آزمون روانشناسی

پرسشنامه ی سبک های اسنادی(ASQ)

 

 

پاسخگوی محترم با تشکر از همکاری شما لطفاً :

1)       هر یک از موقعیت ها را بخوانید و به روشنی تصور کنید آن موقعیت در مورد شما اتفاق افتاده است.

2)       درباره باورتان در ارتباط با علت موقعیت اتفاق افتاده تصمیم بگیرید.

3)       این علت را در جای خالی تعبیه شده بنویسید.

4)       به سه سوال مربوطه با علامت زدن دور عددی که بیانگر باورهای شماست پاسخ دهید.

5)       به موقعیت بعدی بروید.

موقعیت : دوستی را ملاقات می کنید که شما را به خاطر ظاهرتان تحسین می کند.

 1. علت اصلی این رویداد چیست ؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. علت تعریف و تمجید دوستتان از شما بخاطر چیزی در خود شماست یا دیگران و شرایط خاص باعث آن شده اند؟

بخاطر خودم می باشد . 7  6   5  4  3  2  1 بخاطر دیگران و شرایط رخ داده است .

 1. در آینده زمانی که شما با دوستتان هستید این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. چنین علتی تنها در تعامل با دوستانتان تأثیر می گذارد یا همچنین در دیگر حوزه های زندگی تان تأثیر می گذارد.

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت: مدتی است که به دنبال پیدا کردن شغلی هستید ولی موفق به یافتن شغل نشده اید.

 1. علت اصلی این رویداد چیست ؟

 

 1. آیا علت پیدا نکردن شغل چیزی درون خود شماست یا افراد دیگر و شرایط باعث آن شده اند؟

به خاطر خودم می باشد . 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است .

 1. در آینده زمانی که به دنبال یافتن شغل می باشید دوباره این علت رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد . 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در یافتن شغل تأثیر گذار است یا همچنین حوزه های دیگر زندگی تان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت: شما بسیار ثروتمند شده اید .

 1. علت اصلی این رویداد چیست ؟

 

 1. آیا علت ثروتمند شدن چیزی درون خود شماست یا مربوط به دیگران و موقعیت هاست ؟

به خاطر خودم می باشد. 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است

 1. در آینده مالیتان، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. علت این چنینی تنها در بدست آوردن پول تأثیر گذار است یا همچنین حوزه های دیگر زندگی تان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت : دوستی برای حل مشکلی به شما مراجعه می کند و شما برای حل مشکلش تلاش نمی کنید.

 1. علت اصلی این رویداد چیست؟

 

 1. آیا علت کمک نکردن به دوستتان چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث آن شده اند.

به خاطر خودم می باشد . 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است .

 1. در آینده زمانی که دوستی برای حل مشکلی به شما مراجعه می کند ، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی تنها زمانی رخ می دهد که دوستی جهت حل مشکلی به شما مراجعه می کند یا همچنین حوزه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

درهمه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت :  شما سخنرانی مهمی دارید و عکس العمل شنوندگان منفی است .

 

 

 1. علت اصلی این رویداد چیست ؟

 

 1. آیا علت عکس العمل منفی شنوندگان چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند.

به خاطر خودم می باشد . 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.

 1. در آینده زمانی که سخنرانی دارید دوباره این علت رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1  هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در سخنرانی ها خود را نشان خواهد داد یا همچنین در حوزه های دیگر زندگیتان تأثیر گذار می باشد.

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد. 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت : شما پروژه ای انجام داده اید که بسیار مورد تحسین قرار گرفته است.

 1. علت اصلی این رویداد چیست ؟

 

 1. آیا علت تحسین شدنتان چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟

به خاطر خودم می باشد . 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است .

 1. در آینده زمانی که پروژه ای انجام می دهید، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی تنهادر انجام پروژه ها تأثیر گذار است یا همچنین در حوزه های دیگر زندگیتان تأثیر گذار می باشد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت : با دوستی ملاقات می کنید که با شما خصمانه عمل می کند.

 1. علت اصلی این رویداد چیست ؟

 

 1. آیا علت خصمانه عمل کردن دوستتان چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها با عث چنین چیزی شده اند؟

به خاطر خودم می باشد. 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.

 1. در آینده زمانی که با دوستان تعامل می کنید، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در تعامل با دوستان تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت :  شما نتوانسته اید تمام انتظارات دیگران را در کارتان برآورده سازید.

 1. علت اصلی این رویداد چیست ؟

 

 1. آیا علت برآورده نکردن اهداف کاری چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟

به خاطر خودم می باشد. 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است

 1. در آینده زمانی که کاری انجام می دهید که دیگران انتظاراتی دارند، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در انجام کاری که دیگران از شما انتظار دارند تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت : دوست شما بسیار عاشقانه با شما رفتار کرده است.

 1. علت اصلی این رویداد چیست؟

 1. آیا علت بسیار عاشقانه رفتار کردن دوستتان است یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟

به خاطر خودم می باشد . 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ خواهد داد.

 1. در تعاملات آینده با دوستتان ، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در چگونگی رفتار دوستتان (دوست دختر / پسر) تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت : شما بری رسیدن به موقعیتی که خیلی برایتان اهمیت دارد ثبت نام می کنید و آن موقعیت (مثل : شغل مهم ، پذیرش دانشگاه و ….) را به دست می آورید.

 

 1. علت اصلی این رویداد چیست؟

 

 1. آیا علت رسیدن به این موقعیت چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟

به خاطر خودم می باشد. 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.

 1. در آینده زمانی که برای بدست آوردن موقعیتی ثبت نام می کنید، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در ثبت نام برای به دست آوردن موقعیت ها تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت :  شما برای مسافرت به خارج از شهر می روید و این سفر به شما خوش نمی گذرد.

 1. علت اصلی این رویداد چیست؟

 

 1. آیا علت خوش نگذشتن سفر چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟

به خاطر خودم می باشد. 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.

 1. در آینده زمانی که برای سفر به خارج شهر می روید، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در سفر تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

موقعیت :  شما بورسیه تحصیلی با اهمیتی را به دست آورده اید .

 1. علت اصلی این رویداد چیست؟

 

 1. آیا علت به دست آوردن بورسیه تحصیلی چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟

به خاطر خودم می باشد. 7  6   5  4  3  2  1 به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.

 1. در آینده در تحصیلتان، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟

همیشه اتفاق خواهد افتاد. 7  6   5  4  3  2  1 هرگز اتفاق نخواهد افتاد.

 1. آیا علت این چنینی فقط در به دست آوردن بورسیه تحصیلی تأثیر گذار است یا همچنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟

در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . 7  6   5  4  3  2  1 تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.

 

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) یک وسیله خودگزارشی است و برای تعیین سبک اسنادی افراد یعنی منبع کنترل (درونی/ بیرونی)، میزان پایداری (باثبات/ بی ثبات)، کلیت (عمومی / اختصاصی) و قابلیت کنترل (کنترل پذیر / کنترل ناپذیر) توسط پترسون، سلیگمن، سمل، بایر، آبرامسون و متالکسی (1983) ساخته شده است. این پرسش نامه اولین بار توسط شیخ الاسلامی، (1377) از انگلیسی به فارسی برگردانده شد و در فرهنگ ایرانی مورد استفاده قرار گرفت. این وسیله اندازه گیری نمراتی را برای تفاوت های فردی در زمینه گرایش افراد به اسناد علل وقایع خوشایند و ناخوشایند به عوامل درونی (در برابر بیرونی)، پایدار (در برابر ناپایدار) کلی (در برابر اختصاصی)، کنترل پذیر (در برابر کنترل ناپذیر) به دست می دهد (پترسون، همکاران، 1982).

سبک های اسنادی برای اندازه گیری سبک های تفکر مثبت یا منفی مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه اسنادی یک ابزار خودگزارشی است که شامل 12 موقعیت فرضی (شش موقعیت مثبت و شش موقعیت منفی) می باشد. به دنبال هر موقعیت 4 سؤال مطرح می شود. اولین سئوال که به صورت تشریحی پاسخ داده می شود یک علت عمده واقعه موردنظر می پرسد که در نمره گذاری به حساب نمی آید؛ اما به آزمودنی در پاسخ دادن به 3 سؤال بعدی کمک می کند 3 سوال بعدی برای همه موقعیت ها یکسان است و ابعاد اسنادهای علی را مورد سنجش قرار می دهد. دومین سوال پس از هر موقعیت درونی و بیرونی بودن پاسخ فرد را می سنجد سومین سوال پس از هر موقعیت ثبات – عدم ثبات پاسخ آزمودنی را مشخص ساخته و بالاخره چهارمین سوال در هر موقعیت عام- خاص بودن پاسخ آزمودنی را مشخص می سازد. این پرسشنامه را هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی می توان اجرا کرد. برای هر موقعیت از آزمودنی خواسته میشود تا هر یک از رویدادها را با دقت خوانده و در ذهن خود به وضوح مجسم کنند که خودشان در چنین موقعیتی قرار گرفته اند و آنگاه یک دلیل که به اعتقاد آن ها مهمترین و اصلی ترین دلیل آن رویداد می باشد را در محل در نظر گرفته شده بنویسند.

پس از آن علت واقعه را در یک مقیاس هفت رتبه ای درجه بندی کنند:

1- آیا دلیل کسب موفقیت شما مربوط به خودتان است یا وابسته به دیگر افراد و موقعیت ها می باشد؟ (بعد درونی و بیرونی)

2- آیا در آینده نیز هنگام صحبت شما در مقابل جمع، این دلیل وجود خواهد داشت؟ (بعد ثابت – متغیر)

3- آیا این دلیل فقط بر صحت شما در مقابل جمع تأثیر می گذارد یا بر دیگر حوزه های زندگی شما نیز مؤثر است (بعد کلی- خاص) (کالات، 1996).

 

روش نمره گذاری

ASQ شامل 48 سؤال است. در این پرسشنامه، هر ماده از 1 تا 7 درجه بندی شده است. برای هر یک از 6 موقعیت مثبت، 1 پایین ترین رتبه و 7 بالاترین یا بهترین گزینه برای بعد مثبت است. برای 6 موقعیت منفی، نمره گذاری به صورت معکوس است. بنابراین، برای موقعیت های منفی رتبه یک بالاترین یا بهترین گزینه و نمره 7 پایین ترین یا بدترین گزینه به حساب می آید. برای محاسبه نمره کل تجارب مثبت، ابتدا نمره های تمام موقعیت مثبت را با هم جمع می کنیم و بعد بر تعداد آن ها تقسیم می کنیم. بالاترین نمره تجارب مثبت 21 و کمترین آن 3 است. نمره کل برای رویدادهای منفی با جمع کردن نمره های همه موقعیت های منفی و با تقسیم آن بر تعداد آن ها محاسبه می شود. بالاترین نمره برای رویدادهای منفی 3- و پایین ترین آن 21- است. برای محاسبه نمره کل رویدادها، نمره کل تجارب مثبت از نمره کل تجارب منفی کسر می شود. بهترین نمره برای کل رویدادها 18+ و بدترین آن نمره 18- است. همچنین سؤال شماره 1 برای درک بهتر سؤالات دیگر است و در نمره گذاری استفاده نمی شود. به علاوه، سوالات موقعیت های مثبت شماره های 1، 3، 6، 9، 10 و 12 و سؤالات موقعیت های منفی شماره های 2، 4، 5، 7، 8 و 11 هستند. در واقع در این پرسشنامه نمرات وقایع مثبت و منفی به طور مجزا محاسبه می شوند چرا که نمره پایین برای یک واقعه مثبت یک اسناد منفی است در حالی که نمره پایین برای یک واقعه منفی یک اسناد مثبت است.

 

 

بطور خلاصه پرسشنامه ASQ دارای نمرات زیر است:

1- سبک اسناد منفی ترکیبیCONES)] که برابر است با مجموع نمرات موقعیت های منفی تقسیم بر تعداد کل موقعیت های منفی، بهترین نمره 3 و بدترین نمره 21 می باشد.

2- سبک اسناد مثبت ترکیبی COPOS[]   که برابر است با مجموع نمرات موقعیت های مثبت تقسیم بر تعداد کل موقعیت های مثبت، بهترین نمره 21 و بدترین نمره 3 می باشد.

3- نمره مثبت ترکیبی منهای نمره منفی ترکیبیCPCN)[]: این نمره نمایانگر شیوه اسناد فرد است و دارای دامنه ای از 18- تا 18+ می باشد هرچه از نمره منفی به سمت نمره مثبت حرکت کنیم شیوه اسناد مطلوبتر می شود.

4- نمره منفی درونی که برابر است با مجموع نمرات بعد درونی- بیرونی وقایع منفی

5- نمره منفی ثبات که برابر است با مجموع نمرات بعد عمومی- ویژه وقایع منفی

6- نمره منفی عمومی که برابر است با مجموع نمرات بعد عمومی- ویژه وقایع منفی

7- نمره ناامیدی که برابر است با مجموع نمرات ابعاد ثبات و عمومی وقایع منفی

8- نمره مثبت درونی که عبارت است از مجموع نمرات بعد درونی- بیرونی وقایع مثبت

9- نمره مثبت ثبات که عبارت است از مجموع نمرات بعد ثبات- عدم ثبات وقایع ثبت

10- نمره ثبات عمومی که عبارت است از مجموع بعد عمومی- ویژه وقایع مثبت

11- نمره امیدواری که عبارت است از مجموع نمرات ابعاد ثبات و عمومی وقایع مثبت (شیخ الاسلامی، 1377).

 

 

روایی و پایایی و اعتبار پرسشنامه سبک اسناد

مطالعات متعددی ثبات درونی پرسشنامه سبک اسناد را تأیید کرده اند. پیترسون و همکاران (1982) ثبات درونی مقیاس های هسته علیت، ثبات و عمومیت را با استفاده از فرمول آلفا کرونباخ44/0 تا 69/0 گزارش کرده اند البته وجود چنین ثبات درونی متوسطی در این پرسشنامه یک امر طبیعی است چرا که هر مقیاس دارای تعداد سؤالات کمی است و حتی انتظار ضریب پایایی پایین تری نیز می توان داشت. همچنین در بسیاری از تحقیقات اعتبار سازه ای و ملاکیASQ مورد تأیید قرار گرفته است (تنن و هرزبرگر، 1985، به نقل از شیخ محسنی، 1384). سلیگمن و همکاران (1979) رابطه معناداری را مابین اسنادهای درونی، با ثبات و عمومی برای وقایع منفی و افسردگی پیدا کردند.

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *