروع کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. قبل از شروع هر تمرینی، دوست دارم برآوردی از چگونگی اجرای آن داشته باشم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من خوشحالترم وقتی که بتوانم خودم تصمیم بگیرم که چه تاکتیکی را و چگونه انجام بدهم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من وضعیتی را دوست دارم که بتوانم ایده ها و روشهای خودم را در انجام تمرینات و مسابقات به کار ببرم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. هنگام بحث یا نوشتن روش های تمرینی، قواعد مربوط به آنها را در اجرا رعایت می کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. دقت می کنم تا روش مناسب حل هر مسئله در مربیگری را به کار ببندم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من طرح های اجرای تمرینی را دوست دارم که ساختاری روشن و برنامه و هدفی معین داشته باشد.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. قبل از شروع یک تمرین یا یک مسابقه، روشها و مراحلی را که باید به کار ببرم بررسی می کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من وضعیت هایی را در مربیگری دوست دارم که در آنها نقش و روش مشارکتم به طور واضح تعریف شده باشد.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من دوست دارم برآوردی از چگونگی حل یک مسئله در مربیگری داشته باشم و از قواعد معینی پیروی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من از انجام تمرینات و مسابقاتی که دستور العمل های خاص خودش را دارد لذت می برم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. هنگام حل یک مسئله یا انجام یک تمرین، دوست دارم از قوانین یا از دستور العمل های معینی پیروی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. هنگام بحث یا نوشتن ایده ها، مایلم از روش اجرای بازیکنانم انتقاد نمایم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. هنگام مواجهه با ایده های تحمیلی، مایلم تصمیم بگیرم چه روشی راه صحیح انجام یک تمرین یا یک مسابقه است.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من مایلم نقطه نظرها یا ایده های مخالف را درحرفه مربیگری بررسی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من طرحها یی را دوست دارم که بتوانم نقطه نظرها و ایده های مختلف در حرفه مربیگری را مطالعه و ارزیابی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من موارد و وظایفی را ترجیح می دهم که از طریق آنها بتوانم توانایی اجرایی بازیکنان را رتبه بندی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. در هنگام تصمیم گیری مایلم نقطه نظرهای مخالف را در مربیگری بررسی و مقایسه نمایم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من وضعیت هایی را دوست دارم که بتوانم شیوه های مختلف انجام تمرینات و مسابقه را مقایسه و ارزیابی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من از تمرین یا مسابقه ای که تحلیل،رتبه بندی و یا مقایسه بازی های بازیکنان را در برگیرد لذت می برم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. از کار کردن روی طرح هایی که به من اجازه می دهد راههای جدید انجام تمرینات و مسابقات را امتحان کنم لذت می برم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. موقعیت هایی را دوست دارم که بتوانم شیوه های جدید انجام تمرینات و مسابقات را امتحان کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من دوست دارم برای بهبود روشهای انجام تمرینات و مسابقات ، روش های جاری را تغییر بدهم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من دوست دارم عقاید و روشهای سنتی انجام تمرینات و مسابقات ،را مورد چالش قرار داده و روشهای جدیدی را جستجو کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. هنگام روبرو شدن با مسئله ای در مسابقات، ترجیح می دهم تاکتیک ها یا روش های جدیدی را برای حل آن امتحان کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من طرحهایی را دوست دارم که به من اجازه می دهند از زاویه دیگری بر یک وضعیت نگاه کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من دوست دارم با روشهای جدیدی در تمرینات به حل مسائل قدیمی بپردازم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من دوست دارم تمرینات و مسابقات را با تاکتیک های جدیدی که مورد استفاده دیگران نبوده انجام بدهم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من دوست دارم تمرینات و تاکتیک مسابقات با شیوه هایی که در گذشته معمول بوده صورت پذیرد.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. وقتی مسئول تیمی هستم دوست دارم از روشهایی که در گذشته معمول بوده استفاده کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من مسایل و وظایفی را در مربیگری دوست دارم که جهت انجام آنها باید از قوانین و مقررات ثابتی پیروی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من از مشکلاتی که در انجام تمرینات و مسابقات بر اساس روشهای معمول سر می زند بدم می آید.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من به قوانین و شیوه های استاندارد انجام تمرینات و مسابقات مقید هستم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من موقعیت هایی را در مربیگری دوست دارم که بتوانم از روشهای جاری پیروی کنم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. وقتی با مسئله ای در مربیگری روبرو می شوم مایلم به روشهای سنتی آن را مرتفع نمایم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 1. من موقعیت هایی را در مربیگری دوست دارم که بتوانم در آنها یک نقش سنتی و معمولی ایفا نمایم.

1.اصلا         2.خیلی کم           3. کم           4. متوسط            5.تا حدودی           6.خوب           7.خیلی خوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

 

طریقه نمره گذاری

پرسشنامه سبک های تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8 سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس 7 درجه ای لیکرت مشخص می شود. روش نمره گذاری هر گزینه بر طبق روش زیر انجام می شود:

0 = اصلا        1 = .خیلی کم          2 = کم           3 =  متوسط           4 = تا حدودی          5 = خوب          6 =خیلی خوب

در پایان برای ارزیابی داده ها مجموع نمرات بدست آمده در هر سبک تقسیم بر 8 می شود ودر یک مقیاس 6 ارزشی جاگذاری می شود این پرسشنامه نیز با اندکی دخل و تصرف ورزشی شده است. ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:

بعد شماره سوال
سبک تفکر اجرایی 8-1
سبک تفکر قانونی 16-9
سبک تفکر قضایی 24-17
سبک تفکرآزاد اندیش 32-25
سبک تفکر محافظه­کار 40-33

 

روایی و پایایی

اعتبار پرسشنامه سبک تفکردر تحقیقات انجام شده با استفاده از ضریب الفای کرونباخ آنها  75/0 بوده است. در پژوهش محمدی و همکاران (1389) نیز ضریب الفای کرونباخ اندازه گیری شده 657/ 0 محاسبه شد.

در همان پژوهش نیز روايي محتوايي پرسشنامه سبک تفکر از طريق توزيع آنها در بين 15نفر از اساتيد دكتراي مديريت و برنامه ريزي در  تربيت بدني دانشگاه هاي كشور و متخصصين مديريت و كسب نظرات و پيشنهادات اصلاحي تایید شد.

 

منبع: محمدی، محمد، رابطه سبک های رهبری و تفکر با میزان موفقیت مربیان والیبال لیگ برتر کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، 1389.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *