آزمون روانشناسی

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

 

نحوه تکمیل: سوالات این پرسشنامه را به دقت مطالعه کرده و به هر سوال بر اساس طیف زیر پاسخ دهید:

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                                    يك نياز شديداَ قوي است

 

صميميت عاطفي عبارت است از نياز به درميان نهادن و سهيم شدن كليه احساسات اعم از احساسات مثبت (شادي، وجد و هيجان زدگي) و احساسات منفي (غمگيني، ترس، احساسگناه، تنهايي، كسالت، خستگي و افسردگي) با همسرتان است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد)

1- به طور كلي نياز به انتقال و در ميان گذاشتن احساساتتان چقدر قوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

2- چقدر براي شما مهم است كه هرگاه احساستان را با همسرتان در ميان بگذاريد او شما را درك كرده و به شما گوش كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

3- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت عاطفي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

4- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او احساسات مثبت و منفي اش را با شما در ميان بگذارد؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

5- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي در ميان گذاشتن و انتقال احساساتش با شما است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

 

صميمت روانشناختي عبارت است از نياز به درميان نهادن و فاش كردن مسائل شخصي، اطلاعات و احساسات مربوط به خودتان با همسرتان است. همچنين نياز به در ميان نهادن اميدها، رؤياها و خيالات و نقشه هاي آينده و نيز در ميان گذاشتن ترسها، نگرانيها، علايق و رازها با همسرتان است.

(لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

 

6- به طوركلي نياز شما به صميمت روانشناختي چقدر قوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

7- چقدر براي شما مهم است، هرگاه جزئيات صميمانهاي دربارة خودتان، اميدها،رؤياها و علايق را افشا مي كنيد، همسرتان شما را درك كرده و به شما گوش كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

8- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت روانشناختي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

9- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او اطلاعات و جزئيات مربوط به خودش را با شما در ميان گذاشته و افشا كند و اينكه ترس هاي دروني، علايق، مشكلات، اميدها، رؤياها و آرزوهايش را با شما در ميان بگذارد؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

10- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي افشاء اطلاعات مربوط به خودش و در ميان گذاشتن ترسهاي دروني، علايق، مشكلات، اميدها، رؤياها و آرزوهايش با شما است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

 

 

صميمت عقلاني عبارت است نياز به انتقال و در ميان نهادن عقايد، افكار و باورهاي مهم با همسر تان است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

11- به طوركلي نياز شما به در ميان نهادن عقايد، افكار و باورهاي مهم با همسرتان چقدرقوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

12- چقدر براي شما مهم است كه هرگاه عقايد، افكار و باورهاي مهم با همسرتان در ميان مي گذاريد او شما را درككرده و به شما گوش كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

13- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت عقلاني است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

14- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او عقايد، افكار و باورهايش را با شما در ميان بگذارد؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

15- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي در ميان گذاشتن عقايد ، افكار و باورهايش با شماست ؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

 

صميمت جنسي عبارت است نياز به درميان نهادن و بيان افكار، احساسات، آرزوها و خيالاتي است كه ماهيت جنسي دارد. همچنين شامل در ميان گذاشتن تجارب عاشقانه با يكديگر است (براي مثال، تماشاي فيلمهاي عاشقانه، گوش دادن به موسيقي عاشقانه، خواندن مطالب عاشقانه). صميميت جنسي نيز شامل نياز به نزديكي جسماني، تماس بدني، و تمايلاتي استكه براي تحريك و رضايت جنسي طرح ريزي مي شود (بوسيدن، درآغوش گرفتن). (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

16- به طوركلي نياز شما به صميميت جنسي چقدر قوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

17- چقدر براي شما مهم است كه هرگاه عقايدو تمايلات خود درباره مسائل جنسي ر ا با همسرتان در ميان مي گذاريد او شما را درككرده و به شما گوش كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

18- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميمت جنسي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

19- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان افكار، تمايلات و خيالات جنسي اش را با شما در ميان بگذارد و نيازهاي جنسي را به شما انتقال دهد؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

20- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي در ميان گذاشتن افكار، احساسات، تمايلات و نيازهاي جنسي اش است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

 

صميمت بدني عبارت است از نياز به نزديكي فيزيكي و تماس بدني با همسر است . نزديكي جسماني شامل تجاربي مانند گرفتن دستها، درآغوش گرفتن و لمس غيرجنسي است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

21- به طوركلي نياز شما به صميميت بدني چقدر قوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

22- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان اظهارات جسمانيكه شما شروع ميكنيد را درك كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

23- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به نزديكي و تماس جسماني است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

24- چقدر براي شما مهم استكه همسرتان نزديكي و تماس جسماني را شروع كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

25- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي شروع و تماس جسماني با شماست؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

 

صميمت معنوي عبارت است نياز به درميان گذاشتن افكار، احساسات، عقايد و تجاربتان در زمينه هاي معنوي با همسرتان است. اين باورها با مذهب، معناي وجود، زندگي پس از مرگ و ارتباط با خدا مرتبط ميباشد. همچنين شامل مشاركت با همسرتان در مراسم، جشنها و تجارب مذهبي است. (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

26- به طوركلي نياز شما به صميميت معنوي چقدر قوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

27- چقدر براي شما مهم است، همسرتان وقتي افكار، احساسات و تجاربتان درباره موضوعات معنوي را با او در ميان مي گذاريد شما را درك كرده و به شما گوش كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

28- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميميت معنوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

29- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه او افكار، باورها و احساسات و تجاربش در زمينه معنوي را با شما در ميان بگذارد؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

30- چقدر براي شما مهم استكه با همسرتان در جشنها و مراسم مذهبي شركت كنيد؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

31- چقدر همسرتان قادر به ارضا انتظارات شما براي انتقال تجارب معنوياش است؟

 

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

 

صميمت زيباشناختي عبارت است از نياز و تمايل به در ميان گذاشتن احساسات و تجاربي با همسر است كه زيبا، فرحبخش يا الهام بخش در نظر گرفته مي شود (مانند شگفتي هاي جهان و طبيعت، موسيقي، هنرو شعر). (لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

 

32- به طوركلي نياز و تمايل شما به در ميان گذاشتن زيبايي چقدر است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

33- چقدر براي شما مهم است كه هر گاه تلاش مي كنيد تا احساسات و تجارب زيباشناختي را با همسرتان در ميان بگذاريد او به شما گوش كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

34- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميميت زيباشناختي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

35- چقدر براي شما و رضايت از همسرتان مهم است كه همسرتان تجارب و احساساتي كه او زيبا ، فرحبخش يا الهام بخش در نظر مي گيرد را با شما در ميان بگذارد؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

36- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي انتقال و در ميان گذاشتن تجارب و احساساتي است كه او زيبا، فرحبخش يا الهام بخش در نظر مي گيرد ؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

 

صميمت اجتماعي- تفريحي عبارت است از نياز به مشغول شدن و مشاركت در فعاليت ها و تجارب تفريحي و لذت بخش و شوخيآميز با همسر مي باشد. صميمت اجتماعي- تفريحي شامل فعاليت ها و تجاربي مانند جوك و داستانهاي فكاهي گفتن، درميان گذاشتن تجارب روزانه و بحثهاي مرتبط با حوادث روزانه با همسر، ورزش كردن با يكديگر، سهيم كردن مسئوليت ها، گذراندن تعطيلات با يكديگر است.

(لطفاَ در مقابل هر جمله فقط دور يك عدد دايره بكشيد).

37- به طوركلي نياز و تمايل شما به صميمت اجتماعيتفريحي چقدر قوي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ يك نياز قوي نيست                                                      يك نياز شديداَ قوي است

38- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان در فعاليتهاي اجتماعي- تفريحي كه شما شروع مي كنيد مشغول شود؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

39- تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نياز شما به صميميت اجتماعيتفريحي است؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست                                                         کاملا قادر به ارضاء این نیاز است

40- چقدر براي شما مهم است كه همسرتان مشاركت در فعاليتها و تجارب تفريحي و لذت بخش و اجتماعي را شروع كرده و آن را از شما درخواست كند؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ مهم نيست                                                     شديداَ مهم است

41- تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما براي شروع و مشغول شدن شما در فعاليت هاي اجتماعي- تفريحي همراه با اوست؟

1          2         3         4         5         6         7         8         9         10

اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست                                                       کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است

شیوه نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 41 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صميمت روانشناختي، صميمت عقلاني، صميمت جنسي، صميمت بدني، صميمت معنوي، صميمت زيباشناختي، صميمت اجتماعي- تفريحي) می باشد. طیف پاسخگویی آن در هر سوال از عدد 1 تا 10 مشخص گردیده است و لذا، احتیاجی به محاسبه امتیاز هر گزینه ندارد. در جدول زیر ابعاد پرسشنامه و نیز سوالات مربوط به هر بعد ارائه شده است:

بعد سوالات مربوطه
صمیمیت عاطفی 5-1
صميمت روانشناختي 10-6
صميمت عقلاني 15-11
صميمت جنسي 20-16
صميمت بدني 25-21
صميمت معنوي 31-26
صميمت زيباشناختي 36-32
صميمت اجتماعي- تفريحي 41-37

 

در جداول زیر پاسخ های مربوط به هر سوال را وارد نمایید

پاسخنامه پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی

شماره سئوال صمیمیت عاطفی صميمت روانشناختي صميمت عقلاني صميمت جنسي صميمت بدني صميمت معنوي صميمت زيباشناختي صميمت اجتماعي- تفريحي
1                
2                
3                
4                
5                
6                
جمع ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……… ………

 

حاصل جمع امتیازات هر بعد (به جز بعد صمیمیت عاطفی) نمره ای از 5 تا 50 خواهد بود. در بعد بعد صمیمیت عاطفی این نمره از 6 تا 60 خواهد بود. نمرات بالاتر در یک بعد نشان دهده نیاز بیشتر پاسخ دهنده به آن بعد از صمیمیت از طرف همسر خود خواهد بود و برعکس

 

 

 

روایی و پایایی

در پایان نامه هوشمند (1391) جهت روایی پرسشنامه به تایید دو تن از اساتید دانشگاهی رسید و سپس پرسشنامه در نمونه آماري توزیع شد.  همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفاي کرونباخ از صفر (0) به معناي عدم پایداري، تا مثبت یک (1+) به معناي پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی در جدول زیر ارائه شده است:

 

مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

بعد آلفای کرونباخ
صمیمیت عاطفی 71/0
صميمت روانشناختي 65/0
صميمت عقلاني 58/0
صميمت جنسي 73/0
صميمت بدني 48/0
صميمت معنوي 70/0
صميمت زيباشناختي 76/0
صميمت اجتماعي- تفريحي 66/0

 

 

Reference: Bagarozzi, D.A (1990), intimacy needs questionnaire. Atlanta, human resources Consultants, volume5 (15): 2.

منبع: هوشمند، شادی، (1391)، بررسی رابطه خرده مقیاس های صمیمیت ازدواج با شاخص ازدواج موفق در زوجین شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی، گروه مشاوره.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *