آزمون روانشناسی

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)

 

 

اولین مقیاس هوش هیجانی بار- آن در سال 1980 با طرح این سوال که چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند آغاز گردید. در این سال مولف مفهوم تعریف و اندازه ای از هوش غیر شناختی (بار- آن، 1988، 1992،a 1996، c19996،a1997، b 1997) ارائه فرد و پس از 17 سال تحقیق اولین مقیاس هوش هیجانی ساخته شد. مقیاس هوش هیجانی او دارای پنج مقیاس یا جنبه (مهارت های درون فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کار) و پانزده خرده مقیاس است.

پاسخ های آزمون نیز در روی یک مقیاس 5 درجه ای در ردیف لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم و کاملا مخالفم) تنظیم شده است مقیاس های آزمون عبارتند از:

خود آگاهی هیجانی[1] توانایی آگاه بودن و فهم احساس خود.

خود ابزاری [2]: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و بر حق خود عزت نفس[3]: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود.

خودشکوفایی[4]: توانایی درک ظرفیت های بالقوه و انجام چیزی که ی توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.

استقلال[5]: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات اجتماعی.

همدلی[6]: توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن.

مسئولیت پذیری اجتماعی[7]: توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، موثر و سازنده در گروه.

روابط بین فردی[8]: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.

واقع گرایی[9]: توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.

انعطاف پذیری[10]: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محيط و موقعیت ها.

حل مساله[11]: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های موثر و بالقوه.

تحمل فشار روانی[12]: توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت های فشار آوردن هیجانات قوی، بدون جادادن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار.

کنترل تکانش[13]: توانایی مقاومت در برابر یک تکانش، سایق یا فعالیت های آزمایشی و یا کاهش آنها، بدون جا زدن و یا رویاروی فعال و ثبت با فشار.

خوش بینی[14]: توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی.

شادمانی[15]: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ.

مقیاس مهارت های درون فردی شامل خود و مقیاس های آگاهی هیجانی خودابرازی احترام به خود خودشکوفایی و استقلال است. مقیاس مهارت های بین فردی شامل خود مقیاس های همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی و روابط بین فردی است. مقیاس مقابله با فشار(کنترل استرس) شامل خرده مقیاسهای تحمل استرس و کنترل تکانه است. مقیاس سازگاری شامل خرده مقیاس های انعطاف پذیری، حل مسئله و واقعیت سنجی است و مقیاس خلق کلی شامل خرده مقیاس های شادی و خوش بینی است (کیانی 1381).

این پرسشنامه دارای 90 سوال است که نخستین پرسشنامه فرا فرهنگی ارزیابی هوش هیجانی است. این آزمون در سه مرحله در ایران اجرا شده و پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه، حذف یا تغییر بعضی سوالات و تنظیم مجدد سوالات هر مقیاس، پرسشنامه از 117 سوال به 90 سوال تقلیل یافت. و در مورد کیفیت روان سنجی آن نیز اقدامات لازم به عمل آمد که در سومین مرحله اجرا، تحلیل اطلاعات در حیطه های زیر انجام گرفت. (راحله سموعی و همکاران موسسه تحقیقاتی علوم رفتاری سینا، 1384).

3-5-1-1- پایایی

پایایی نشان دهنده­ی این است که تا چه اندازه تفاوتهای فردی در نمرات آزمون به تفاوتهای واقعی در ویژگی های مورد نظر، قابل استناد است (آنا ستاری 1371) دو نوع اساسی از مطالعات پایایی روی (EQ-i) انجام شده است، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی (بار- آن و پارکر، 2000)

– همسانی درونی.

همسانی درونی به میزانی که همه سوالات یک مقیاس سازه یکسانی را اندازه می گیرند اشاره دارد این شیوه پایایی را با یک بار اجرای پرسشنامه را اندازه گیری همسانی محتوای مقیاس اجرا شده برآورد می کند(آنا ستاری 1371)

میزان های P حاکی از رابطه مستقیم و معنی دار بین سوالات هر مقیاس با نمره کلی آن مقیاس دارد بدین معنی که سوال مورد نظر همان چیزی را می سنجد که مقیاس مربوط در نظر دارد.

پایایی آزمون

پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ

میزان آلفای کرونباخ برای کل آزمون 93% گزارش گردید این میزان (آلفای محاسبه شده در مرحله سوم) با آلفای محاسبه شده در مرحله دوم آزمون یکسان بدست آمده (راحله سموعی و همکاران روان تجهیز، 1384)

پايایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا

همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه ای سازمان یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات، عواطف ویژگی های فردی و احساسی از گروه مطالعه به عمل آمده سعی شد سوالات مصاحبه طوری طراحی گردد که در زمینه هوش غیر شناختی افرادی(بعد عاطفی، اجتماعی و شخصیتی آنها) اطلاع مناسبی بدست آید. بعد از اجرای دو فرم (مصاحبه و آزمون) پرسشنامه نمره گذاری گردید. تحلیل نتایج رابطه بین اطلاعات حاصل از مصاحبه و آزمون در نرم افزار spss را در سطح 001/0 معنی دار نشان داد (همان منبع).

 پایایی آزمون به روش زوج فرد.

مطابق با این روش پایایی آزمون 99% گزارش گردید که در سطح 001/0>P معنا دار است

3-5-1-2- روایی

روایی آزمون از اهمیت خاصی برخوردار است (گنجی 1378) هدف از بررسی روایی اساسی ارزیابی این است که پرسشنامه در سنجش آن چیزی که طراحی شده موفق عمل کرده است یا خیر.

نه نوع مطالعات روایی بر روی (EQ-i) انجام شده است: روایی صوری، محتواي عاملی، سازه همگرا، واگرا، گرو ملاک، تشخیصی و پیش بین.

این مطالعات روایی مخصوصا به منظور بررسی اینکه آیا به نظر می آید (روایی صوری) که سوالات بخش های عمده حیطه ی هر مقیاس و حدود مقیاس را در بر دارند.(روایی محتوا) و مشخص کردن این امر که ساختار اصلی پرسشنامه تا چه حد تایید شد. (روایی عامل) تعیین اینکه خرد مقیاس ها تا چه اندازه سازه مورد نظر را اندازه می گیرند، نه چیز دیگر را. (روایی سازه، همگرا، واگرا و گروه مرجع) سنجش قابلیت پرسشنامه در تشخیص و شناسایی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند از افرادی که هوش هیجانی پایین دارند. (روایی تشخیصی) و اینکه آیا می توان رفتارهای هوشمندانه رفتاری هوشمندانه هیجانی را در آینده پیش بینی کرد. (روایی پیش بین) انجام شده اند (بار- آن و پارکر، 2000) از بین روایی های ذکر شده برای (EQ-i) پژوهش های زیادی روی روایی سازه صورت گرفته و نتایج روایی سازه (EQ-i) را با چند پرسشنامه نشان داده مانند: پرسشنامه افسردگي بک (1987)، پرسشنامه کنار آمدن استرس (اندلر و پارکر 1990) پرسشنامه شخصیتی آیزنک (1975) پرسشنامه هوش هیجانی میر، سالووی و کارسو، پرسشنامه چند وجهی شخصیت مینه سوتا (1989، MMPI-2) پرسشنامه 5 عاملی (NED) (1991)، پرسشنامه 16 عاملی شخصیت (F P 16، 1970) مقیاس فرا خلق صفت (1995)، مقیاس آلكسی تایمیای تورنتو (1994)، چک لیست 90 نشانه ای (SCl-90 ، 1973) مقیاس خود سنجی افسردگی زونگ (1965) (بار- آن و پارکر، 2000).

3-5-1-3- روش اجراء نمره گذاری (EQ-i)

ابزار (EQ) برای سنجش هوش هیجانی مورد ارزیابی قرار می گیرد این ابزار متشکل از عباراتی است که احساس، طرز تفکر و نحوه رفتار را در موقعیت های گوناگون توصیف می کند. آزمودنی با خواندن هر عبارت، میزان هاهنگی یا عدم هماهنگی خود را با خصوصیات توصیف شده بر روری مقیاس 5 درجه ای لیکرت از 5 به یک (کاملا موافقم و کاملا مخالفم) و در بعضی سوالات با محتوای منفی یا معکوس از یک به 5 (کاملا موافقم و کاملا مخالفم) انجام می شود. 9 نمره کل هر مقیاس برابر مجموع نمرات هر یک از سئوالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعکس می باشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازی نشان دهنده، خود ابرازی بیشتر در فرد است. این پرسشنامه برای گروه های هدف از سن 18 سال تا سنین بالاتر، مشروط به این که از حد متعارفی از تحصیلات (حداقل دیپلم) برخوردار باشند قابل اجراست و در دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.

3-5-1-4- تفسیر نتایج

به منظور تسهیل مقایسه نمرات آزمودنی ها در مقیاس های مختلف و همچنین مقایسه نمرات آنها با آزمودنی های دیگر در جمعیت های مشابه نمرات خام به نمرات استاندارد تبدیل می شوند.

نمرات استاندارد (EQ-i) که برای هر یک از مقیاسها و خرده مقیاس ها محاسبه می شود دارای میانگین 100 و انحراف استاندارد 15 است. دقت تفسیر زمانی که محاسبه نمرات استاندارد با توجه به سن و جنس خاص باشد افزایش می یابد. در تفسیر نتایج به دست آمده از آزمون، همیشه باید به سن، جنس و عوامل فرهنگی توجه کرد. اما اگر سن و جنس آزمودنی مشخص نباشد نتایج آزمون هنوز بر اساس نمونه هنجار عمومی که در آن سن و جنس خاصی وجود ندارد (با احتیاط) قابل تفسیر است.

بیشتر آزمودنی ها(تقریبا 68%) 15 نمره بالاتر و پایین از میانگین کسب کنند(یعنی نمره بین 85 تا 115) اکثریت آنها (تقریبا 95%) 30 نمره بالاتر و پایین تر از میانگین کسب می کنند (یعنی بین 55 و 145) آزمودنی هایی که نمره کار آنها پایین تر از 70 یا بالاتر از 130 است بطور مشخص غیر عادی هستد و باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند (بار- آن، 1997).

 

 

 

پرسشنامه هوش هيجاني بار- آن

ردیف سؤال گزینه ها
1. به نظر من براي غلبه بر مشكلات بايد گام به گام پيش رفت. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
2. لذت بردن از زندگي برايم مشكل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
3. شغلي را ترجيح مي دهم كه حتي الامكان من تصميم گيرنده باشم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
4. مي توانم بدون تنش زياد‌‌، با مشكلات مقابله كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
5. مي توانم براي معني دادن به زندگي تا حد امكان تلاش كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
6. نسبت به هيجاناتم آگاهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
7. سعي مي كنم بدون خيال پردازي ، واقعيت امور را در نظر بگيرم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
8. به راحتي با ديگران دوست مي شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
9. معتقدم توانايي تسلط بر شرايط دشوار را دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
10. بيشتر مواقع به خودم اطمينان دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
11. كنترل خشم برايم مشكل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
12. شروع دوباره ، برايم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
13. كمك كردن به ديگران را دوست دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
14. به خوبي مي توانم احساسات ديگران را درك كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
15. هنگامي كه از ديگران خشمگين مي شوم ، نمي توانم با آنها در اين مورد صحبت كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
16. هنگام رويارويي با يك موقعيت دشوار، دوست دارم تا حد ممكن در مورد آن اطلاعات جمع آوري كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
17. خنديدن برايم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
18. هنگام كار كردن با ديگران بيشتر پيرو افكار آنها هستم تا فكر خودم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
19. نمي توانم به خوبي فشارها را تحمل كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
20. در چند سال گذشته كمتر كاري را به نتيجه رسانده ام. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
21. به سختي مي توانم احساسات عميقم را با ديگران در ميان بگذارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
22. ديگران نمي فهمند كه من چه فكري دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
23. به خوبي با ديگران همراهي مي كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
24. به اغلب كارهايي كه مي كنم خوش بين هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
25. براي خودم احترام قائل هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
26. عصبي بودنم مشكل ايجاد مي كند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
27. به سختي مي توانم فكرم را در مورد مسائل تغيير دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
28. كمك به ديگران ، مرا كسل نمي كند، به خصوص اگر شايستگي آن را داشته باشند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
29. دوستانم مي توانند مسائل خصوصي خودشان را با من در ميان بگذارند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
30. مي توانم مخالفتم را با ديگران ابراز نمايم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
31. هنگام مواجهه با يك مشكل ، اولين كاري كه انجام مي دهم دست نگه داشتن و فكر كردن است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
32. فرد با نشاطي هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
33. ترجيح مي دهم ديگران برايم تصميم بگيرند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
34. احساس مي كنم كنترل اضطراب برايم مشكل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
35. از كارهايي كه انجام مي دهم راضي نيستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
36. به سختي مي فهمم چه احساسي دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
37. تمايل دارم با آنچه در اطرافم مي گذرد روبرو نشوم و از برخورد با آنها طفره مي روم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
38. روابط صميمي با دوستانم براي هر دو طرف مان اهميت دارد. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
39. حتي در موقعيت هاي دشوار، معمولا براي ادامه كار انگيزه دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
40. نمي توانم خودم را اين طور كه هستم بپذيرم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
41. ديگران به من مي گويند هنگام بحث آرام تر صحبت كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
42. به آساني با شرايط جديد سازگار مي شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
43. به كودك گمشده فكر مي كنم ، حتي اگر همان موقع جاي ديگري كار داشته باشم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
44. به اتفاقی که برای دیگران می افتد توجه دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
45. نه گفتن برايم مشكل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
46. هنگام تلاش براي حل يك مشكل، راه حل هاي ممكن را در نظر می آورم، سپس بهترين را انتخاب مي كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
47. از زندگي ام راضي ام. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
48. تصميم گيري برايم مشكل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
49. مي دانم در شرايط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
50. هيچ چيز در من علاقه ايجاد نمي كند. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
51. از احساسي كه دارم آگاهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
52. در تصورات و خيال پردازي هايم غرق مي شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
53. با ديگران رابطه خوبي دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
54. معمولاً انتظار دارم، مشكلات به خوبي ختم شوند، هر چند گاهي اين طور نمي شود. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
55. از اندام و ظاهر خود راضي هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
56. كم صبر هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
57. مي توانم عادات قبلي ام را تغيير دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
58. اگر لازم باشد با زير پا گذاشتن قانون از موقعيتي فرار كنم، اين كار را انجام مي دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
59. نسبت به احساسات ديگران حساس هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
60. مي توانم به راحتي  افكارم را با ديگران بگويم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
61. هنگام حل كردن، به سختي مي توانم در مورد انتخاب بهترين راه حل تصميم گيري كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
62. اهل شوخي هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
63. در انجام كارها و امور مختلف به ديگران وابسته ام. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
64. رويارويي با مسائل ناخوشايند برايم مشكل است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
65. حتي الامكان كارهايي را به عهده مي گيرم كه برايم لذت بخش است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
66. حتي هنگام آشفتگي، از آنچه در من اتفاق مي افتد آگاهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
67. تمايل به مبالغه گويي دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
68. به نظر ديگران من فردي اجتماعي هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
69. به توانايي ام براي مقابله با دشوارترين مسائل اطمينان دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
70. از شيوه نگرش و فكرم راضي هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
71. بد جوري خشمگين مي شوم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
72. معمولاً تغيير ايجاد كردن در زندگي روزانه برايم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
73. قادر هستم احترام به ديگران را حفظ كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
74. ديدن رنج ديگران برايم سخت است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
75. به نظر ديگران من نمي توانم احساسات و افكارم را بروز دهم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
76. هنگام روبرو شدن با شرايط دشوار، سعي مي كنم در مورد راه حل هاي ممكن فكر كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
77. افسرده هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
78. فكر مي كنم به ديگران بيشتر احتياج دارم، تا ديگران به من. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
79. مضطرب هستم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
80. در مورد آنچه مي خواهم در زندگي انجام دهم فكر مشخص و خوبي ندارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
81. به سختي مي توانم از امور برداشت صحيحي داشته باشم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
82. به سختي مي توانم احساساتم را بيان كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
83. با دوستانم رابطه صميمي بر قرار مي كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
84. قبل از شروع كارهاي جديد، معمولاً احساس مي كنم شكست خواهم خورد. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
85. هنگام بررسي نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبي در مورد خودم دارم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
86. هنگام عصبانيت زود از كوره در مي روم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
87. اگر مجبور به ترك وطنم باشم، سازگاري برايم دشوار خواهد بود. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
88. به نظر من پايبندي يك شهروند به قانون مهم است. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
89. از جريحه دار كردن احساسات ديگران خودداري مي كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم
90. مشكل مي توانم از حق خودم دفاع كنم. کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم

منبع: فتحی آشتیانی، علی، داستانی، محبوبه، (1391)، آزمون های روانشناختی، ارزشیابی شخصیت و سلامت روان، انتشارت بعثت

 

1 – Emotional self- Awareness(ES)

1 – Assertiveness(AS)

2 – Self Regard(SR)

[4] – Self- actualration(SA)

[5] – Indepedence(In)

[6] – Empathy(EM)

[7] – Social – Resransibility(RE)

[8] – interpetsonal Relation ship(IR)

[9] – Reality Teshiny (RT)

[10] – Flexibility (FL)

[11] – Problem solviny (PS)

[12] – Stress Tolererance(ST)

[13] – Impulse Control(IC)

[14] – Optimism(OP)

[15] – Happiness(HA)

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *