آزمون روانشناسی

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI)

 

همکار گرامی

اين پرسشنامه را با گذاشتن علامت ضربدر (*) بر روي نشانه (I) مناسب در هر يك از مقياس­هاي اندازه­گيري زير،  پاسخ دهيد.

 

1- نگرشي مثبت به مشاوره و روان­درماني دارم و فكر مي­كنم كه كار واقعاً باارزشي است.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

2- در روز كارهاي بسيار زيادي هست كه بايد انجام دهم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

3- من هميشه با مراجعان به عنوان انسان و شخص ارتباط برقرار مي­كنم، و با آنها صرفاً به عنوان مراجعان يا موردهايي كه بايد رسيدگي شوند، رفتار نمي­كنم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

4- هميشه تمايل دارم كار بيش از حد انجام دهم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

5- زندگي شخصي من در اثر كار مشاوره­ام رنج­آور شده است.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

6- احساس مي­كنم مثل اين كه نياز دارم اشتباهات و بي­كفايتي­هاي خود را پنهان كنم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

7- وقتي به خانه مي­روم معمولاً مراجعانم را فراموش مي­كنم و به بقيه زندگيم مي­پردازم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

8- مراجعان را براي مشكلاتشان سرزنش نمي­كنم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

9- معمولاً با انتظاري لذت­بخش منتظر آمدن مراجعان هستم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

10- كارهاي انجام نشده بسياري وجود دارد، و من نمي­توانم كارم را آنطور كه فكر مي­كنم بهترين است انجام دهم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

11- نظام كاري نياز به تغيير دارد، اما من قدرت تغيير آن را ندارم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

12- اغلب دلم مي­خواهد به مراجعان بگويم: «فكر مي­كنيد فقط شما مشكل داريد، و من مشكلي ندارم؟»

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

13- براي من راحت و آسان است كه درباره احساساتم با ديگر مشاوران و روان­درمانگران صحبت كنم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

14- احساس مي­كنم از لحاظ هيجاني تهي شده­ام.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

15- اصلاً نمي­توانم با برخي از مراجعانم كنار بيايم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

16- احساس مي­كنم مثل اين كه توانايي ارتباط برقرار كردن با احساسات بعضي مراجعان را دارم از دست مي­دهم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

17- كار مشاوره و روان­درماني كلاً يك خدمت بدون پاداش است.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

18- مردم احترام بسياري براي مشاوران و روان­درمانگران قائلند.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

19- بسياري از مراجعان سزاوار رنج كشيدن هستند، براي اين كه برطبق معيارهاي اخلاقي مناسب زندگي نمي­كنند.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

20- واقعاً نياز دارم كه مدتي كار مشاوره و روان­درماني را كنار بگذارم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

21- احساس گرم و دوستان­هاي نسبت به مشاوران و روان­درمانگران همكارم دارم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

22- معتقدم سطح كيفي كار مشاوره و روان­درماني من در حال بهتر شدن است.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

23- ارتباط من با مراجعان در اثر نگرش­هاي منفي­ام رنج­آور شده است.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

24- اغلب وقتي كه مي­شنوم مراجع مرتكب چه اعمالي شده است، احساس خشم مي­كنم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

25- احساس مي­كنم از لحاظ جسمي سالم و پرانرژي هستم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

26- مراجعان هميشه زياده خواه و خود محورند و نسبت به تلاش­هاي من قدرشناس نيستند.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

27- كار مشاوره و روان­درماني باعث پيشرفت من در زندگي مي­شود و به من القاء مي­كند كه به پيش بروم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

28- كار مشاوره و روان­درماني انرژي زيادي از من مي­گيرد و من انرژي به اندازه كافي ندارم كه براي خانواده و

دوستانم بگذارم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

29- احساس مي­كنم مراجعان مرا خسته مي­كنند.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

30- نمي­توانم در محل كار مشاوره فشارهاي دروني­ام را تخليه كنم، من بايد در همه حال آرام، صبور و مراقب باشم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

31- احساس مي­كنم مجذوب و شيفته ارزش كار مشاوره و روان­درماني هستم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

32- اغلب تحت تأثير احساسات و هيجانات منفي مراجعان قرار مي­گيرم و خودم هم احساس آشفتگي يا خشم

مي­كنم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

33- اغلب تمايل دارم كه مراجع هر چه زودتر برود.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

34- من مي­دانم كه سرپرستم درباره عملكرد من به عنوان يك مشاور يا روان­درمانگر، چه نظري دارد.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

35- مؤسسه­اي كه براي آن كار مي­كنم واقعاً براي من ارزش قائل است و كار من در آنجا مورد قدرداني قرار مي­گيرد.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

36- احساس نااميدي مي­كنم، هيچكس نمي­تواند به همه مشكلات محيط كار سروسامان بدهد.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

37- بندرت پاسخ­هاي غيرارادي و بدون تعمق يا تفكر مي­دهم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

38- كار مشاوره و روان­درماني به من احساس رضايتي را كه در ابتدا انتظار داشتم از آن به دست آورم، داده است.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

39- احساس مي­كنم بيشتر مواقع كاملاً زودرنج، تندخو و تحريك پذير هستم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

40- بندرت احساس تنش و ناراحتي مي­كنم.

كاملا مخالف          مخالف         نسبتاً مخالف        نميدانم        نسبتاً موافق        موافق         كاملاًموافق

I…………….          I…………….       I…………….           I……….        I……………          I………          I…………..

 

پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد(GBI):

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد شاخصي براي تعيين ميزان فرسودگي شغلي مشاوران و روان­درمانگران است و توسط ديويد گلدارد (۱۹۸۹) ساخته شده است. اين پرسشنامه يك مقياس درجه­بندي هفتگانه است و داراي ۴۰ آيتم يا ماده و بدون مولفه بوده و به روش ليكرت ساخته شده است.

روش اجرا و نمره­گذاري:

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد توسط مشاور يا روان­درمانگر تكميل مي­گردد و داراي دستورالعمل ويژه­اي است. از آزمودني خواسته مي­شود كه با گذاردن علامت (*) برروي نشانه (I) در هر يك از مقياس­هاي اندازه­گيري، به پرسشنامه پاسخ دهد.

روش نمره­گذاري به اين ترتيب است كه هر ماده GBI نمره­ای از 1 تا 7 می­گیرد. ماده­های شماره 1، 3، 4، 7، 8، 9، 13، 18، 21، 22، 25، 27، 31، 34، 35، 37، 38، 40 به صورت زیر نمره­گذاری می­شوند:

 

گزینه کاملاً مخالف مخالف نسبتاً مخالف نمی­دانم نسبتاً موافق موافق کاملاً موافق
امتیاز 7 6 5 4 3 2 1

 

ماده­های شماره 2، 5، 6، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 23، 24، 26، 28، 29، 30، 32، 33، 36، 39 به صورت زیر نمره­گذاری می­شوند:

 

گزینه کاملاً مخالف مخالف نسبتاً مخالف نمی­دانم نسبتاً موافق موافق کاملاً موافق
امتیاز 1 2 3 4 5 6 7

 

از آزمودني خواسته مي­شود كه پس از تكميل پرسشنامه، نمره را در سمت راست صفحه در كنار هر ماده بنويسد. براي بدست آوردن نمره كل فرسودگي شغلي، نمرات همه ماده­ها با يكديگر جمع مي­شود و با استفاده از كليد پرسشنامه نتايج آن تفسير مي­گردد.

نحوه تفیسر:

نمرات حاصل بدين صورت طبقه بندی می گردد که نمرات40-80 ميزان فرسودگی شغلی در حد خيلی کم،120-81 در حد کم، 200-121 در حد زياد و280-201 در حد خيلی زياد می­باشد.

اعتبار بیرونی همزمان:

همبستگي آزمون فرسودگي شغلي گلدارد با پرسشنامه فرسودگي مسلش در نمونه اي 30 نفري از جامعه پژوهش 59/0 محاسبه شده است. عابدي،م –شفيع آبادي،ع –احمدي،ا وسليمي زاده ،ك (1382). بررسي ميزان فرسودگي شغلي مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان و عوامل موثر بر آن. مجله دانش و پژوهش در روانشناسي، دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان – شماره 15 بهار 1382 صص 38-23

پایایی – اطلاعات آزمون باز اطلاعات آزمون:

1) عزيزنژاد و حسيني (1384) درپژوهش خود كه بر روي 280 نفر از پرستاران انجام دادند پايايي آزمون را به روش بازآزمايي 86/0 بدست آوردند. (عزيزنژاد، پ؛ حسيني، ج (1384). فرسودگي شغلي و علل آن در پرستاران باليني شاغل در بيمارستان­هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بابل- مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل – دوره هشتم – شماره 2 – فروردين 1385- صص69-63

2) اسفندياري1380 در پژوهش خود كه بر روي 277 نفر از پرستاران انجام داد پايايی آزمون را به روش بازآزمايي 73/0 بدست آورد. (اسفندياري،غلامرضا، (1380). بررسي ميزان فرسودگي شغلي كادر پرستاري شاغل در بيمارستانهاي سنندج در سال 1380- مجله علمي دانشگاه پزشكي كردستان – سال ششم – شماره 21)

پایایی – آلفاي كرونباخ:

1) پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه شد. ضريب اعتبار دروني برابر با 95/0 مي باشد كه در سطح 05/0 معنادار است. احمدي، سيد احمد و خليفه سلطاني، افتخارالسادات(1379). بررسي فرسودگي شغلي مديران آموزشي در مقاطع سه گانه شهر اصفهان – مجله علمي پژوهشي علوم انساني.

2) خاكپور(1376) در پژوهش خود كه بر روي 110 نفر از مشاوران و روان درمانگران زن و مرد اجراكرد پايايي آزمون (GBI) را به روش آلفاي كرونباخ برابر با 86/0 محاسبه كرده است. خاكپور ، رضا (1376) – بررسي ميزان شيوع سندرم فرسودگي شغلي در بين مشاوران و روان درمانگران متخصص- پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *