بارگذاری

برای جستجو تایپ کنید

پرسشنامه های روانشناسی دسته‌بندی نشده

پرسش نامه سازگاری اسپانیر

اشتراک گذاری

 

در این پژوش از مقیاس سازگاری  دو عضوی گراهام اسپانیر(1976) ، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به سازگاری زناشویی استفاده شد . این پرسش نامه قبل وبعد از اجرای آزمایش توسط زوج ها  تکمیل گردید.

این مقیاس یک ابزار 32 سؤالی برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی ازنظر زن یا شوهر یا هر دو  نفری است که با هم زندگی می کنند . این ابزار برای دو هدف ساخته شده است . می توان با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی دریک رابطه صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرارند:رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت .

 

پایایی پرسش نامه سازگاری اسپانیر

نمره ی کل مقیاس با آلفای کرانباخ 96%از همسانی درونی خوبی برخوردار است. همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است. رضایت دونفری94% ، همبستگی دو نفری81% ، توافق دو نفری 90% و ابراز محبت 73% (ثنایی، 1379).دراین پژوهش نیز ازطریق آلفای کرانباخ پایایی این مقیاس 94% به دست آمد.

روایی پرسش نامه سازگاری اسپانیر

این مقیاس با روش های منطقی روایی محتوا چک شد. مقیاس سازگاری زن وشوهر با قدرت تمییز دادن زوج های متأهل ومطلقه درهرسؤال ، روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است وبا مقیاس رضایت زناشویی لاک-والاس همبستگی دارد (ثنایی، 1379). درایران نیزاین مقیاس درسال1374 توسط آموزگار و حسین نژاد هنجاریابی شده است . این مقیاس با روش بازآزمایی وبا فاصله ی 10 روز روی نمونه ای متشکل از 120نفراز زوج ها (60 مرد و 60 زن) اجرا گردید وبرای میزان همبستگی از روش گشتاوری پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی بین نمرات زوج ها طی دوبار اجرا درکل نمرات 86%، مقیاس رضایت زناشویی68%، مقیاس همبستگی دونفری75%، مقیاس توافق دونفری71% و مقیاس ابراز محبت 61% به دست آمده است.

 

شیوه ی نمره گذاری پرسش نامه سازگاری اسپانیر

مقیاس نمره گذاری زن وشوهر سه نوع مقیاس متفاوت رتبه بندی به دست می دهد. نمرات بالاتر نشان دهنده ی رابطه بهتر وسازگارتراست. سؤالات خرده مقیاس ها از این قراراست:

رضایت زناشویی: 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 31، 32 ؛ همبستگی دو نفری : 24، 25، 26، 27، 28 ؛ توافق دو نفری : 1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ؛ ابراز محبت : 4، 6، 29، 30 . نمره گذاری براساس مقیاس لیکرت انجام می شود.

 

 

 

پرسش نامه ساز گاری دو نفری

 

اکثرمردم درروابط خود اختلافاتی دارند لطفا در مقابل هریک از عبارات زیر میزان تولفق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گزارش عدد مناسب در مقابل آن مشخص کنید .

5=توافق دائم داریم

4=تقریبا توافق دائم داریم

3=گاهی توافق داریم

2=اغلب اختلاف داریم

1=تقریبا همیشه اختلاف داریم

0=همیشه اختلاف داریم

1.صرف درآمد وامور مالی خانواده  
2.تفریحات وتجدیدقوا  
3.موضوعات ومسائل مذهبی  
4.ابراز محبت  
5.دوستان  
6.روابط جنسی  
7.رعایت عرف(رفتار صحیح یا مناسب)  
8.فلسفه زندگی  
9.طرز رفتار با والدین وخویشاوندان همسر  
10.مقاصد، اهداف وچیزهای مهم  
11.مدت زمان با هم بودن  
12.اتخاذ تصمیمات مهم  
13.انجام کارهای خانه  
14.علایق وفعالیت های اوقات فراغت  
15.تصمیمات تحصیلی وشغلی  

 

 

 

 

لطفا با استفاده از مقیاس نمره گذاری زیر مشخص کنید که هریک از موارد زیر پند وقت یکبار بین شما وهمسرتان رخ می دهد.

1=همیشه

2=تقریبا همیشه

3=اکثر اوقات

4=معمولا

5=بندرت

 

16.چند وقت یکباربه فکرطلاق، جدایی ویا پایان داد به رابطه خود افتاده اید ویا در باره آن بحث کرده اید .  
17.چند وقت یکبار شما وهمسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید.  
18.کلا چند وقت یکبار فکر کرده اید که همه چیز بین شما وهمسرتان به خوبی می گذرد.

 

 
19.آیا به همسر خود اعتماد واطمینان دارید.  
20آیا اتفاق افتاده که از ازدواج خود متأسف باشید.  
21.چند وقت یکبار شما وهمسرتان دعوا می کنید.  
22.چند وقت یکبار شما وهمسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید.  

 

23.همسر خود را می بوسید.

هرروز                   تقریباهرروز             گاهی اوقات              ندرتا                          هرگز

4                         3                     2                  1                       0

 

 

 

24.آیاشما وهمسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید.

 

درتمام موارد            دراکثرموارد                 دربعضی از موارد                        درچند مورد              درهیچ مورد

 

موارد زیر هرچند وقت یکبار بین شما وهمسرتان رخ می دهد.

 

1=هرگز

2=کمتر از یکبار درماه

3=یک یا چند بار درماه

4=روزی یکبار

5=بیش از روزی یکبار

 

25.یک تبادل نظرجذاب و دلچسب  
26.با هم خندیدن  
27.به آرامی در مورد چیزی گفتگو کردن  
28.دریک پروژه یا برنامه همکاری کردن  

 

 

برخی از مواردی که گاه باعث توافق یا اختلافات زن وشوهرها می شود به قرار زیر است . آیا این ها در چند هفته گذشته باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است؟ لطفا دور پاسخ «بله»یا «خیر» را دایره بکشید.

 

 

بله          خیر   29.حال وحوصله رابطه جنسی را نداشتن

بله          خیر  30.ابراز عشق ومحبت نکردن

 

31.موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شما است . نتطه وسط، یعنی خشنودی یا« شادکامی» نشان دهنده میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است. لطفا با در نظرگرفتن تمام جوانب دور شماره ای را که نشان دهنده میزان شادکامی شماست دایره بکشید.

 

بسیارناخشنود          نسبتا ناخشنود            کمی ناخشنود           خشنودیا شادکام              خیلی شادکام             فوق العاده شادکام                  عالی

0                  1                     2                   3                   4                     5                   1

 

 

 

 

32.کدامیک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما در درباره آینده رابطه شماست؟ لطفا عبارت انتخابی خود را با کشیدن دایره دور شماره جلوی آن مشخص کنید.

 

 

5.مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستیم ، وبرای این موقعیت از هر تلاش خسته ونا امید نمی شویم.

4.خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد وبرای این موفقیت از هر مقدار تلاش خسته ونا امید نمی شویم.

3.خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد وبرای این موفقیت به سهم خود تلاش می کنم.

2.خوب است رابطه مان موفق باشد ؛ اما نمی توانم برای تداوم ان بیش از این تلاش کنم.

1.خوب است رابطه مان موفق باشد ؛ اما حاضر نیستم برای تداوم ان بیش از این تلاش کنم .

0.امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد وبرای ادامه آن دیگر از من هیچ کاری ساخته نیست.

 

 

 

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره ندای آرامش روان

با مدیریت دکتر امیر پیرایش

آدرس مراجعه حضوری مراجعان محترم جهت استفاده از خدمات روانشناسی

شعبه اول: فلکه دوم صادقیه، ابتدای ستارخان، بلوار شهدای صادقیه شمالی پلاک 4، واحد 7

شعبه دوم: سعادت آباد، بلوار فرحزادی، نبش گلستان دوم، طبقه 6، واحد 41

خدمات روانشناسی در شبکه های اجتماعی

اگر به اینستاگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به تلگرام دسترسی دارید

Arameshravan_Clinic

اگر به واتساپ دسترسی دارید

09924793881

می توانید با ما از طرق بالا در ارتباط باشید
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران
مرکز مشاوره روانشناسی خانواده در تهران

بهترین کلینیک مشاوره پیش از ازدواج مشاوره زوج و مشاوره خانواده در ایران و تهران با بیش از 200 متخصص روانشناسی و مشاوره به صورت حضوری و انلاین در غرب تهران

  • 1

پیام بگذارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

سوالی دارید تماس بگیرید