آزمون روانشناسی

پرسشنامه ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ

 

ردیف   بلی خیر
1 آﻳﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي آﺳﻴﺐ زا و ﺗﻜﺎن دﻫﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟ بلی خیر
2 آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ؟ بلی خیر
3 آﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ دﻳﮕﺮان از ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ؟ بلی خیر
4 آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻳﺎ ﺧﺮد ﻛﺮدن اﺷﻴﺎ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟ بلی خیر
5 آﻳﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ ﻳﺎ ﻏﺬا زﻳﺎده روي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ بلی خیر
6 آﻳﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﻛﻪ آراﺳﺘﮕﻲ ﺗﺎن در ﺣﺪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ بلی خیر
7 آﻳﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي زدن ﻛﺴﻲ دارﻳﺪ؟ بلی خیر
8 آیا اغلب احساس می کنید که دوست دارید کارهایی برخلاف آنچه که دیگران پیشنهاد می کنند، انجام دهید، حتی اگر فکر کنید که حق با آنهاست؟ بلی خیر
9 آﻳﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺣﺴﺎس ﻛﺮده اﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﺮاي آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دارﻳﺪ؟ بلی خیر
10 آﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ؟ بلی خیر
11 ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزي ﺗﻘﻠﺐ ﻛﺮده اﻳﺪ؟ بلی خیر
12 آﻳﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را آدم ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟ بلی خیر
13 آﻳﺎ اﻏﻠﺐ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪه اﻳﺪ ﭘﻮﻟﻲ را ﺧﺮج ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮﻧﻤﻲ آﻳﻴﺪ؟ بلی خیر
14 آﻳﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻠﻖ ﺷﻤﺎ در ﺣﺪ وﺳﻂ ﻗﺮار دارد؛ ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ و ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ؟ بلی خیر
15 ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه و ﺑﻲ ﻣﻮرد زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮدن آﻳﻨﺪه ﺷﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺲ اﻧﺪاز و ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ بلی خیر
16 آﻳﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎري اول در ﻣﻮرد آن ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ بلی خیر
17 آﻳﺎ داروﻫﺎ و ﻣﻮادي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ    

شیوه نمره گذاری و تفسیر

به منظور نمره گذاری پرسشنامه به هر گزینه بلی 1 امتیاز و به هر گزینه خیر 0 امتیاز دهید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه امتیاز همه سوالات پرسشنامه را با هم جمع نمائید. این عدد دامنه ای از 0 تا 17 خواهد داشت و بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد،‌ بیانگر میزان ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ بالاتر فرد خواهد بود و برعکس. لازم به ذکر است که ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ یکی از علایم غیربالینی ابتلا به اسکیزوتایپی می باشد.

روایی و پایایی:

در پژوهش یعقوبی و همکاران (1387) به ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳـﻲ ﻫـﻢزﻣـﺎن، از اﺟـﺮاي ﻫـﻢزﻣـﺎن ﻣﻘﻴـﺎس ﺷﺨﺼـﻴﺘﻲ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ (STA) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 80 ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫـﻢزﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺟـﻮاب  دادﻧــﺪ. ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳــﻮن ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 0/89 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. براي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد 43 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي داوﻃﻠـﺐ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 4 ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧﺎﭘﻴﺮوي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ 73/0 به دﺳﺖ آﻣﺪ.

منبع:‌ یعقوبی، حسن،  محمدزاده، علی، (1387)، اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد-ﻟﻴﻮرﭘﻮل (O-LIFE)، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان، دوره 14، ﺷﻤﺎره 2.

– Mason O, Claridge G, Jackson M. New scale for  assessment of schizotypy. Pers Ind Dif 1995; 1 (1): 7-

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *