آزمون روانشناسی

پرسشنامه پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني

 

هدف: سنجش ميزان پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگري فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگري رابطه ای و خشم تکانشی)

رديف سوالات اصلا به ندرت يكبار در ماه بكبار در هفته اغلب روزها
1  وقتی عصبی می شود از وسایلی که می تواند آسیب جدی به بچه ها برساند ( خودکار ، قیچی ، چوب و. . . ) استفاده می کند.          
2 قصد صدمه زدن به دیگران دارد.          
3 قلدری می کند و جمع بچه ها را بهم می زند و می ترساند یا با کتک زدن تهدید می کند.          
4 کتک کاری موجب صدمات خفیف از قبیل کبودی و تورم شده است.          
5 کتک کاری با کودکان و همسالان را او شروع می کند.          
6 برخورد کلامی تهاجمی ( برخورد تند) دارد.          
7 با هرکسی که به او توهین کند درگیر می شود.          
8 اگر بزرگسالان اورا عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند.          
9 بدون اجازه وسایل بچه هارا بر می دارد.          
10 کینه توز و انتقام جو است          
11 به همسالان خودش زور می گوید.          
12 به بازی های خشن علاقه دارد.          
13 اگر دوستان و همسالان او را عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند.          
14 وقتی خشمگین می شود به دوستان و همسالان دهن کجی نموده و فحش و ناسزا می گوید.          
15 کتک کاری موجب صدمات جدی نظیر زخمی شدن و شکستگی استخوان شده است.          
16 دیگران اورا فردی خشن و پرخاشگر تلقی می کنند.          
17 وقتی عصبانی می شود دفتر و کتاب بچه ها را پاره می کند.          
18 عمداً وسایل متعلق به دیگران راخراب می کند و از بین می برد.          
19 در او دروغگویی مشاهده می شود.          
20 با بزرگسالان درگیر مشاجره می شود (جیغ و داد زدن و بگو مگو داشتن با افراد بزرگسال ).          
21 فعالانه نسبت به درخواستها و مقررات بزرگسالان بی اعتنایی یا عدم همکاری نشان می دهد (سرپیچی یا خود داری کودک از انجام کاری ).          
22 وقتی عصبی می شود خودش را سرزنش می کند.          
23 اخمو و عبوس است.          
24 عمداً شلوارش را خیس یا کثیف می کند.          
25 وقتی عصبی می شود گاز می گیرد وناخن می زند ویا توی گوش دیگران می زند.          
26 موقع عصبانی وسایل خانه و یا چیز های دیگر می شکند.          
27 آن قدر عصبانی می شود که چیزی را پرتاب می کند و می شکند و به صندلی ومیز لگد می زند و اشیاء با پرخاش پرت می کند.          
28 اگر کودکی او را عصبانی کند سایرین را وادار می کند با آن کودک بازی نکنند.          
29 مانع شرکت کودکی که به میل او عمل نکند در فعالیت گروهی می شود.          
30 اگر کودکی مطابق میل او عمل نکند تهدید می کند که با او دوست نخواهد شد.          
31 اگر کودکی مطابق میل او عمل نکند با وی قهر می کند.          
32 اگر کودکی او را ناراحت کند وی را از بازی های دسته جمعی به زور بیرون می کند.          
33 کودکان را تهدید می کند تا با یکی از بچه های که مورد نظر اوست دوست نشوند.          
34 با دروغ گویی در مورد کودکان سایرین را وادار می کند که با آن کودک دوستی نکنند.          
35 در مورد بعضی از کودکان شایعه سازی و غیبت ( بدگویی) می کند.          
36 وقتی که دیگران با او مخالفت می کنند ، با آن ها جر و بحث می کند.          
37 برخی مسایل جزیی و ناچیز او را عصبی می کند.          
38 حساس است و از دست دیگران زود ناراحت می شود.          
39 در برابر انتقاد دیگران شدیداً خشمگین می شود.          
40 زود از کوره در می رود.          
41 در مواضع فکری خود بسیار مقاوم وپایدار است و فقط حرف خودش را قبول دارد.          
42 تحمل شکست وناکامی برای او خیلی مشکل است.          
43 برای رفتارها و اشتباهات خود دیگران را سرزنش می کند.          

 

 

************************

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه داراي 43 سوال بوده و هدف آن سنجش ميزان پرخاشگري در كودكان پيش دبستاني از ابعاد مختلف (پرخاشگری کلامی – تهاجمی، پرخاشگري فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگري رابطه ای و خشم تکانشی) مي باشد. شيوه نمره دهي  آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي بوده كه در جدول زير امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:

 

گزينه اصلا به ندرت يكبار در ماه بكبار در هفته اغلب روزها
امتياز 0 1 2 3 4

 

اين پرسشنامه داراي 4 بعد بوده كه در جدول زير ابعاد و نيز شماره سوالات مربوط به هر بعد ارائه شده است:

 

بعد شماره سوالات مربوطه
پرخاشگری کلامی – تهاجمی 14-1
پرخاشگري فیزیکی- تهاجمی 27-15
پرخاشگري رابطه ای 36-28
خشم تکانشی 42-37

 

براي بدست آوردن امتياز مربوط به هر بعد، مجموع امتيازات مربوط به تك تك سوالات آن بعد را با هم محاسبه نمائيد.براي بدست آوردن امتياز كلي پرسشنامه، مجموع امتيازات تك تك سوالات را با هم محاسبه نمائيد. نمره این مقیاس می تواند بین 0 تا 168 در نوسان باشد که نمره بالا نشان دهند ه ی میزان بالای پرخاشگری در کودکان است.

 

 

روايي و پايايي

در پ‍ژوهش و.احدي و همكاران (1387) روايي و پايايي اين پرسشنامه مورد آزمايش قرار گرفته است. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شد. تحلیل عاملی این مقیاس به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی و بعد ازچرخش واریماکس، چهار عامل پرخاشگری کلامی- تهاجمی، پرخاشگری فیزیکی- تهاجمی، پرخاشگری رابطه ای و خشم تکانشی را فراهم کرد که معرف روایی سازه مقیاس می باشد. براي بررسي پايايي اين پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و ميزان آن براي كل پرسشنامه برابر با 98/0 بدست امده كه حاكي از پايايي خوب پرسشنامه است.

 

 

*******************************

منبع: واحدي، شهرام، اسكندر، فتحي آذر، حسيني نسب، سيد داوود، مقدم، محمد، (1387)، بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه، فصل نامه اصول بهداشت روانی، سال دهم، بهار 87،  شماره سی و هفتم، صص 24-15.

*******************************

 

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *