آزمون روانشناسی

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

 

این پرسشنامه در سال 1997توسط برسو وهمکاران ساخته شد.پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی ، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی را می سنجد . پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرتی 5 درجه ای ازکاملاً مخالف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است . جدول شماره 3_2 پرسشنامه فرسودگی تحصیلی را بر حسب خرده مقیاس ها و سؤال هایی که هر خرده مقیاس را می سنجد ، می باشد .

 

 

جدول شماره 3_ 2: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی بر حسب خرده مقیاس ها و سؤال ها

متغیر خرده مقیاس تعداد سؤال سؤال هایی که خرده مقیاس ها را می سنجد
فرسودگی

تحصیلی

خستگی تحصیلی 5 سوال با سوال های 13،10،7،4،1 اندازه گیری می شود
بی علاقگی تحصیلی 4 سوال با سوال های2 ،14،11،5   اندازه گیری می شود
ناکارآمدی تحصیلی 6 سوال با سوال های15،12،9،8،6،3اندازه گیری می شود

 

  نحوه نمره گذاری :

هر سوال برحسب درجه بندی لیکرتی 5 درجه ای کاملاً مخالف تا کاملاً موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است که به درجه ی کاملاً مخالف نمره 1 و به درجه ی کاملاً موافق نمره 5 داده می شود . البته با توجه به اینکه ما از مقیاس کارآمدی درسی یعنی جملات مثبت برای خرده مقیاس ( ناکارآمدی تحصیلی ) استفاده کردیم سوالات این خرده مقیاس  به صورت وارونه نمره گذاری شدند .

 

پایایی و روایی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی :

پایایی پرسشنامه را برسو وهمکاران (1997) به روش همسانی درونی(آلفای کرونباخ) و براساس خرده مقیاسها ،70 /0برای خستگی تحصیلی،82/ 0 برای بی علاقگی تحصیلی و 75/0 برای ناکارآمدی تحصیلی گزارش کرده اند .  در ضمن روایی پرسشنامه با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخصها ی برازندگی تطبیق[1] ،شاخص برازندگی افزایشی[2] و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب[3] را مطلوب گزارش کرده اند.رستمی ،عابدی وشوفلی(1390 )پایایی این پرسشنامه رابه روش آلفای کرونباخ برای خرده مقياس ‌ های خستگی تحصیلی 88/0، بی علاقگی تحصیلی 90/0 و ناکارآمدی تحصیلی 84/0         محاسبه کرده اند که نشان از پايايی مناسب اين ابزار داشت .همچنين، روايی همگرا برای خرده مقياس ‌ های خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی  وناکارآمدی تحصیلی به ترتيب 74/0  و   68/0 و 50/0 محاسبه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] -comparative fit index

[2] -Incrementul fit index

[3] – Root mean square error of  approximation index

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *