آزمون روانشناسی

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)

 

پرسشنامه مهارت خاي اجتماعي ايندربيتزن و فوستر (1992)، حاوي 39 عبارت پنج گزينه اي است كه آزمودني پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه اي از گزينه هاي اصلا نمي كند تا هميشه صدق مي كند ابزار مي نمايد.

نسخه اصلي اين سياهه داراي 40 عبارت است كه يك عبارت به دليل عدم انطباق  با فرهنگ ايران حذف شد (عبارت شماره 22).

شيوه نمره گذاري

عبارات اين پرسشنامه در دو زمينه رفتارهاي مثبت و منفي هستند. هر عبارت داراي شش گزينه است. در گزينه هاي مثبت، نمره مربوط به:

گزينه اصلا درست نيست (صفر)، خيلي كم درست است (يك)، كمي درست است (دو)، تا حدي درست است (سه)، بيشتر اوقات درست است (چهار)، هميشه درست است (پنج) است، در گزينه هاي منفي روش نمره گذاري معكوس است.

بخش رفتارهاي مثبت شامل عبارات شمار 3، 6، 7، 9، 11، 15، 17، 18، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 33، 34، 35، 37، 38، 39 و بخش رفتارهاي منفي شامل عبارات شماره 1،‌2، 4، 5، 8، 10، 12، 13، 14،،16، 19، 20، 21، 23,22، 27، 31، 32،36 است.

ايندربيتزن و گاربین (1992) در پژوهش خود دو خرده مقیاس را برای این پرسشنامه در نظر گرفتند:

 ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮب 3، 6، 7، 9، 11، 15، 17، 18، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 33، 34، 35، 37، 38، 39
ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي غیر اجتماعی 1،‌2، 4، 5، 8، 10، 12، 13، 14،،16، 19، 20، 21، 23,22، 27، 31، 32،36

 

نحوه ارزيابي مهارت هاي اجتماعي هر فرد توسط اين پرسشنامه بدين صورت است كه اگر فردي نمره اش بالاتر از ميانگين باشد، داراي مهارت هاي اجتماعي بالا است و اگر پاييين تر از ميانگين باشد، مهارت هاي اجتماعي پايين دارد. لازم به ذكر است كه نمره 98 بر اساس استاندارد تست به عنوان ميانگين در نظر گرفته شده است.

ويژگي هاي روان سنجي (روايي و پايايي)

اعتبار اين سياه توسط ايندربيتزن و فوستر (1992) 90/0 گزارش شده است. روايي همگرايي پرسشنامه مهارت اجتماعي ايندربيتزن و فوستر به شيوه هاي مختلف مانند مقايسه آن با طالاعات ارزيابي خويشتن، ارزيابي همسالان و داده هاي جامعه سنجي و روايي تشخيص آن بوسيله بررسي همبستگي بين نمرات مهارت هاي اجتماعي و مطلوبيت اجتماعي، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ديگر ابزارهاي مداد كاغذي به وسيله ايندربيتزن و فوستر مورد ارزيابي قرار گرفته و نتايج به دست آمده، دلالت بر روايي همگرا و روايي تشخيص قابل قبول اين پرسشنامه بوده است (دوران، 1380).

پايايي اين پرسشنامه را اميني (1378) در شهر تهران براي دانش آموزان دوم راهنمايي براي گزاره هاي مثبت و منفي  به ترتيب 71/0 و 68/0 ذگزارش كرده است.

براي بخش مثبت اين پرسشنامه ضريب پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ 71/80 و براي بخش منفي ضريب پايايي 51/80 به دست آمده است (دوران، 1380).

ارجمندي (1383) با استفاده آ‌لفاي كرونباخ پايايي اين پرسشنامه 84/0 به دست آورده است. پايايي اين پرسشنامه كه توسط ايندربيتزن و فوستر طراحي شده است براي سنجش بخش منفي 72/0 بوده و ثبات دروني 88/0 گزارش شده است.

منابع

  • اميني، آرزو، (1387)، مهارت هاي اجتماعي نوجوانان اعتباريابي پرسشنامه TISS كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد
  • دوران، بهناز، (1380)، بررسي رابطه بازي هاي كامپيوتري و مهارت هاي اجتماعي نوجوانان، كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.
  • H.M., &, Garbin. C.P.(1992). An investigation of the construct validity of the teenage inventory of social skills: a convergent multivariate approach.. Psychological assessment. 4. 451-459.
  • H.M., &, foster.S.L (1992). The teenage inventory of social skills: development, reliabity. Behavior therapy. 13. 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف سوالات اصلا درست نيست خيلي كم درست است كمي درست است تا حدي درست است بيشتر اوقات درست است هميشه درست است
1 جوك تعريف مي كنم و هم كلاسي هايم را ميخندانم.            
2 هنگامي كه يك كار گروهي انجام مي دهيم سعي مي كنم همكلاسي هايم را وادار به انجام كار آن جوري كه مي خواهم نمايم.            
3 هنگامي كه شخصي پشت سر بچه هاي ديگر بدگويي مي كند از آنها دفاع مي كنم..            
4 فراموش مي كنم اشيايي را كه از همكلاسي هايم قرض گرفته ام به آنها برگردانم.            
5 هنگامي كه همكلاسي هايم در ورزش ناشي گري شركت مي كنند، دستشان مي اندازم.            
6 جاهايي كه دوست دارم بروم از همكلاسي هايم ميخواهم كه با من بيايند.            
7 وقتي هم كلاسي هايم از من براي انجام تكاليفشان كمك مي خواهند، به آنها كمك مي كنم.            
8 وقتي هم كلاسي هايم از من مي خواهند كاري را انجام ندهم به آنها توجهي نمي كنم.            
9 به همكلاسي هايم پيشنهاد مي كنم تا در انجام تكاليفشان به آنها كمك كنم.            
10 وقتي از شكل ظاهري كسي خوشم نمي آيد، اين موضوع را به او مي گويم.            
11 وقتي دوستانم مي خواهند در مورد مشكلي صحبت كنند به آنها گوش مي دهم.            
12 وقتي همكلاسي هايم كاري را اشتباه انجام مي دهند به آنها مي خندم.            
13 هم كلاسي هايم را كه دوستشان ندارم را تحت فشار قرار مي دهم.            
14 وقتي مي خواهم كاري را انجام دهم، سعي مي كنم دوستان ديگر را نيز راضي كنم حتي اگر آنها نخواهند.            
15 در هر كار گروهي نوبت هر كدام از اعضاي گروه را رعايت مي كنم.            
16 هنگامي كه با دوستان هستم، فقط در مورد مسائل مورد علاقه خودم با آنها صحبت مي كنم.            
17 من از هم كلاسي هايم راهنمايي يا مشورت مي گيرم.            
18 من به برخي همكلاسي هايم مي گويم تو آدم خوبي هستي.            
19 وقتي علاقه اي به صحبت هاي همكلاسي هايم نداشته باشم به آنها توجهي نمي كنم.            
20 براي رهايي از مشكل، دروغ مي گويم.            
21 وقتي قرار است كاري انجام شود هميشه اين من هستم كه به هم كلاسي هايم مي گويم كه چه كاري را بكنند.            
22 وقتي با بهترين دوستم هستم به بچه هاي ديگر توجهي نمي كنم.            
23 دنبال كارهايي هستم كه دوستان يا همكلاسي هايم را تحت تاثير قرار دهم.            
24 وقتي در يك بازي بازنده مي شوم، به بچه ها مي گويم كه بازيتان خوب بود.            
25 وقتي مي دانم همكلاسي هايم از چيزي خوششان مي آيد، آنها را در آن سهيم مي كنم.            
26 وقتي هم كلاسي هايم پول مي خواهند، به آنها قرض مي دهم..            
27 وقتي هم كلاسي هايم من را عصباني مي كنند آنها را مي زنم.            
28 وقتي كه مي دانم موجب ناراحتي همكلاسي هايم شده ام عذر خواهي مي كنم.            
29 وقتي هم كلاسي هايم ديگر به خاطر اشتباه من سرزنش مي شوند، حقيقت را مي گويم.            
30 وقتي با گروهي از بچه ها هستم، من بيشتر از بقيه صحبت مي كنم.            
31 وقتي هم كلاسي هايم من را تحسين مي كنند بيشتر به آنها توجه مي كنم.            
32 وقتي عصباني مي شوم اشيا اطرافم را پرت مي كنم.            
33 اگر دوستان در موقعيت خاصي از من لباس بخواهند، لباس هايم را به آنها قرض مي دهم.            
34 وقتي هم كلاسي هايم كار خاصي را براي من انجام مي دهند، از آنها تشكر مي كنم.            
35 وقتي با گروهي از هم كلاسي هايم كار مي كنم، سهم خود را انجام مي دهم.            
36 وقتي عصباني هستم، با اسم هاي بدي همكلاسي هايم را صدا مي زنم.            
37 رازدار هستم.            
38 احساسات واقعي خودم را درباره موضوعات با همكلاسي هايم بازگو مي كنم.            
39 وقتي دوستانم مي خواهند از غذاي من بخورند، غذايم را با آنها تقسيم مي كنند.            

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *