آزمون روانشناسی

پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي

 

ردیف عبارات کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
1 گزارش شفاهي پرستار درباره عملكرد معنوي بيمار          
2 گزارش مكتوب پرستار درباره عملكرد معنوي بيمار          
3 نقش مستندسازي پرستار براي مراقبت معنوي در برنامه مراقبت از بيمار          
4 هماهنگي مراقبت معنوي در مشاوره در ابعاد مختلف          
5 هماهنگي مراقبت معنوي در گفتگو با بيمار          
6 گزارش شفاهي و مكتوب از نيازهاي معنوي بيمار          
7 پيشنهادهاي مرتبط با خط مشي براي مديريت مراقبتهاي معنوي          
8 همكاري با متخصصان و افراد خبره در مراقبتهاي معنوي          
9 هدايت كاركنان مراقبت بهداشتي در ارايه مراقبتهاي معنوي          
10 اجراي پروژه هاي بهبود كيفيت مراقبتهاي معنوي          
11 مشاركت در كيفيت مراقبتها معنوي          
12 توجه به مشكلات كاري مرتبط با مراقبت هاي معنوي          
13 كمك به بيمار براي ادامه عادات و تشريفات مذهبي روزمره          
14 تدارك مراقبت معنوي براي بيمار          
15 تدارك اطلاعات براي بيمار با توجه به وضع مذهبياش          
16 توجه به سؤالهاي مذهبي بستگان بيمار          
17 توجه به اعمال مذهبي بيمار طي مراقبتهاي روزانه          
18 ارزيابي مراقبت معنوي با بيمار و گروه          
19 ارجاع بيمار با نيازهاي مذهبي به ساير كاركنان مراقبت بهداشتي و درماني          
20 اختصاص كافي مراقبت هاي معنوي          
21 آگاهي از زمان مشاوره با مشاور مذهبي يا روحاني          
22 عدم تعصب نسبت به باورهاي مذهبي بيماران          
23 تحميل نكردن مسايل معنوي شخصي به بيماران          
24 احترام به عقايد مذهبي بيماران          
25 تشخيص محدوديتهاي شخصي در مراقبتهاي معنوي          
26 گوش دادن فعالاته به داستان زندگي بيمار          
27 نشان دادن نگرش هاي پسنديده در مقابل روحيه مذهبي بيمار          

 

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کاملا موافقم
امتیاز 1 2 3 4 5

 

 

 

پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 

بعد سوالات مربوطه
ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی 6-1
تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی 12-6
حمایت فردی و مشاوره با بیمار 18-13
ارجاع به متخصصان 21-19
نگرش درباره معنویت بیمار 25-22
ارتباطات 27-26

 

 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر بیانگر شایستگی بیشتر دانشجو خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی

در پژوهش خلج و همکاران (1392) روايي سازه این پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي ارزيابي شد. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي در جدول زیر ارائه شده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي

بعد آلفای کرونباخ
ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی 85/0
تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی 82/0
حمایت فردی و مشاوره با بیمار 76/0
ارجاع به متخصصان 83/0
نگرش درباره معنویت بیمار 72/0
ارتباطات 65/0

 

 

منبع: خلج، محمد، پاکپور حاجی آقا، امیر، محمدی زیدی، عیسی، (1392)، روايي و پايايي پرس شنامه شايستگي دانشجويان پرستاري در ارايه مراقب تهاي معنوي، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال هفدهم، شماره 2 (پي در پي 67 )، خرداد و تير 1392 / مقاله پژوهشي.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *