آزمون روانشناسی

پرسشنامه شادکامي آکسفورد

 

دانشجوي گرامي در اين پرسشنامه 29 گروه جمله وجود دارد، که در خانه هاي جداگانه قرار دارند. جمله هاي هر ازاين گروهها را بخوانيد و از بين آنها عدد مقابل جمله اي را که بهتر از همه احساس شما را در روزهاي اخير بيان مي کند، انتخاب کنيد. قبل از انتخاب گزينه مورد نظر خود همه گزينه ها را بخوا نيد، اما در مورد جمله ها زياد فکر نکنيد و اولين انتخاب تان را پاسخ بدانيد. تا حد امکان سعي کنيد از هر گروه فقط يک جمله را انتخاب کنيد، اما اگر چند جمله را وصف حال خود مي دانيد، دور عدد مقابل همه ي آنها را خط بکشيد.

از همکاري شما سپاسگذارم.

نام و نام خانوادگي:

پايه تحصيلي:

معدل:

ميزان تحصيلات پدر:

شغل پدر:

ميزان تحصيلات مادر:

سن:

ميزان درآمد خانواده:

ترم تحصيلي:

شغل مادر:

فرزند:

محل سکونت:

رشته تحصيلي:

 

 

براي تعيين جمله مورد نظر خود دور يکي از شماره هاي 1 تا 4 را خط بکشيد

1 1

2

3

4

من احساس خوشحالي مي کنم.

من تا حدي احساس خوشحالي مي کنم.

من خيلي خوشحالم.

من فوق ا لعاده خوشحالم

9 1

2

3

4

حس مي کنيم زندگي دلگرم کننده نيست.

حس مي کنم زندگي تاحدي دلگرم کننده است.

حس مي کنم زندگي خيلي دلگرم کننده است.

حس مي کنم زندگي سرشار از شور و شوق است

2 1

2

3

4

نسبت به آينده خوشبين نيستم.

تا حدي نسبت به آينده خوشبين هستم.

خيلي نسبت به آينده خوشبين هستم.

کاملا نسبت به آينده خوشبين هستم

10 1

2

3

4

از وضعيتي که دارم لذت مي برم.

از وضعيتي که دارم تا حدي لذت مي برم.

از وضعيتي که دارم خيلي لذت مي برم.

از وضعيتي که دارم کاملا لذت مي برم.

3 1

2

3

4

از هيچ چيز زندگي ام راضي نيستم.

از بعضي چيزهاي زندگي ام راضي ام.

از بيشتر چيزهاي زندگي ام راضي ام.

در مجموع از هيچ چيز زندگي ام راضي نيستم

11 1

2

3

4

هيچ وقت تاثير خوبي روي وقايع ندارم.

هيچ وقتها تاثير خوبي روي وقايع دارم.

بيشتر وقتها تاثير خوبي روي وقايع دارم.

هميشه تاثير خوبي روي وقايع دارم.

4 1

2

3

4

حس مي کنم هيچ کنترلي بر زندگي ام ندارم.

حس مي کنم تا حدي برزندگي ام کنترل دارم.

حس مي کنم خيلي برزندگي ام کنترل دارم.

حس مي کنم بر همه چيز زندگي ام کنترل دارم

12 1

2

3

4

فقط زندگي را تحمل مي کنم.

زندگي ام خوب ا ست.

زندگي ام خيلي خوب ا ست.

زندگي ام فوق العاده ا ست.

5 1

2

3

4

علاقه اي به ديگران ندارم.

تا حدي به ديگران علاقه دارم.

علاقه زيادي به ديگران دارم.

علاقه بسيار زيادي به ديگران دارم

13 1

2

3

4

به نظرم هيچ چيز زيبا نيست.

به نظرم بعضي چيزها زيبا هستند.

به نظرم بيشتر چيزها زيبا هستند.

به نظرم همه چيز زيباست.

6 1

2

3

4

تصميم گيري برايم آسان نيست.

تا حدي تصميم گيري برايم آسان است.

بيشتر وقتها تصميم گيري برايم آسان است.

هميشه تصميم گيري برايم آسان است.

14 1

2

3

4

حس مي کنم هشيار نيستم.

حس مي کنم کمي هشيارم.

حس مي کنم خيلي هشيارم.

حس مي کنم کاملا هشيارم.

7 1

2

3

4

برايم سخت است که کار جديدي را شروع کنم.

شروع يک کار جديد تا حدي برايم سخت است.

شروع يک کار جديد خيلي برايم سخت ا ست.

به راحتي مي تونم هر کار جديدي را شروع کنم

15 1

2

3

4

حس مي کنم از سلامتي برخوردار نيستم.

حس مي کنم تا حدي از سلامتي برخوردارم.

حس مي کنم خيلي در سلامتي هستم.

آنقدر سالم هستم که گويي در اوج دنيا هستم

8 1

2

3

4

هيچوقت به راحتي از خواب بيدار نمي شوم.

بعضي وقتها به راحتي از خواب بيدار مي شوم.

بيشتر وقتها به راحتي از خواب بيدار مي شوم.

هميشه به راحتي از خواب بيدار مي شوم

16 1

2

3

4

نسبت به ديگران احساس صميمت نمي کنم.

تاحدي نسبت به ديگران احساس صميميت ميکنم.

خيلي نسبت به ديگران احساس صميميت ميکنم.

همه مردم دنيا را دوست دارم.

17 1

2

3

4

حس مي کنم ا صلا انرژي ندارم.

حس مي کنم تا حدي با انرژي هستم.

حس مي کنم خيلي با انرژي هستم.

حس مي کنم ا نرژي بي پايا ني دارم

24 1

2

3

4

خا طرات خوبي از گذ شته دارم.

بعضي از خا طرات گذ شته ام خوشايند هستند.

بيشتر خا طرات گذ شته ام خوشايند هستند.

همه خاطرات گذشته ام خوشايند هستند

18 1

2

3

4

هيچ وقت شاد نبودم و از چيزي لذت نبردم.

بعضي وقتها لذت و شادي را تجربه مي کنم.

بيشتر وقتها لذت و شادي را تجربه مي کنم.

هميشه احساس لذت و شادي مي کنم.

25 1

2

3

4

در زندگي معنا و هدفي دارم.

زندگي ام تا حدي معنادار و هدفمند است.

زندگي ام بسيار معنادار و هدفمند است.

زندگي ام کاملا معنادار و هدفمند است

19 1

2

3

4

نتوانستم چيزهايي را که مي خواستم انجام بدهم.

بعضي از چيزها را که مي خواستم انجام داده ام.

بيشتر چيزهايي را که مي خواستم انجام داده ام.

تمام چيزهايي را که دوست داشتم انجام داده ام

26 1

2

3

4

حس مي کنم به چيزي متعهد وپايبند نيستم.

گاهي به بعضي چيزها متعهد وپايبند هستم.

بيشتر وقتها نسبت به امور متعهد و پايبند هستم.

هميشه نسبت به امور متعهد و پايبند هستم

20 1

2

3

4

نمي توانم وقتم را به خوبي تنظيم کنم.

تا حدي وقتم را خوب تنظيم مي کنم.

بيشتر وقتم را خوب تنظيم مي کنم.

مي توا نم هر کاري را به موقع انجام دهم.

27 1

2

3

4

فکر مي کنم دنيا جاي خوبي نيست.

فکر مي کنم دنيا تا حدي جاي خوبي است.

فکر مي کنم دنيا خيلي جاي خوبي است.

فکر مي کنم دنيا از اين بهتر نمي تواند باشد

21 1

2

3

4

با ديگران شوخي نمي کنم.

بعضي وقتها با ديگران شوخي مي کنم.

بيشتر وقتها با ديگران شوخي مي کنم.

هميشه با ديگران شوخي مي کنم.

28 1

2

3

4

هرگز نمي خندم.

بعضي وقتها مي خندم.

بيشتر وقتها مي خندم.

هميشه مي خندم.

22 1

2

3

4

هرگز تاثير خوبي روي ديگران ندارم.

بعضي وقتها تاثير خوبي روي ديگران دارم.

بيشتر وقتها تاثير خوبي روي ديگران دارم.

هميشه تاثير خوبي روي ديگران دارم.

29 1

2

3

4

فکر مي کنم جذاب نيستم.

فکر مي کنم تا حدي جذاب هستم.

فکر مي کنم خيلي جذاب هستم.

همه چيز برا يم سر گرم کننده است

23 1

2

3

4

هيچ چيز برايم سرگرم کننده نيست.

بعضي چيزها برايم سرگرم کننده است.

خيلي چيزها برايم سرگرم کننده است.

همه چيز برايم سرگرم کننده است

   

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه شادکامي آکسفورد در سال1990 با معکوس کردن مواد مقياس افسردگي بک توسط ارگايل ولو ساخته شده است اين مقياس 29 ماده دارد که براساس طيف چهار درجه اي از 1 تا 4 نمره گذاري ميشود.بنابراين حداقل نمره هرآزمودني 29 وحداکثرآن 116 است. بنابراین، هر چه نمره آزمودنی بالاتر باشد، نشانگر شادکامی بالاتر وی خواهد بود و برعکس.

 

روایی و پایایی

روايي اين مقياس درمطالعات مختلف ازجمله عليپورونوربالا (1385)تاييد شده است، آرجيل ولو (1998) ضريب آلفاي 90 درصد را با347 آزمودني، فارنهايم وبرونيک (1999)ضريب آلفاي 87 درصد را با 101آزمودني ونوري (1381) با 180 آزمودني آلفاي کرونباخ 84 درصذ را به دست آورده اند.در ايران علي پور ونور بالا (1385) با 101 آزمودني آلفاي 93 درصد را به دست آورده اند.

 

منبع: گروسي فرشي مير تقي، ماني آرش، بخشي پور عباس، بررسي ارتباط بين ويزگي هاي شخصيتي و احساس شادکامي در يين دانشجويان دانشگاه تبريز، تبريز، پايان نامه کارشناسي ارشد، 1385

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *