آزمون روانشناسی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ SAS

 

ﻣﺎ ﻣﺎﻳﻠﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﻼل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﻳﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻛﻪ

درﺑﺎره ﻛﺎر،اوﻗﺎت و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﺎن اﺳﺖ، ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻄﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت وﺟﻮد

ﻧﺪارد.ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺎر در ﺑﻴﺮون ازﻣﻨﺰل

ﻟﻄﻔﺎ وﺿﻌﻴﺘﻲ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

1□ ﻣﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪ (ﺑﺎﺣﻘﻮق)ﻫﺴﺘﻢ .                                            2□ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻫﺴﺘﻢ.

3□ﻣﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻫﺴﺘﻢ.                                                     4□ﻣﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ.

5□ﺑﻴﻜﺎر ﻫﺴﺘﻢ.

– آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ از 15 ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟

1□ﺑﻠﻪ 2□ﺧﻴﺮ

– آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻛﺮده اﻳﺪ؟

1□ﺑﻠﻪ 2□ﺧﻴﺮ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻤﺎ در دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻳﺪ را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

1.ﺷﻤﺎ در دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪ روز ﻛﺎري را از دﺳﺖ دادﻳﺪ؟

1□ﻫﻴﭻ روزي را از دﺳﺖ ﻧﺪادم.

2□ﻳﻚ روز را از دﺳﺖ داده ام.

3□ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت را از دﺳﺖ داده ام.

4□ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت را از دﺳﺖ داده ام وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ روز را ﻛﺎراﻧﺠﺎم داده ام.

5□ﻣﻦ ﻫﻴﭻ روزي را ﻛﺎر ﻧﻜﺮدم.

6□ﻫﻤﻪ دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ را در ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﻮدم.

 

  • اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ را ﻛﺎر ﻧﻜﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال 7 ﺑﺮوﻳﺪ.

2 .آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺗﺎن ﺑﻮده اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻛﺎرم را ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم داده ام.

2□ﻣﻦ ﻛﺎرم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دادم وﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ.

3□ﻣﻦ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮم و ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺎر ﻧﻜﺮدم.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮاوﻗﺎت ﻛﺎرم را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪي اﻧﺠﺎم دادم.

5□ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﻛﺎرم را ﺑﺎ ﻛﻔﻴﺖ ﺑﺪي اﻧﺠﺎم دادم.

3.اﻳﺎ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮز ﻛﺎرﺗﺎن دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ دﭼﺎر ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﺷﺪه اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر ﻛﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮدم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ درﻫﻤﻪ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

4.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺤﺜﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم وﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﻣﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ام.

4□ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ ام.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﺑﻮدم.

5.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺗﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻳﺪ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب،ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

2□ﻣﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ د و ﺑﺎراﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

6.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﺗﺎن را ﺟﺬاب دﻳﺪه اﻳﺪ؟

1□ﻛﺎرم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺬاب ﺑﻮد.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دوﺑﺎر ﻛﺎرم ﺟﺬاب ﻧﺒﻮد.

3□ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻛﺎرم ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻛﺎرم ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

5□ﻛﺎرم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

ﻛﺎر در داﺧﻞ ﻣﻨﺰل

  • ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 7 -12 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ در ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت (اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ) ﺑﻪ ﺳﻮال 13 ﺑﺮوﻳﺪ.

7- در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺰل را اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ؟

1□ﻫﺮوز

2□ﻣﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﺰل را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮروز اﻧﺠﺎم دادم.

3□ﻣﻦ ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻛﺎر ﻣﻨﺰل را اﻧﺠﺎم دادم.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎر ﻣﻨﺰل را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻛﺎر ﻣﻨﺰل را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.

6□ﻣﻦ ﻛﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ را ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﺑﻮدم.

8- آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎر ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻧﺠﺎم دادﻳﺪ؟ اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﺷﭙﺰي،رﻓﺖ و روب،

ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﻳﻲ،ﺧﺮﻳﺪاري ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﺳﻔﺮي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.

1□ﻣﻦ ﻛﺎرم را ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادم.

2□ﻣﻦ ﻛﺎرم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دادم وﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎ ي ﻛﻮﭼﻜﻲ.

3□ﻣﻦ در ﻛﺎرﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ داﺷﺘﻢ و آن را ﺣﺪودا در ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻛﺎرم را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪي اﻧﺠﺎم دادم.

5□ﻣﻦ ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﻛﺎرم را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪي اﻧﺠﺎم دادم.

 

9.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ از ﻃﺮز ﻛﺎر ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻨﺰل اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮده اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر ﻛﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

10.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺤﺜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ،ﺗﺠﺎر ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺎ ﻳﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم وﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻪ ام.

3□ﻣﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ام.

4□ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪ ام.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدم.

11.آﻳﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺗﺎن را در ﻣﻨﺰل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ و اﺿﻄﺮاب داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

2□ﻣﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ دوﺑﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻪ ام.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

12.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﺗﺎن در ﻣﻨﺰل را ﺟﺬاب دﻳﺪه اﻳﺪ؟

1□ﻛﺎرم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺬاب ﺑﻮد.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دوﺑﺎر ﻛﺎرم ﺟﺬاب ﻧﺒﻮد.

3□ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻛﺎرم ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻛﺎرم ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

5□ﻛﺎرم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

 

ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان

  • اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲ روﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 13 -18 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ

ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﻮال 19 ﺑﺮوﻳﺪ.

ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪرﺳﻪ اي ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟(ﻳﻜﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ(

1□ﺗﻤﺎم وﻗﺖ □2 3/4وﻗﺖ 3□ﻧﻴﻤﻪ وﻗﺖ

 

  • ﭘﺎﺳﺨﻲ را ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻳﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

13.ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪ روز از ﻛﻼس ﻫﺎ را ازدﺳﺖ داده اﻳﺪ؟

1□ﻫﻴﭻ روزي را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ام.

2□روزﻫﺎي ﻛﻤﻲ را از دﺳﺖ داده ام.

3□ﻣﻦ ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت را از دﺳﺖ دادم.

4□ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت را از دﺳﺖ دادم وﻟﻲ ﺣﺪداﻗﻞ ﻳﻚ روز را ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ اﺻﻼ ﻛﻼس ﻫﺎ را ﻧﺮﻓﺘﻢ.

6□ﻣﻦ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ را در ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺑﻮدم.

14.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ درﺳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻛﺎرم را ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادم.

2□ﻣﻦ ﻛﺎرم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دادم وﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ

3□ﻛﻦ در ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺎ ز ﺑﻪ ﻛﻤﻚ داﺷﺘﻢ و آن را ﺣﺪودا در ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻛﺎرم را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪي اﻧﺠﺎم دادم.

5□ﻣﻦ ﻛﺎرم را ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ.

15.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻛﺮده اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دوﺑﺎر ﻣﻦ ﻛﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ام.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

16.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺤﺜﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم در ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم وﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﻣﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ام.

4□ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدم.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام.

17- آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ در ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ و اﺿﻄﺮاب داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

2□ﻣﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﻧﻴﻜﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ در ﻫﻤﻪ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

18.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮﻛﺎر ﻣﺪرﺳﻪ را ﺟﺬاب دﻳﺪه اﻳﺪ؟

1□ﻛﺎرم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺬاب ﺑﻮد.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر ﻛﺎرم ﺟﺬاب ﻧﺒﻮد.

3□ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻛﺎرم ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻛﺎرم ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

5□ﻛﺎرم ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

 

  • اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ-ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 19 -27 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺨﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻳﺪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

19.دردو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را دﻳﺪه اﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده اﻳﺪ؟

9□1 ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ

5□2 ﺗﺎ 8 ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن

2□3ﺗﺎ4 ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن

4□ﻳﻚ دوﺳﺖ

5□ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از دوﺳﺘﺎن

20.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻳﻚ دوﺳﺖ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸﻜﻼﺗﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎره ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدم.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻧﺒﻮدم.

5□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﻧﺒﻮدم.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ:ﻣﻦ دوﺳﺘﻲ ﻧﺪارم.

21.در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻪ اﻳﺪ؟ﺑﺮاي ﻛﺜﺎل :ﺑﺮاي دﻳﺪن دوﺳﺘﺎن ،ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ

ﺳﻴﻨﻤﺎ،ﺑﺎزي،ﺑﺮاي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ،دﻋﻮت دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن؟

1□ﺑﻴﺶ از 3 ﺑﺎر

ﺑﺎر 3□2

ﺑﺎر2□3

ﺑﺎر1□4

5□ﻫﻴﭻ ﺑﺎر

22.ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ را ﺻﺮف ﺳﺮﮔﺮﻛﻲ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻛﺮده

اﻳﺪ؟ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﺑﻮﻟﻴﻨﮓ،ﺷﻨﺎ،ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ،ورزش و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.

1□ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺮوز ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﻢ را ﺻﺮف ﻋﻼﻳﻘﻢ ﻛﺮدم.

2□ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻲ از روزﻫﺎ ﻣﻘﺪاري از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﻢ را ﺻﺮف ﻋﻼﻳﻘﻢ ﻛﺮدم.

3□ﻣﻦ ﻛﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﻢ را ﺻﺮف ﻋﻼﻳﻘﻢ ﻛﺮدم.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻲ را ﺻﺮف ﻋﻼﻳﻘﻢ ﻧﻜﺮدم وﻟﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدم.

5□ﻣﻦ اﺻﻼ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺘﻢ را ﺻﺮف ﻋﻼﻳﻘﻢ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻜﺮدم.

23.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺤﺚ (ﮔﺴﺘﺮده اي ) ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم وﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي زﻳﺎدي داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدم.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻣﻦ دوﺳﺘﻲ ﻧﺪارم.

24.اﮔﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دوﺳﺖ ﺟﺮﻳﺠﻪ دار ﺷﺪه ﻳﺎ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻘﺪر

ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮد؟

1□اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﻳﺎ اﺻﻼ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎد.

2□ﻣﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮآن ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدم.

3□ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روزه ﺑﺮآن ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدم.

4□ﻣﻦ در ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدم.

5□اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺎﻫﻬﺎ از ﻣﻦ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻣﻦ دوﺳﺘﻲ ﻧﺪارم.

25.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮدم را داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ (راﺣﺘﻲ) داﺷﺘﻢ.

2□ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ وﻟﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ آرام ﺷﻮم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﻲ داﺷﺘﻢ.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮدم.

26.ـآﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ و آرزو ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

2□ﻣﻦ ﻛﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ داﺷﺘﻢ و آرزو ﻣﻲ ﻛﺮدم دوﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻢ.

 

27.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻼل (ﺧﺴﺘﮕﻲ) داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻣﻼل (ﺧﺴﺘﮕﻲ) ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺴﺎس ﻣﻼل (ﺧﺴﺘﮕﻲ) ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﻼل (ﺧﺴﺘﮕﻲ) داﺷﺘﻢ.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﻼل (ﺧﺴﺘﮕﻲ) داﺷﺘﻢ.

آﻳﺎ ﻣﺠﺮد،ﺟﺪاﺷﺪه ﻳﺎ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻘﻪ اي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:

1□ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 28 -29 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. 2□ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال 30 روﻳﺪ.

28.ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ( ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ) داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﺑﻴﺶ از 3 ﺑﺎر

□2 سه ﺑﺎر

□3دو  ﺑﺎر

□4 یک ﺑﺎر

5□ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

29.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت( ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ) ﺑﻮده اﻳﺪ؟اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳﺪ آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻞ

ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻴﺸﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻮدم.

2□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدم.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻮدم.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدم.

ﺧﺎﻧﻮاده

  • ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 30 -37 درﺑﺎره واﻟﺪﻳﻦ،ﺑﺮادران،ﺧﻮاﻫﺮان،اﻗﻮام ﺳﺒﺒﻲ ﺗﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ

ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﻳﺪ؟

 

1□ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 30 -37 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. 2□ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال36 ﺑﺮوﻳﺪ.

30.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﺤﺚ (ﮔﺴﺘﺮده اي) داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻳﻢ.

2□ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻳﻢ وﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻴﻢ.

3□ﻣﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدم.

31.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸﻜﻼﺗﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ

ﻛﻨﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﺮدم ﻗﺎدرم درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

5□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

32.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ دوﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ام.

2□ﻣﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ام.

3□ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮده ام ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

4□ﻣﻦ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮدم وﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

5□ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ام.

33.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ،راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ،ﭘﻮل ﻳﺎ راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻮده اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدم.

2□ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮدم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدم.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده ام.

34.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻤﮕﻴﻨﻲ آﻧﻬﺎ

ﺷﻮﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻢ.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دوﺑﺎر ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻢ.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻢ.

5□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدم.

35.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮده

اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮده ام.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎرﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮده ام.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم.

5□ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻧﮕﺮان ﺑﻮده ام.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﻢ در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

  • ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 36 و 37 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

36.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﺮده اﻳﺪ ﻛﻪ روي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻨﮕﺪل ﺑﻮده اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﻜﺮدم ﻛﻪ آﻧﻬﺎ روي ﻣﻦ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

2□ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ روي ﻣﻦ را زﻣﻴﻦ ﻧﻴﻨﺪاﺧﺘﻨﺪ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ آﻧﻬﺎ روي ﻣﻦ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ آﻧﻬﺎ روي ﻣﻦ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

5□ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ روي ﻣﻦ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

  • آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺪار زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ

ﻛﻨﻴﺪ؟

1□ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 38 -46 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. 2□ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال47 ﺑﺮوﻳﺪ.

38.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺤﺚ (ﮔﺴﺘﺮده اي) ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﺎ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻳﻢ.

2□ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪﻳﻢ وﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻴﻢ.

3□ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻴﻢ.

4□ﻣﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻴﻢ.

5□ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻳﻢ.

39.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﺸﻜﻼﺗﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ ﻗﺎدرم درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

5□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ.

40.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ اﺻﺮار داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻨﺰل ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ اﺻﻼ اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام ﻛﻪ روش ﺧﻮدم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺻﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام ﻛﻪ روش ﺧﻮدم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ام ﻛﻪ روش ﺧﻮدم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ام ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺧﻮدم ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ.

5□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺻﺮار داﺷﺘﻪ ا م ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺧﻮدم ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻢ.

41.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ

2□ﻳﻚ ﺑﺎر

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت

5□ﻫﻤﻴﺸﻪ

42.در اﻳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﺮده اﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻢ.

3□ﻣﻦ ﻣﻘﺪاري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.

5□ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.

43.در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ.

2□من ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ و ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ داﺷﺘﻢ.

5□ ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ داﺷﺘﻢ.

44.ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ.

3□ﻳﻜﺒﺎر در دو ﻫﻔﺘﻪ

4□ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻜﺒﺎر در دو ﻫﻔﺘﻪ وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻳﻚ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ

5□ﻧﻪ در ﻳﻚ ﻣﺎه اﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ

45.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ در آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﺜﻼ درد داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□اﺻﻼ

2□ﻳﻚ ﻳﺎ در ﺑﺎر

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت

5□ﻫﻤﻴﺸﻪ

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻋﺪم آﻣﻴﺰش در 2 ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ

46.ﺷﻤﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ درﺑﺎره اﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ از آن ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮدم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آن ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت از آن ﻟﺬت ﻣﻲ ﺑﺮم و ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت از آن ﻟﺬت ﻧﻤﻲ ﺑﺮم.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آن ﻟﺬت ﻧﻤﻲ ﺑﺮم.

5□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از آن ﻟﺬت ﻧﻤﻲ ﺑﺮم.

ﻓﺮزﻧﺪان

آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ازدواج ﻧﻜﺮده،ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺎﺗﻨﻲ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاﻧﺪه اي ﻛﻪ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ در ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ،

دارﻳﺪ؟

1□ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 47 -50 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ. 2□ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال 51 ﺑﺮوﻳﺪ.

47.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ ( در ﻣﺪرﺳﻪ،ﺑﺎزي و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎ) ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ

اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎﻟﻲ در ﮔﻴﺮ ﺑﻮدم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و درﮔﻴﺮ ﺑﻮدم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدم و ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدم.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدم.

5□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻮدم.

48.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن و ﮔﻮش ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮده اﻳﺪ؟ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻻﺗﺮ

از 2 ﺳﺎل.

1□ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮدم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﺒﻮدم.

5□ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم.

6□ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﻻي 2 ﺳﺎل

49.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪه اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ رﺳﻴﺪم وﻟﻲ ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﻣﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ام.

4□ﻣﻦ ﺟﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺠﺚ داﺷﺘﻪ ام.

5□م ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدم.

50.ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ن ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داﺷﺘﻢ.

2□ﻣﻦ اﻛﺜﺮا اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داﺷﺘﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داﺷﺘﻢ.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

5□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده

آﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻛﺮده اﻳﺪ آﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده اﻳﺪ ﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ

ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

1□ﺑﻠﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت 51 -53 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.                                    2□ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال 54 ﺑﺮوﻳﺪ.

51.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻲ ﻧﮕﺮاﻧﻲ اي درﺑﺎره ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻳﺎ ﻫﺮﻛﺪام از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﻳﺪ ﺣﺘﻲ

اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟

1□ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮدم.

2□ﻳﻚ ﻳﺎ دوﺑﺎر ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻜﻲ از اوﻗﺎت ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم.

4□اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم.

5□ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم.

6□ﻛﺎﺑﺮد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ: ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

52.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﺮده اﻳﺪ ﻛﻪ روي ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ اﺻﻼ اﺣﺴﺎس ﻧﻜﺮدم ﻛﻪ روي آﻧﻬﺎ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺟﺴﺎس ﻧﻜﺮدم ﻛﻪ روي آﻧﻬﺎ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ روي آﻧﻬﺎ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ.

4□ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ روي آﻧﻬﺎ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ.

5□ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ روي ﻣﻦ را زﻣﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﺎﻟﻲ- ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال 54 ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

54.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل دو ﻫﻔﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮ آورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن داﺷﺘﻪ اﻳﺪ؟

1□ﻣﻦ ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت داﺷﺘﻢ.

2□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮﭼﻜﻲ ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻢ.

3□ﺣﺪودا ﻧﻴﻤﻲ از اوﻗﺎت ﻣﻦ ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﻲ ﭘﻮل ﻗﺮض ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ.

4□ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻮل ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده ام ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان ﻗﺮض ﻛﻨﻢ.

5□ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺰرﮔﻲ داﺷﺘﻢ.

 

 

 

 

 

معرﻓﻲ

ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ درﻣﺎن داروﻳﻲ و روان درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎران اﻓﺴﺮده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻴﻤﺎران و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮي و ﻣﺤﺘﻮاي ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در آزﻣﻮن از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺎﺧﺖ دار و ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﺷﺪه  ﮔﺮﻟﻨﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻲ ﻛﻞ و وﻳﺴﻤﻦ در ﺳﺎل 1999 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي را در ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،رﺿﺎﻳﺖ،اﺧﺘﻼف و ﻋﻤﻠﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺳﺎﺧﺘﺎر آزﻣﻮن دو ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺰا را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ: 6 ﺣﻮزه ﻧﻘﺸﻲ( ﻣﺎﻧند: ﻛﺎري،ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ) و 5 ﺑﻌﺪ از ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺣﻮزه ﻧﻘﺶ ﻫﺎ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ، ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ از ﻟﺤﺎظ ارزان ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻣﺠﺮي  ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻮءﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه در آن اﺛﺮ ﻧﺪارد. ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان وي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري

ﻫﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ 42 ﺳﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ در 6 ﺣﻮزه:ﻛﺎري ( ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻣﻨﺪ،ﺧﺎﻧﻢ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻮاﻻت 18 -1)،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ( ﺳﻮاﻻت 29 -19) رواﺑﻂ  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ( ﺳﻮاﻻت 37 -30) و ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮي(46 -38)واﻟﺪي(ﺳﻮاﻻت 50 -47)و ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده (  ﺳﻮاﻻت 54 -51) را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.  در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي رواﺑﻂ ﻛﺎري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ دار و اﻓﺮاد اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه ﺳﻮاﻻت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي وﺟﻮد

دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻣﻞ 54 ﺳﻮال ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﺑﻪ 42 ﺳﻮال آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.  ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از دو روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:

1.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ: ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻤﺮه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ (ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻛﺎر،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ…) ﻧﻤﺮه ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻋﺒﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ.

2.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ: ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در ﻫﺮ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻي ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ از ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي روان ﺳﻨﺠﻲ

ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ

در ﻣﻮرد 15 ﺑﻴﻤﺎر اﻓﺴﺮه ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران در اﺑﺮاز ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ و درﺟﻪ ﺑﻨﺪي داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻃﻼع دﻫﻨﺪﮔﺎن 0/74 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ 0/70 ﺑﻮد. ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻴﻤﺎرﺗﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي 76  ﺑﻴﻤﺎر اﻓﺴﺮده 0/72 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داﺷﺖ. ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 0/40 ﺗﺎ 0/76 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ. ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ  ارزﻳﺎب ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮاي 31 ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ارزﻳﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در 68% ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 27% رﺗﺒﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ارزﻳﺎب ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 0/83 ﺑﻮد. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ آزﻣﻮن ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 0/09 و 0/83 ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮي ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 0/47 و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ 0/80 ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻤﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ  آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ژاﭘﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 0/73 ﺑﻮده اﺳﺖ.

رواﻳﻲ

ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ ،ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ (N=76) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس از وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان در ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ وﻧﮋاد ﺗﻔﺎوﺗﻲ در ﻧﻤﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻪ 6 ﻋﺎﻣﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد: ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ،اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻊ ﺷﺪه،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮ،دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب.

اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮاي دو ﺑﻌﺪي آزﻣﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ.ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 4 ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﺑﺮوي 76 ﺑﻴﻤﺎر اﻓﺴﺮده اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎران در ﻫﺮ ﺣﻮزه 6 ﻣﻘﻴﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ. ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﻓﺴﺮدﮔﻲ،ﺑﻴﻤﺎران اﻟﻜﻲ و اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮن را ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت زﻳﺎدي در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎزد.. در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﻴﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران اﻓﺴﺮده و آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي 40 ﻣﺎده از 48 ﻣﺎده ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ. وﻳﺴﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس و دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ.

 

 

author-avatar

درباره admin

مشاوره روانشناسی حضوری | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره آنلاین ۲۴ ساعته | مرکز مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی | مشاوره روانشناسی آنلاین | مشاوره روانشناسی تلفنی | مشاوره روانشناسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *