آزمون روانشناسی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

 

توضیحات ابزاری :

پرسشنامه  سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال[1] (1998) دارای 3 بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در 28 گویه تنظیم شده  و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5، موافقم= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و خیلی مخالفم= 1)  ساخته شده است.

ناهاپیت و گوشال  (1996) با رویکرد  سازمانی جنبه هاي مختلف سرمایه اجتماعی را  درسه بعد  جاي می دهند:

  1. ساختاری: بارت (1992) عنصر ساختاري سرمایه اجتماعی اشاره به الگوي کلی تماس هاي بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه هاي این عنصر عبارتند ازروابط شبکه اي بین افراد، پیکربندي شبکه اي، و سازمان مناسب.
  2. ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (1996) عنصر ارتباطي سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه هاي این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
  3. شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم هاي معانی مشترك در میان گروه ها است مهمترین جنبه هاي این بعد عبارتند از زبان و کدهاي مشترك، و حکایات مشترك .

 

 

اعتبار و روایی :

روایی و پایایی: آلفای کرونباخ گرفته شده 93/0 می باشد.(قلیچ لی،1385)

همچنین اونق (1384) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را برای هر سه هد 91/0 بدست آورده است و روایی آن را تایید کرده.

 

 

 

 

 

سوالات پرسشنامه به تفکیک خرده مقیاس ها :

جدول شماره(3-1). تطبیق سوالات پرسشنامه با مولفه های آن

سوالات مربوط به هر خرده مقیاس خرده مقیاس ها سه بعد اصلی پرسشنامه متغیر
6، 7، 8، 9 شبکه ها بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
14، 15، 16، 17 روابط
10، 11، 12، 13 همکاری بعد شناختی
18، 19، 20 ارزش ها
21، 22، 23، 24 فهم متقابل بعد ارتباطی
1، 2، 3،4،5 اعتماد
            25، 26، 27، 28 تعهد

 

 

روش نمره گزاری:

در طراحي پرسشنامه تا حد امكان سعي شده پرسشنامه كوتاه بوده و قابل فهم باشد، همچنين از ارائه سوالات منفي نيز خودداري شده است. در طراحي پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:

 

 

خیلی موافق –  موافق –       بی نظر –    مخالف –      خیلی مخالف
     5               4              3               2               1

 

 

 

 

شیوه اجرا :

پرسشنامه مذكور شامل دو بخش عمده مي باشد:

الف) نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري داده ها و ضرورت همكاري پاسخ دهنده بيان شده است.

ب) سوالات (گويه ها) پرسشنامه: اين بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت مي باشد: 1- سوالات عمومي: اين قسمت شامل  متغير هاي جمعيت شناختي مي باشد و 2- سوالات تخصصي: اين قسمت شامل 28 سوال بسته پاسخ است.

 

 

منابع:

اونق، ناز محمد ( 1384). بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي وكيفيت زندگي . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

قلیچ لی، ب؛ مشبکی، ا(1385). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري سازمان(مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت (شماره 75)،125-147.

 

با سلام و ادب

 

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است. بديهي است پاسخ دقيق شما ، ما را در ارزيابی علمی مسايل و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شرايط کار ياری خواهد کرد.بدیهی است از این اطلاعات هیچ استفاده ای غیر از پژوهش نخواهد شد.

 

جنس: مرد        زن

 

سن: 20-30 سال         31-40 سال         41-50 سال         51 سال به بالا

 

تحصیلات: دیپلم            فوق دیپلم         لیسانس         فوق لیسانس        دکترا

 

سابقه خدمت: 1- 5 سال         6- 10 سال         11- 20 سال         21- 30 سال

 

 

 

 

 

نظر شما راجع به گویه های زیر چیست؟

خیلی مخالف مخالف بی نظر موافق خیلی موافق
1 کارکنان این شرکت به همدیگر اعتماد دارند.          
2 همکارانم در رفتار خود با من صادق و دستکار هستند.          
3 همکارانم اطلاعات مهم را با من در میان می گذارند.          
4 کارکنان همیشه یکدیگر را از امور مطلع می کنند.          
5 به طور کلی کارکنان این شرکت قابل اعتمادند.          
6 کارکنان این شرکت اطلاعات،ایده ها و دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب می کنند.          
7 کارکنان به احساسات همدیگر احترام می نهند.          
8 سازمان برای کارکردهای گروه ها و تیم های کاری ارزش زیادی قائل است.          
9 سازمان برای عضویت افراد در گروه ها فرصت های زیادی فراهم می کند.          
10 در شرکت ما تمایل زیادی به راه حل های همکارانه وجود دارد.          
11 کارکنان این شرکت معمولا به همکاران خود کمک می کنند.          
12 روحیه گروهی و تیمی در میان کارکنان این شرکت وجود دارد.          
13 کارکنان این شرکت در امور مختلف مشارکت و همکاری می کنند.          
14 کارکنان شرکت با یکدیگر رابطه خوبی دارند.          
15 کارکنان شرکت معمولا هنگام تصمیم گیری اطلاعات و نظرات خود را با یکدیگر مبادله می کنند.          
16 کارکنان شرکت اطلاعات را از روی میل و داوطلبانه با همدیگر تسهیم و تقسیم می کنند.          
17 کارکنان شرکت هنگام بروز مشکل به شیوه ای مفید و سالم با یکدیگر بحث و گفتگو می کنند.          
18 به طور کلی ارزش های کارکنان مشابهت و مطابقت زیادی با اهداف و ارزش های شرکت دارد.          
19 اهداف و ارزش های مشترکی در بین کارکنان این شرکت وجود دارد.          
20 اعتقاد کارکنان بر این است که نیت و اهداف کارکنان خیر و خوب است.          
21 کارکنان این شرکت تفاوت های همکاران خود را به آسانی می پذیرند.          
22 کارکنان شرکت احساسات یکدیگر را درک می کنند و به راحتی با همدیگر کنار می آیند.          
23 کارکنان به شیوه ای سالم و سازنده همدیگر را نقد می کنند.          
24 کارکنان شرکت به احساسات یکدیگر احترام می گذارند.          
25 کارکنان و شرکت نسبت به تحقق اهداف یکدیگر متعهد هستند.          
26 کارکنان خود را عضو یک خانواده مشترک تلقی می کنند.          
27 اصولا کارکنان نسبت به ارزش های شرکت وفادار هستند.          
28 شرکت و مدیران آن نسبت به ارزش های کارکنان وفادار هستند.          

 

 

 

2.پرسشنامه ی وجدان کاری

برای بررسی وجدان کاری از پرسشنامه استاندارد شده وجدان کاري کاستا و مک کرای (1992) استفاده شده است. این پرسشنامه استاندارد می باشد و در تحقیقات زیادی از آن استفاده شده است، در همه ی پژوهش هایی که در زیر آمده است روایی مورد تأیید قرار گرفته است.

گلاتلی و ایروینل (2001) اعتبار این پرسشنامه را 76/0 گزارش داده اند. اژه ای و همکارانش (1388) این پرسشنامه را ترجمه کرده اند ، آنها آلفاي کرونباخ براي بعد وجدان در سیاهه پنج عامل اصلی شخصیت (BFI) در نمونه ایرانی 72/0 به دست آورده اند. علیرضایی و همکارانش (1392) در این پژوهش نیز آلفاي7/0 را گزارش کرده اند.

نام متغیر شاخص ها شماره سؤالات در پرسشنامه
وجدان کاری

 

قابلیت اتکا 1 تا 7
موفقیت مداری 8 تا 16

 

 

ردیف                                              گویه کاملا موافقم موافقم بینابین مخالفم کاملا مخالفم
1-2 من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم مشهورم.          
2-2 من مسئولیتهاي اجتماعی از قبیل رأي دادن را خیلی جدي نمی گیرم.          
3-2 من خود را درباره حوادث جاري مطلع نگهداشته و معمولا ًتصمیمات عاقلانه اي اتخاذ می کنم.          
4-2 من غالبا ًبدون آمادگی کافی در موقعیتهاي مختلف حاضر می شوم.          
5-2 من براي درستی قضاوتم به خودم می بالم.          
6-2 من ظاهرا ًدر هیچ کاري موفق نمی شوم.          
7-2 من فرد بسیار شایسته و کارآیی هستم.          
8-2 من در کار خود فردي مؤثر و کارآمدم.          
9-2 من آدم راحت طلب و تنبلی هستم.          
10-2 من داراي اهداف روشن و مشخصی هستم و براي دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.          
11-2 هرگاه برنامه اي را براي اصلاح پاره اي از رفتارهاي خود شروع می کنم، معمولاً بعد از چند روز آنرا کنار می گذارم.          
12-2 من براي دستیابی به هدف خود سخت تلاش می کنم.          
13-2 من احساس نمی کنم مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنها بهتر عمل کنم.          
14-2 من تلاش می کنم تمام چیزهایی را که می توانم؛ به دست آورم.          
15-2 من سعی می کنم همه کارهاي خود را به بهترین نحو انجام دهم.          
16-3 من از جمله افراد «معتاد به کار» هستم که نمی توانند هرگز بیکار  بنشینند.          

 

 

  1. .پرسشنامه گرایش به مصرف مشروبات الکلی

انتخاب متغیر گرایش مصرف به مشروبات الکلی بر اساس نظریه فیش باین وآیزن وآلپورت می باشدکه برای سنجش گرایش به سه بعد شناختی و عاطفی و رفتار اشاره دارند.برای اندازه گیری این مفهوم بعنوان متغیر وابسته مجموعأ 19 گویه(گویه های 1-5 تا 19-5) مورد استفاده قرار میگیرد.

       متغیرها           پرسشنامه مقدماتی            پرسشنامه نهایی
تعداد پاسخگویان تعدادگویه ها ضریب روایی تعداد پاسخگویان تعدادگویه ها ضریب روایی
گرایش به مصرف مشروبات الکلی 30 19 0.85 400 19   0.87

منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع”بررسی علل اجتماعی گرایش جوانان 35-18 ساله ساکن بندرعباس ه مصرف مشروبات الکلی” عاطفه شیخ/ 93-1392

ردیف                     ســـــــــــــــــــــؤالات کاملا

موافقم

موافقم بی نظرم مخالفم کاملا              مخالفم
1-5 نوشیدن مشروب می تواند موجب بیماری های قلبی شود. 5 4 3 2 1
2-5 مصرف الکل می تواند خشم و ناراحتی را کا هش دهد. 5 4 3 2 1
3-5 مصرف مشروبات الکلی تنها زمانی زیان آور است که به مدت طولانی ادامه داشته باشد. 5 4 3 2 1
4-5 خوردن مشروبات الکلی فقط برای افراد سالمند زیان آور است. 5 4 3 2 1
5-5 دوست ندارم با کسانیکه الکل مصرف می کنند همکلاس باشم. 5 4 3 2 1
6-5 اگر بخواهم در تفریحات گروهی هم اتاقی انتخاب کنم،ترجیح میدهم کسی باشد که اهل مصرف مشروبات الکلی باشد. 5 4 3 2 1
7-5 مصرف الکل راه بسیار خوبی برای کم کردن فشارهای روانی است. 5 4 3 2 1
8-5 حاضر نیستم با یک فرد مشروب خور به مسافرت بروم. 5 4 3 2 1
9-5 وقتی فردی غم و غصه دارد می تواند با مصرف مشروب آن را کاهش دهد. 5 4 3 2 1
10-5 اگر بخواهم چیزی بخرم یا بفروشم دوست ندارم فروشنده یا خریدارالکلی باشد 5 4 3 2 1
11-5 وقتی کسی مشروب مصرف می کند می خواهد ثابت کند که بالغ شده است 5 4 3 2 1
12-5 هرگز دوست ندارم با کسی ازدواج کنم که مشروب خور باشد. 5 4 3 2 1
13-5 از نظر من مصرف مشروب یک عامل شادی آور در جمع دوستانه است. 5 4 3 2 1
14-5 به نظر من با کسانیکه الکل مصرف می کنند نباید ارتباط داشت. 5 4 3 2 1
15-5 خوردن مشروب تجربه جالب و هیجان انگیزی است. 5 4 3 2 1
16-5 خوردن مشروب موجب کاهش تمرکز می شود. 5 4 3 2 1
17-5 خوردن مشروب بسیار لذت بخش است. 5 4 3 2 1
18-5 اگر از تنبیه و توبیخ والدینم نترسم ، وقتی با هم هستیم احتمال دارد پیش آنها مشروب بخورم. 5 4 3 2 1
19-5 افراد الکلی را بخاطرمشروب خوردنشان دوست دارم. 5 4 3 2 1

 

 

[1] . Nahapiet & Ghoshal

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *