آزمون روانشناسی

پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز

 

 

ردیف عبارات هرگز به ندرت برخی اوقات اغلب اوقات
1 خوب می دانم که چه عقاید و افکاری دارم
2 احساس می کنم عمرم صرف انجام کارهایی شده که با معنا و ارزشمند هستند.
3 تلاش من در نتیجه ها و پیامدهای زندگیم موثر است.
4 تصمیم گیری درباره ی مسائل برایم آسان است.
5 از شرکت کردن در بحث ها و گفتگوهای اجتماعی پیشواز می کنم.
6 در برابر مسائل زندگی دچار سردرگمی می شوم.
7 پیشامدهای فشارزای زندگی برایم تهدیدآمیزند.
8 اگر فردی تلاش کند مرا آزار دهد، حقش را کف دستش می گذارم.
9 واقعیات برای من جالب تر از رویاها هستند.
10 هر اندازه هم که سخت تلاش می کنم در هر حال کوشش هایم بی ثمر هستند.
11 زندگی روزانه ی من پر از چیزهایی است که برایم جالبند.
12 هر اندازه سخت کوشش تر باشم، در رسیدن به هدف های خود موفق ترم.
13 پرشورترین و مهیج ترین چیز برای من خیال بافی است.
14 زندگی کاری من جالب است.
15 در برقرار کردن تماس چشمی با دیگران راحت هستم.
16 از قرار گرفتن در موقعیت های ناآشنا پیشواز می کنم.
17 تغییرات زندگی را به عنوان تهدیدی برای امنیت و آسایش خود به شمار می آورم.
18 به سختی تسلیم تقدیر و سرنوشت خود می شوم.
19 در هنگام بیماری تحمل بالایی دارم.
20 در تغییر دادن عقیده نزدیکانم موفق هستم.
21 این سیاستمداران هستند که بر زندگی ما حکومت می کنند.
22 هنگام رویارویی با مشکلات تمرکز حواس خود را حفظ می کنم.
23 از موقیت های مبهم و غیر قابل پیش بینی پیشواز می کنم.
24 از کار کردن لذت می برم و به شور و هیجان می آیم
25 به خوبی به شرایط و موقعیت های رقابت جویانه پاسخ نشان می دهم.
26 خواسته ها و احساسات خود را به آسانی نشان می دهم.
27 در برخورد با اشخاص غریبه آسوده و راحت هستم.

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:

پرسشنامه سرسختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مداد کاغذی است که دارای 27 ماده است. این مقیاس به وسیله تحلیل عوامل به وسیله کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (1377) در یک نمونه 523 نفری از دانشجویان ساخته شده و سرسختی را مورد سنجش قرار می دهد.

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه ی 27 ماده ای بدین گونه است که آِمودنی ها به یکی از چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات پاسخ گفته و بر اساس مقادیر 0، 1، 2 و 3 نمره گذاری می شود، البته به جز ماده های 6، 7، 10، 13، 17 و 21 که دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوه ی معکوس نمره گذاری می شوند. به دست آوردن نمره بالا در این پرسشنامه، نشان دهنده ی سرسختی روانشناختی بالا در فرد است.

پایایی

کیامرثی (1376) برای سنجش پایایی این مقیاس دو روش بازآزمایی و همسانی درونی را به کار گرفته است. پریب همبستگی میان آزمون و آزمون دوباره با فاصله زمانی 6 هفته، در نمونه ی 119 نفری از آزمودنی ها، برای کل آزمودنی ها و آزمودنی های دختر  و آزمودنی های پسر به ترتیب 84/0، 85/0 و 84/0 گزارش شده است که همگی رپایت بخش می باشند. برای ارزیابی و سنجش همسانی درونی مقیاس سرسختی روان نشاختی ضریب های آلفا کرونباخ در نمونه ی 523 نفری بکار گرفته شد، ضریب آلفای کرونباخ برای سرسختی روان شناختی برای کل آزمودنی ها 76/0 برای آزمودنی های دختر 76/0 و برای آزمودنی های پسر 76/0 بوده که ضریب ها، کاملا رضایت بخش هستند.

وردی، مهرابی زاده هنرمند، نجاریان (1380) ضریب های پایایی مقیاس یاد شده را به دو روش بازآزمایی با پنج هفته فاصله زمانی در یک نمونه 70 نفری که تصادفا و ساده انتخاب شده بودند و ضذیب آلفای کرونباخ بر روی نمونه ی 300 نفری محاسبه کردند. ضریب بازآزمایی 78/0 و ضریب آلفای کرونباخ 83/0به دست آمد گه رضایت بخش است.

اعتبار

کیامرثی (1376) برای سنجش اعتبار آزمون ساخته شده از روش اعتبار ملاکی همزمان استفاده کرد و پرسشنامه ی سرسختی روان شناختی را همزمان با چهار پرسشنامه ملاک دربر دارنده ی پرسشنامه ی اضطراب، پرسشنامه افسردگی اهواز، پرسشنامه خودشکوفایی مازلو، مقیاس اعتبار سازه ای سرسختی به کار برد.

ضریب همبستگی میان نمره های کل آزمودنی ها، در مقیاس سرسختی و اضطراب برای کل نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب 55/0-، 70/0-، 44/0- بوده که در سطح 001/0 معنی دار است. این ضرایب بیانگر همبستگی منفی معنی داری میان سرسختی و اضطرب هستند. همچنین ضریب های همبستگی میان نمره های آزمودنی ها در دو مقیاس سرسختی روانشناختی و افسردگی در کل آِمودنی ها و آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب 62/0، 71/0- و 57/0- بود که در سطح 001/0 معنی دار است. افزون بر این، ضریب های همبستگی نمره های کل آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر در مقیاس خودشکوفایی با مقیاس سرسختی روان شناختی اهواز به ترتیب 55/0، 65/0 و 45/0 بوده است. نهایتا ضریب های همبستگی میان نمره های آزمودنی ها در مقیاس اعتبار سازه ای سرسختی و مقیاس سرسختی اهواز نشان داده است که ضریب ها در سطح 05/0 معنی دار هستند. به جز، خرده مقیاس اعتبار سازه ای سرسختی (تعهد)، که هیچ همبستگی معنی داری با مقیاس سرسختی اهواز نشان نداده است.

 

منبع: كيامرثي، آذر (1376). ساخت و اعتباريابي مقياسي براي سنجش سرسختي روان شناختي و بررسي رابطة آن با تيپ شخصيتي الف، كانون بهار، عزت نفس، شكايات جسماني و عملكرد تحصيلي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز. پايان نامه كارشناسي ارشد،. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *