آزمون روانشناسی

پرسشنامه سلامت عمومی  (GHQ)

 

 

پرسشنامه سلامت عمومی GHQ: این پرسشنامه در سال 1972توسط کلدبرگ ساخته شد و به طور وسیعی به منظور تشخیص اختلالات خفیف روانی در موقعیتهای مختلف به کار برده شده است این آزمون 28ماده است که بر مبنای شیوه لیکرت به هر عبارت یک تا پنج نمره داده می شود و چهار عامل علائم جسمانی،علائم اضطراب،اختلال کارکرد اجتماعی و مقیاس افسردگی را اندازه می گیرد. نمره گذاري نيز از سيستم ليكرت استفاده شده است كه به هر كدام از گزينه هاي چهارگانه نمرهاي 2،1،0 داده مي شود. بنابراين دامنة نمرات هر آزمودني از صفر تا 84 متغير است و كسب نمرة بالاتر، نشانة وجود اختلال شديدتر در سلامت عمومي است.

GHQ 28     چهار مقیاس فرعی را در برمی گیرد که بدین شرح است:

الف) نشان های جسمانی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد سردرد، احساس ضعف و سستی، احساس نیاز به داروهای تقویتی و احساس داغی یا سردی در بدن را مورد بررسی قرار می دهد.

ب)علائم اضطراب: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. اضطراب، بی خوابی، تحت فشار بودن و عصبانیت و دلشوره را مورد بررسی قرار می دهد.

ج)اختلال در کنش اجتماعی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت از فعالیتهای روزمره زندگی را بررسی می کند.

د)علائم افسردگی: 7 ماده را به خود اختصاص می دهد. احساس بی ارزشی، ناامیدی، احساس بی ارزشی بودن زندگی، افکار خودکشی و آرزوی مردن و ناتوانائی در انجام کارها( گلدبرگ و هیلر،1979 ).

نتايج مطالع هاي كه در مورد دانشجويان ايراني انجام شد، حاكي از روايي و اعتبار اين پرسشنامه در ميان آنان بود (كاوياني، موسوي و محيط،1380)، آلفاي كرونباخ  محاسبه شده در اين پرسشنامه 91/. و ضريب روايي همزمان اين پرسشنامه با پرسشنامة مشكلات زندگي دانشجويان، 58/.  محاسبه شده است )جعفري، صدري و فتحي مقدم، 1386)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا این قسمت را بدقت مطالعه کنید:

میخواهیم درباره کسالت و ناراحتیهاي پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در طی یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است اطلاعاتی بدست آوریم. لطفاً در تمامی سئوالات زیر پاسخی را که فکر میکنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. به خاطر داشته باشید که ما میخواهیم درباره ناراحتیهاي اخیر شما اطلاعاتی بدست آوریم، نه مشکلات و ناراحتیهایی که در گذشته داشته اید سعی کنید به تمامی سئوالات پاسخ دهید و جواب خود را در محل مربوط با علامت ضربدر مشخص فرمائید. از همکاري شما بسیار متشکریم.

-1 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟

-2 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهاي تقویتی نیاز دارید؟

-3 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟

-4 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کردهاید که بیمارهستید؟

-5 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟

-6 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزي مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاري به سرتان وارد میشود؟

-7 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟

-8 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بیخوابی شده باشید؟

-9 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید؟

-10 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید؟

-11 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلُق شده اید؟

-12 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده اي هراسان و یا وحشت زده شده اید؟

-13 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاري خارج از توانائی شما است؟

-14 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟

-15 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟

-16 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز براي انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟

-17 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام می دهید؟

-18 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟

-19 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدي در انجام کارها به عهده دارید؟

-20 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانائی تصمیم گیري درباره مسائل را داشته اید؟

-21 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهاي روزمره زندگی لذت ببرید؟

-22 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟

-23 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملاً ناامیدکننده است؟

-24 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟

-25 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مساله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟

-26 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاري انجام دهید؟

-27 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ایکاش مرده بودید و کلاً از شر زندگی خلاص میشدید؟

-28 آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟

 

 

پاسخنامه

نام و نام خانوادگی  ….………………..…..     سن  ……………..….      تحصیلات  …….…………...   رشته تحصیلی  …..………..

1 بیشتر از حد معمول در حد معمول کمتر از حد معمول خیلی کمتر از حد معمول
2 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
3 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
4 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
5 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
6 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
7 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
8 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
9 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
10 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
11 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
12 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
13 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
14 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
15 بیشتر از حد معمول در حد معمول کمتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
16 کمتر از حد معمول در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
17 بهتر از حد معمول در حد معمول کمتر از حد معمول خیلی کمتر از حد معمول
18 بیشتر از حد معمول در حد معمول کمتر از حد معمول خیلی کمتر از حد معمول
19 بیشتر از حد معمول در حد معمول کمتر از حد معمول خیلی کمتر از حد معمول
20 بیشتر از حد معمول در حد معمول کمتر از حد معمول خیلی کمتر از حد معمول
21 بیشتر از حد معمول در حد معمول کمتر از حد معمول خیلی کمتر از حد معمول
22 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
23 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
24 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
25 اصلاً فکر نمی کنم به ذهنم خطور کرده قطعاً بله
26 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
27 اصلاً در حد معمول بیشتر از حد معمول خیلی بیشتر از حد معمول
28 اصلاً فکر نمی کنم به ذهنم خطور کرده قطعاً بله

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *