آزمون روانشناسی

پرسشنامه شناسايي ارتباطات

 

نحوه تکميل : موقعيت کاری خود را در نظر بگيريد و به موارد ذيل پاسخ دهيد .

 

1 . من فکر می کنم ارتباطاتم با زيردستانم :
باعث کاهش اعتبارم گرديده است 1 2 3 4 5 6 7 باعث افزايش اعتبارم گرديده است
مبهم و غير صريح است 1 2 3 4 5 6 7 صريح و دقيق است
نا روشن است 1 2 3 4 5 6 7 روشن و واضح است
بيشتر سئوالات بی جواب می ماند 1 2 3 4 5 6 7 بيشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است 1 2 3 4 5 6 7 موثر است
ناشايسته است 1 2 3 4 5 6 7 شايسته است
فاقد بهره وری است 1 2 3 4 5 6 7 دارای بهره وری است
نايج مورد نظرم به دست نمی آيد 1 2 3 4 5 6 7 نتايجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگيز نيست 1 2 3 4 5 6 7 احساس بر انگيز است
يک تصوير منفی از من ايجاد می کند 1 2 3 4 5 6 7 يک تصوير مثبت از من ايجاد می کند
بد است 1 2 3 4 5 6 7 خوب است
ناشيانه است 1 2 3 4 5 6 7 ماهرانه است
روابط تيره 1 2 3 4 5 6 7 روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد 1 2 3 4 5 6 7 جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم 1 2 3 4 5 6 7 دست پاچه نمی شوم
——– کل امتيازات
2 . من فکر می کنم ، ارتباطاتم با مافوق هايم :
باعث کاهش اعتبارم گرديده است 1 2 3 4 5 6 7 باعث افزايش اعتبارم گرديده است
مبهم و غير صريح است 1 2 3 4 5 6 7 صريح و روشن است
نا روشن است 1 2 3 4 5 6 7 روشن و واضح است
بيشتر سئوالات بی جواب می ماند 1 2 3 4 5 6 7 بيشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است 1 2 3 4 5 6 7 موثر است
ناشايسته است 1 2 3 4 5 6 7 شايسته است
فاقد بهره وری است 1 2 3 4 5 6 7 دارای بهره وری است
نتايج مورد نظرم به دست نمی آيد 1 2 3 4 5 6 7 نتايجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگيز نيست 1 2 3 4 5 6 7 احساس بر انگيز است
يک تصوير منفی از من ايجاد می کند 1 2 3 4 5 6 7 يک تصوير مثبت از من ايجاد می کند
بد است 1 2 3 4 5 6 7 خوب است
ناشيانه است 1 2 3 4 5 6 7 ماهرانه است
روابط تيره 1 2 3 4 5 6 7 روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد 1 2 3 4 5 6 7 جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم 1 2 3 4 5 6 7 دست پاچه نمی شوم
——– کل امتيازات
3 . من فکر می کنم ارتباطاتم را هم کارانم :
باعث کاهش اعتبارم گرديده است 1 2 3 4 5 6 7 باعث افزايش اعتبارم گرديده است
مبهم و غير صريح است 1 2 3 4 5 6 7 صريح و روشن است
نا روشن است 1 2 3 4 5 6 7 روشن و واضح است
بيشتر سئوالات بی جواب می ماند 1 2 3 4 5 6 7 بيشتر سئوالات جواب داده می شود
نا موثر است 1 2 3 4 5 6 7 موثر است
ناشايسته است 1 2 3 4 5 6 7 شايسته است
فاقد بهره وری است 1 2 3 4 5 6 7 دارای بهره وری است
نتايج مورد نظرم به دست نمی آيد 1 2 3 4 5 6 7 نتايجی که می خواهم به دست می آورم
احساس بر انگيز نيست 1 2 3 4 5 6 7 احساس بر انگيز است
يک تصوير منفی از من ايجاد می کند 1 2 3 4 5 6 7 يک تصوير مثبت از من ايجاد می کند
بد است 1 2 3 4 5 6 7 خوب است
ناشيانه است 1 2 3 4 5 6 7 ماهرانه است
روابط تيره 1 2 3 4 5 6 7 روابط دوستانه
جنبه خود پاداش دهی ندارد 1 2 3 4 5 6 7 جنبه خود پاداش دهی دارد
دست پاچه می شوم 1 2 3 4 5 6 7 دست پاچه نمی شوم
——– کل امتيازات

 

نحوه امتياز بندی و تفسير نتايج :

امتياز هر سئوال را جمع ببنديد و در جای مناسب خود ثبت کنيد .

الف) اگر امتيازات کل شما از هر سئوال بين 36-15 باشد ، شما از نظر ارتباطی فردی بسيار نا موثر هستيد .

ب) اگر امتيازات کل شما از هر سئوال بين 37 تا 58  باشد ، نظر ازتباطی يک فرد نا موثر هستيد .

ج) اگر امتيازات کل شما از هر سئوال 81 و بيشتر از آن باشد ، شما در برقراری ارتباط با ديگران بسيار اثر بخش و کارا هستيد .

 

 

روایی و پایایی

در پایان نامه مشرفی (1391) جهت روایی صوري پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادي از اساتید توزیع و تایید شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه شناسايي ارتباطات برابر با 81/0 بدست آمد که بیانگر پایایی خوب این ابزار می باشد.

منبع: مشرفی، لطیف، (1391)، بررسی رابطه توانایی برقراری ارتباط موثر کارکنان اداره برق ملکان با بهروی منابع انسانی، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *